Nodwch, bydd toiledau cyhoeddus ar agor drwy gydol cyfnod y Nadolig – ac eithrio Dydd y Nadolig, Gŵyl San Steffan a Dydd Calan lle bydd y cyfleuster ar gau trwy'r dydd.

Ydy’r Cyngor yn darparu cyfleusterau cyhoeddus?

Rydyn ni’n darparu nifer fawr o gyfleusterau cyhoeddus drwy’r sir ac ni sy’n gyfrifol am eu cynnal a’u cadw, a’u cadw nhw’n lân hefyd.  Mae pob cyfleuster cyhoeddus yn cael ei lanhau o leiaf dair gwaith y dydd.

Ble bynnag posibl, mae cyfleusterau i’r anabl a chyfleusterau newid cewyn hefyd yn cael eu darparu. Mae’r rhestr isod yn cynnwys lleoliadau pob cyfleuster cyhoeddus a’r cyfleusterau sydd ar gael yno.

Strategaeth Toiledau Lleol 2019

Adrodd problem gyda'r toiledau cyhoeddus ar-lein

Ydy’r Cyngor yn darparu cyfleusterau i bobl anabl ar yr un safle â’r cyfleusterau cyhoeddus?

Rydyn ni’n darparu cyfleusterau i’r anabl ble bynnag posibl.  Mae’r rhestr o doiledau cyhoeddus isod yn dangos pa gyfleusterau sy’n cael eu darparu yna.

Sut mae mynd i mewn i’r cyfleusterau i bobl anabl?

Rydyn ni’n rhan o’r Cynllun Allweddi Cenedlaethol sy’n cynnig mynediad annibynnol i bobl anabl i tua 7,000 o doiledau cyhoeddus ar hyd a lled y wlad.

Beth yw Allwedd Radar?

Mae allwedd radar yn rhoi mynediad i doiledau penodol i bobl anabl yn Rhondda Cynon Taf ac ar hyd a lled y wlad. 

Pwy sydd i fod i gael Allwedd Radar?

Mae’r allwedd ar gael i unrhyw berson anabl sy’n derbyn lefel uwch y Budd-dal Anabledd (Elfen Symudedd) neu sydd â bathodyn parcio anabl glas.

Ble mae cael allwedd?

Ar hyn o bryd, mae Rhondda Cynon Taf yn rhoi allweddi RADAR yn rhad ac am ddim yn ei ganolfannau iBobUn yn Nhreorci, Pontypridd, Porth, Aberpennar ac Aberdâr.

Y cyfan sy’n rhaid i chi ei wneud yw mynd i Ganolfan iBobUn gyda phrawf eich bod chi’n gymwys (cadarnhad eich bod yn derbyn lefel uwch y budd-dal anabledd – yr elfen symudedd, neu eich bathodyn glas) a gofyn am gael allwedd radar. Unwaith y byddwch chi wedi darparu’r dogfennau angenrheidiol, byddwch chi’n cael allwedd am ddim a byddwn ni’n cadw cofnod eich bod chi wedi derbyn allwedd.

Mae’r Cyngor yn gofyn am brawf eich bod chi’n gymwys er mwyn cydymffurfio â chanllawiau RADAR ac er mwyn sicrhau mai dim ond pobl anabl sy’n derbyn allweddi.

Bydd staff dim ond yn rhoi allwedd i chi os byddwch chi’n dangos prawf eich bod chi’n gymwys. Mae hyn er mwyn osgoi camddefnyddio’r cyfleusterau gan bobl sydd ddim yn anabl.

Os hoffech chi ragor o wybodaeth am wasanaethau Radar, cysylltwch â nhw ar 020 7250 3222 neu ewch i’w gwefan (Saesneg yn unig) www.radar.org.uk

Ble mae’r prif doiledau cyhoeddus?

TrefStrydCyfleusterau i’r AnablCyfleusterau Newid Cewyn
Aberdâr Gorsaf fysiau, Duke Street, Aberdâr, CF44 7ED Oes Oes (yn y toiled i’r anabl)
Aberdâr Monk Street Oes Oes
Cwmaman Alexandra Terrace, Fforchaman Road, Cwmaman, CF44 0RG Oes (yn y prif doiled) Nac oes
Glynrhedynog Lake Street, Glynrhedynog Nac oes Nac oes
Hirwaun Oddi ar Kendon Court, Hirwaun, Aberdâr, CF44 9SB Nac oes Nac oes
Y Maerdy Parc y Maerdy, Y Maerdy, CF43 4DB Oes Oes (yn y toiled i’r anabl)
Aberpennar Oxford Street, Aberpennar, CF45 3HD Oes Oes
Y Pentre Bridgend Square, Y Pentre, CF41 7LF Oes Nac oes
Pen-y-graig 91 Tylacelyn Road, Pen-y-graig, CF40 1JR Oes Oes
Pontypridd Gorsaf fysiau, Morgan Street, Pontypridd, CF37 2DR Oes Oes
Y Porth Hannah Street, Y Porth, CF39 9PY Oes Oes
Y Porth Pontypridd Road, Y Porth, CF39 9PL Oes Nac oes
Tonysguboriau Depo bysiau, Talbot Road, Tonysguboriau, CF72 8AF Oes Nac oes
Tonypandy Dunraven Street, Tonypandy, CF40 1QB Oes Nac oes
Treherbert Bute Street, Treherbert, CF42 5NP Oes Oes
Treorci Ger Theatr y Parc a’r Dâr, oddi ar Station Road, Treorci, CF42 6UE Oes Nac oes
Ynys-hir Ynyshir Road, Ynys-hir, Y Porth, CF39 0EL Nac oes Nac oes
Ynys-y-bŵl Windsor Place, Ynys-y-bŵl, Pontypridd, CF37 3HR Oes (yn y prif doiled) Nac oes

Ble mae’r wrinalau?

ArdalStryd
Blaencwm Hendrewen Road
Blaenrhondda Brook Street
Coedelái Main Road
Cwmparc Parc Road
Glynrhedynog Ferndale
Y Gelli Rees Street
Llwyn-y-pïa Llyn Glyncornel ger y Llys Ynadon
Y Maerdy Cemetery Road
Y Pentre Carne Street
Pen-y-graig Swan Street
Pont-y-gwaith Main Road
Pontypridd ger garej Texaco, Broadway
Porth Pont Rheola gyferbyn â 2 Aberrhondda Road
Tonypandy ger y fynwent, Brithweunydd Road
Tonypandy De Winton Street
Trealaw Cemetery Road
Trehafod Cadwgan Terrace
Trehafod Phillip Street
Trehafod Trehafod Road
Treorchy Stag Square
Tylorstown gyferbyn â’r Swyddfa Bost, East Road
Tylorstown ger y gylchfan yn Penrhys Road a Pleasant View
Tynewydd Albans Terrace
Tynewydd Tynewydd Street
Ynyswen Ynyswen Road
Ynyswen Gelligaled Road
Ystrad Sandybank, William Street

Cyfarwyddwr Gwasanaeth Gofal y Strydoedd

Gwasanaethau Gofal y Strydoedd Rhondda Cynon Taf,
Tŷ Glantaf
Uned B23, Ystad Ddiwydiannol Trefforest
Pontypridd
CF37 5TT 

Ffôn: 01443 425001
Ffacs 01443 844310

Helpwch ni i wella - peidiwch â chynnwys gwybodaeth bersonol neu ariannol, e.e. eich Rhif Yswiriant Gwladol neu fanylion cerdyn credyd.