Gwneud cais

Mae modd i chi lawrlwytho ac argraffu Ffurflen Gais am Gerdyn Bws i Berson Hŷn (pdf). Fel arall, mae modd i chi gael ffurflen gais yn eich Swyddfa Bost leol, neu ffonio'r Cyngor ar 01443 425001 neu ebost: transportationservices@rctcbc.gov.uk i ofyn am ffurflen drwy'r post.

Ar ôl i chi gwblhau'r ffurflen, cewch chi fynd i wneud cais drwy drefnu apwyntiad gydag un o ymgynghorwyr Canolfannau IBobUn y Cyngor ar y ddolen isod. 

Drefnu apwyntiad ar-lein

Fel arall, mae modd i chi drefnu apwyntiad drwy ffonio 01443 425005.

Mae angen rhoi tystiolaeth yn rhan o'ch cais

Bydd angen i chi dddod â'r dystiolaeth ganlynol i'ch apwyntiad;

Tystiolaeth o'ch oedran

  • Bydd raid i chi ddod ag un o'r dogfennau canlynol: tystysgrif eni, pasbort cyfredol neu drwydded yrru gyfredol

Tystiolaeth o'ch cyfeiriad

  • Er enghraifft bil treth gyngor (ar gyfer y flwyddyn ariannol yma), bil cyfleustod (ar gyfer y chwarter diwethaf), trwydded yrru gyfredol, tystiolaeth o daliadau rhent (gan gwmni Trivallis neu Gymdeithas Tai) neu lythyr diweddar gan yr Adran Gwaith a Phensiynau neu sefydliad Cyllid a Thollau Ei Mawrhydi

Rhif Yswiriant Gwladol

  • Eich Rhif Yswiriant Gwladol

Ffotograff lliw a fyddai'n dderbyniol ar gyfer pasport

  • Llun lliw yn unol â gofynion pasbort.  Os ydych chi'n cyflwyno'ch cais yn un o ganolfannau IBobUn y Cyngor, does dim angen i chi ddod â llun oherwydd mae modd ei dynnu yn y ganolfan.  Byddwn ni'n gwneud hyn ar yr amod bod yr offer camera yn gweithio adeg cyflwyno'ch cais.

Os byddwch chi'n rhoi llun yn rhan o'ch Ffurflen Gais am Gerdyn Bws, sicrhewch ei fod yn bodloni'r meini prawf canlynol:

  • Mae'n llun lliw diweddar sy'n eich cynrychioli'n gywir
  • Mae cefndir y llun yn llwyd golau, yn lliw hufen neu'n wyn
  • Mae wedi'i dynnu o'r ochr flaen, tra eich bod yn edrych yn uniongyrchol i'r camera
  • Mae'n cynnwys eich wyneb cyfan
  • Mae'n glir iawn ac mae cyferbyniad cryf rhwng eich wyneb a'r cefndir
  • Pan fo modd, mae'n well peidio â gwisgo sbectol. Serch hynny, os oes rhaid ei gwisgo oherwydd rhesymau meddygol, ddylai ddim gorchuddio'r llygaid. Ddylai ddim adlewyrchu na disgleirio a dylai'r gwydr fod yn ddi-liw

Noder: Os byddwch chi'n gwneud cais yng Nghanolfan IBobUn Pontypridd neu Aberdâr, bydd modd i staff roi eich cerdyn bws newydd i chi yn ystod eich apwyntiad. Mae hyn yn amodol ar a yw'r cyfarpar yn weithredol adeg eich cais.

Os byddwch chi'n gwneud cais yn un o'r Canolfannau IBobUn eraill, bydd eich cerdyn bws yn cael ei anfon i'ch cyfeiriad cartref o fewn saith niwrnod ar ôl eich cais.  Os byddwch chi'n gwneud cais mewn swyddfa bost yn Rhondda Cynon Taf, bydd eich cerdyn bws yn cael ei anfon i'ch cyfeiriad cartref o fewn 21 diwrnod ar ôl eich cais. 

 

I wneud ymholiadau am gerdyn nad yw wedi cyrraedd, ffoniwch 01443 425001 neu ebost: transportationservices@rctcbc.gov.uk

Helpwch ni i wella - peidiwch â chynnwys gwybodaeth bersonol neu ariannol, e.e. eich Rhif Yswiriant Gwladol neu fanylion cerdyn credyd.