Oherwydd y datblygiadau parhaus o ran y Coronafeirws yng Nghymru a Rhondda Cynon Taf, a'r angen i staff weithio mewn gwasanaethau sydd wedi’u blaenoriaethu, am y tro, fyddwn ni ddim yn cynnig y gwasanaeth Toiledau Cyhoeddus.

Rydyn ni'n ymddiheuro am unrhyw anghyfleustra.

Nodwch, bydd toiledau cyhoeddus ar agor drwy gydol cyfnod y Nadolig – ac eithrio Dydd y Nadolig, Gŵyl San Steffan a Dydd Calan lle bydd y cyfleuster ar gau trwy'r dydd.

Ydy’r Cyngor yn darparu cyfleusterau cyhoeddus?

Rydyn ni’n darparu nifer fawr o gyfleusterau cyhoeddus drwy’r sir ac ni sy’n gyfrifol am eu cynnal a’u cadw, a’u cadw nhw’n lân hefyd.  Mae pob cyfleuster cyhoeddus yn cael ei lanhau o leiaf dair gwaith y dydd.

Ble bynnag posibl, mae cyfleusterau i’r anabl a chyfleusterau newid cewyn hefyd yn cael eu darparu. Mae’r rhestr isod yn cynnwys lleoliadau pob cyfleuster cyhoeddus a’r cyfleusterau sydd ar gael yno.

Strategaeth Toiledau Lleol 2019

Adrodd problem gyda'r toiledau cyhoeddus ar-lein

Ydy’r Cyngor yn darparu cyfleusterau i bobl anabl ar yr un safle â’r cyfleusterau cyhoeddus?

Rydyn ni’n darparu cyfleusterau i’r anabl ble bynnag posibl.  Mae’r rhestr o doiledau cyhoeddus isod yn dangos pa gyfleusterau sy’n cael eu darparu yna.

Sut mae mynd i mewn i’r cyfleusterau i bobl anabl?

Rydyn ni’n rhan o’r Cynllun Allweddi Cenedlaethol sy’n cynnig mynediad annibynnol i bobl anabl i tua 7,000 o doiledau cyhoeddus ar hyd a lled y wlad.

Beth yw Allwedd Radar?

Mae allwedd radar yn rhoi mynediad i doiledau penodol i bobl anabl yn Rhondda Cynon Taf ac ar hyd a lled y wlad. 

Pwy sydd i fod i gael Allwedd Radar?

Mae’r allwedd ar gael i unrhyw berson anabl sy’n derbyn lefel uwch y Budd-dal Anabledd (Elfen Symudedd) neu sydd â bathodyn parcio anabl glas.

Ble mae cael allwedd?

Ar hyn o bryd, mae Rhondda Cynon Taf yn rhoi allweddi RADAR yn rhad ac am ddim yn ei ganolfannau iBobUn yn Nhreorci, Pontypridd, Porth, Aberpennar ac Aberdâr.

Y cyfan sy’n rhaid i chi ei wneud yw mynd i Ganolfan iBobUn gyda phrawf eich bod chi’n gymwys (cadarnhad eich bod yn derbyn lefel uwch y budd-dal anabledd – yr elfen symudedd, neu eich bathodyn glas) a gofyn am gael allwedd radar. Unwaith y byddwch chi wedi darparu’r dogfennau angenrheidiol, byddwch chi’n cael allwedd am ddim a byddwn ni’n cadw cofnod eich bod chi wedi derbyn allwedd.

Mae’r Cyngor yn gofyn am brawf eich bod chi’n gymwys er mwyn cydymffurfio â chanllawiau RADAR ac er mwyn sicrhau mai dim ond pobl anabl sy’n derbyn allweddi.

Bydd staff dim ond yn rhoi allwedd i chi os byddwch chi’n dangos prawf eich bod chi’n gymwys. Mae hyn er mwyn osgoi camddefnyddio’r cyfleusterau gan bobl sydd ddim yn anabl.

Os hoffech chi ragor o wybodaeth am wasanaethau Radar, cysylltwch â nhw ar 020 7250 3222 neu ewch i’w gwefan (Saesneg yn unig) www.radar.org.uk

Ble mae’r prif doiledau cyhoeddus?

Noder: Mae'r toiledau cyhoeddus ar agor rhwng dydd Llun a dydd Sadwrn, 09:00-17:00. Maen nhw ar gau ar ddydd Sul. Mae'r toiledau i'r anabl ar agor 24/7 i unrhyw un sydd ag allwedd Radar.

