Mae pris llawn y bil Treth y Cyngor yn seiliedig ar ddau oedolyn yn byw yn yr eiddo.

Os does dim ond un person (18 oed neu'n hŷn) sy'n byw yn yr eiddo, byddwch chi'n gymwys i gael gostyngiad person sengl o 25%.

Mae'n bosibl y bydd angen i ni benderfynu ble mae prif gartref y person dan sylw. Er enghraifft, os yw'r person yn gweithio oddi cartref neu os oes mwy nag un cartref gan y person.

Gallwch chi wneud cais ar-lein am ostyngiad Treth y Cyngor i berson sengl
Os hoffech chi i ganslo eich disgownt person sengl, llenwch y dreth cyngor-disgowntiau canslo neu ffurf eithriadau

Bydd rhaid i chi barhau i dalu eich bil Treth y Cyngor hyd nes y bydd canlyniad eich cais wedi ei benderfynu. Os bydd hyn yn achosi unrhyw broblem, cysylltwch â ni ar unwaith neu ewch i'r dudalen Trafferth talu.

Bydd rhaid i chi roi gwybod i ni am unrhyw newid yn eich amgylchiadau personol, eich trefniadau byw neu eich sefyllfa incwm/ariannol a allai effeithio ar eich hawl.

Ysgrifennwch at:

Treth y Cyngor 

Tŷ Bronwydd

Y Porth
Rhondda Cynon Taf
CF39 9DL

Ffôn: 01443 425002
Ffacs: 01443 680505

Helpwch ni i wella - peidiwch â chynnwys gwybodaeth bersonol neu ariannol, e.e. eich Rhif Yswiriant Gwladol neu fanylion cerdyn credyd.