TrefStrydCyfleusterau i'r AnablCyfleusterau newid cewyn

Aberdâr

Yr orsaf fysiau, Stryd y Dug, Aberdâr,

CF44 7ED

Oes

Oes

Aberdâr

Rhiw'r Mynach

Oes

Oes

Cwmaman

Alexandra Terrace, Fforchaman Road, Cwmaman, CF44 0RG

Oes

Nac oes

Glynrhedynog

Stryd y Llyn, Glynrhedynog

Nac oes

Nac oes

Hirwaun

Heol Uchel, Hirwaun, Aberdâr

CF44 9SU

Nac oes

Nac oes

Y Maerdy

Parc y Maerdy, Y Maerdy,

CF43 4DB

Oes

Nac oes

Aberpennar

Stryd Rhydychen, Aberpennar, CF45 3HD

Oes

Oes

Y Pentre

Heol Ystrad, Y Pentre,

CF41 7PH

Oes

Oes

Pen-y-graig

91 Tylacelyn Road, Pen-y-graig, CF40 1JR

Oes

Oes

Pontypridd

Yr Orsaf Fysiau, Stryd Morgan, Pontypridd, CF37 2DR

Oes

Oes

Y Porth

Stryd Hannah, Y Porth,

CF39 9PY

Oes

Oes

Y Porth

Heol Pontypridd, Y Porth, CF39 9PL

Oes

Oes

Tonysguboriau

Heol Talbot, Tonysguboriau, Pont-y-clun,

CF72 8AD

Oes

Oes

Tonypandy

Stryd Dunraven, Tonypandy, CF40 1QB

Oes

Nac oes

Treherbert

Stryd Bute, Treherbert, CF42 5NP

Oes

Oes

Treorci

Heol yr Orsaf, Treorci,

CF42 6NN

Oes

Oes

Ynys-hir

Heol Ynys-hir, Ynys-hir,

Y Porth,

CF39 0EL

Nac oes

Nac oes

Ynys-y-bŵl

Windsor Place, Ynys-y-bŵl, Pontypridd, CF37 3HR

Oes

Nac oes

Ble mae’r wrinalau?

Noder: Mae'r wrinalau ar agor drwy gydol y flwyddyn.

ArdalStryd

Ynys-hir*

Heol Aber-Rhondda, Ynys-hir, Y Porth, CF39 0DU

Blaen-cwm*

Heol Hendre-wen, Blaen-cwm, Treorci CF42 5DR

 Blaenrhondda*

Heol Blaenrhondda, Blaenrhondda, Treorci, CF42 5SP

Coed-elái*

Heol Isaf, Coed-elái, Y Porth, CF39 8BT

Cwm-parc*

 

Heol y Parc, Cwm-parc, Treorci, CF42 6LF

Glynrhedynog*

Teras y Graig,Glynrhedynog, CF43 4EU

Amlosgfa Glynrhedynog*

Crib-y-ddôl, Glynrhedynog, CF43 4TA

Y Gelli*

Stryd Rees, Y Gelli, Y Pentre, CF41 7NE

Llwynypïa*

Heol Llwynypïa, Llwynypïa, Tonypandy, CF40 2HZ

Y Maerdy*

Crib-y-ddôl, Y Maerdy, Glynrhedynog, CF43 4TA

Y Pentre*

Heol Ystrad, Y Pentre, CF41 7PN

Pen-y-graig*

Teras yr Alarch, Pen-y-graig, Tonypandy, CF40 1HJ

Pont-y-gwaith*

Brewery Road, Pont-y-gwaith, Glynrhedynog, CF43 3LH

Pontypridd*

Broadway, Pontypridd, CF37 1BD

Y Porth*

Heol Aber-rhondda, Y Porth, CF39 0LD

Tonypandy*

Stryd De Winton, Tonypandy, CF40 2QU

Trealaw*

Brithweunydd Road, Trealaw, Tonypandy, CF40 2UG

Trehafod*

Heol Trehafod, Trehafod, Pontypridd, CF37 2LL

Tylorstown*

East Road, Tylorstown, Glynrhedynog, CF43 3BY

Tylorstown*

Pleasant View, Tylorstown, Glynrhedynog, CF43 3NF

Tynewydd*

St. Albans Terrace, Treherbert, Treorci, CF42 5DB

Ynys-wen*

Heol Ynys-wen, Ynys-wen, Treorci, CF42 6EG

Ynys-wen

Heol Gelligaled

Ystrad*

Stryd Wiliam, Ystrad, CF41 7QS

Ystrad*

Heol Gelligaled, Ystrad, CF41 7RQ

Ble mae'r toiledau cyhoeddus awtomatig (APC)?

Noder: Mae'r toiledau cyhoeddus awtomatig ar agor drwy'r amser a fyddan nhw ddim yn cau yn ystod Gwyliau Banc (Amseroedd Prysur) ond bydd angen talu ffi (20c) i'w defnyddio.

APCCyfeiriad yr APCLleoliad yr APC

APC Tonyrefail

Heol Waunrhydd,
Tonyrefail,
Y Porth,
CF39 8EN

Mae'r toiled cyhoeddus awtomatig (APC) wedi'i leoli cyn y bont, wrth y gyffordd sy'n arwain i Ystad Ddiwydiannol Gelligron.

APC Tonypandy 

Heol Llwynypïa,
Tonypandy,
CF40 2EP

Mae'r toiled cyhoeddus awtomatig wedi'i leoli tu allan i brif fynedfa adeilad y Ganolfan Byd Gwaith.

APC Abercynon

Maes Parcio Stryd Margaret,
Abercynon,
Aberpennar,
CF45 4RE

Mae'r toiled cyhoeddus wedi'i leoli yn y maes parcio ar ben pellaf Stryd Margaret.

APC Llanharan

Teras y Rhosyn,
Llanharan,
Pont-y-clun,
CF72 9GU

Mae'r toiled cyhoeddus awtomatig wedi'i leoli ar Deras y Rhosyn wrth y gyffordd â Heol Llanhari, tu ôl i'r safle bws.

Cyfarwyddwr Gwasanaeth Gofal y Strydoedd

Gwasanaethau Gofal y Strydoedd Rhondda Cynon Taf,
Tŷ Glantaf
Uned B23, Ystad Ddiwydiannol Trefforest
Pontypridd
CF37 5TT 

Ffôn: 01443 425001
Ffacs 01443 844310

Helpwch ni i wella - peidiwch â chynnwys gwybodaeth bersonol neu ariannol, e.e. eich Rhif Yswiriant Gwladol neu fanylion cerdyn credyd.