Os ydych chi'n 60 oed neu'n hŷn ac mae modd i chi deithio ar fws heb angen cymorth o rywun arall, byddwch chi'n  gymwys i gael Cerdyn Teithio Rhatach i bobl hŷn.

Rhaid i chi gyflwyno tystiolaeth sy'n dangos eich bod chi'n 60 oed neu'n hŷn ac eich
bod chi’n byw yn yr ardal Rhondda Cynon Taf.

Cewch chi wneud cais hyd at un mis calendr cyn cyrraedd eich pen-blwydd yn 60
oed. Ein nod wedyn bydd anfon eich Cerdyn Teithio Rhatach atoch chi erbyn
dyddiad eich pen-blwydd.

Mae modd i chi wneud cais trwy ddilyn y cyfarwyddiadau yn adran ‘Sut mae gwneud cais’ a ‘Tystiolaeth angenrheidiol er mwyn cyflwyno cais’.

Sut mae gwneud cais?

Mae modd i chi naill ai gwneud cais ar-lein neu trwy drefnu apwyntiad ymlaen llaw gydag ymgynghorydd i fynd i un o ganolfannau IBobUn y Cyngor mewn person.

Mae modd i chi lawrlwytho Ffurflen gais am Gerdyn Teithio Rhatach i Bobl 60 oed neu'n hŷn a'i hargraffu. Fel arall mae modd i chi ofyn bod ffurflen yn cael ei hanfon i'ch cyfeiriad cartref trwy ffonio'r Cyngor ar 01443 425001 neu e-bostio GwasanaethauTrafnidiaeth@rhondda-cynon-taf.gov.uk

Bydd ffurflen gais yn cael ei hanfon i'ch cyfeiriad cartref o fewn 10 diwrnod i'ch cais. Nodwch: os ydych chi'n cysylltu â'r Cyngor drwy e-bost, rhowch eich cyfeiriad cartref a'ch rhif ffôn cyswllt.  

Gwneud Cais Ar-lein

Gwneud Cais Ar-lein Am Docyn Teithio Rhatach i Bobl 60 oed a hŷn

Trefnu apwyntiad yn eich Canolfan IBobUn

Bydd yr opsiwn ar gyfer apwyntiad yn gofyn eich bod chi'n cwrdd ag ymgynghorydd, bydd angen i chi sicrhau eich bod chi'n dod â'r dystiolaeth gywir gyda chi, neu fydd ddim modd prosesu'ch cais.  Nodwch: Os ydych chi'n dewis Canolfan IBobUn Aberpennar, Y Porth neu Dreorci, bydd eich Cerdyn Teithio Rhatach yn cael ei anfon i'ch cyfeiriad cartref o fewn 7 diwrnod o gyflwyno'ch cais.  Fodd bynnag, os ydych chi'n ymweld â Chanolfan IBobUn Aberdâr neu Bontypridd, bydd modd i staff ddarparu cerdyn teithio â gwedd newydd i chi yn ystod eich ymweliad (cyn belled â bod yr offer yn gweithio).  Os yw'ch Cerdyn Teithio Rhatach yn hwyr i gyrraedd, cysylltwch â'r Cyngor ar 01443 425001 neu e-bostio: GwasnaethauTrafnidiaeth@rctcbc.gov.uk

Trefnu apwyntiad IBobUn ar-lein
Fel arall, mae modd i chi drefnu apwyntiad drwy ffonio 01443 425005.

 

Tystiolaeth angenrheidiol er mwyn cyflwyno’ch cais

Bydd rhaid i chi ddarparu'r dystiolaeth ganlynol yn ystod eich apwyntiad:-

Tystiolaeth o'ch oedran

 • Bydd rhaid ichi brofi eich dyddiad geni drwy gyflwyno un o'r dogfennau canlynol:- tystysgrif geni, pasbort cyfredol neu drwydded yrru gyfredol.

Tystiolaeth o'ch cyfeiriad  

 • Bydd gofyn i chi ddarparu dau o'r canlynol;
 • Bil Treth y Cyngor neu Dystiolaeth o Eithriad (rhaid i'r dogfennau fod ar gyfer y flwyddyn ariannol gyfredol),
 • Llythyr gan yr Adran Gwaith a Phensiynau (rhaid i'r dogfennau fod ar gyfer y flwyddyn ariannol gyfredol),
 • Llythyr gan Gyllid a Thollau Ei Mawrhydi (rhaid bod dogfennau'n berthnasol i'r flwyddyn ariannol gyfredol) (rhaid i'r dogfennau fod ar gyfer y flwyddyn ariannol gyfredol),
 • Trwydded Yrru gyfredol,
 • Tystiolaeth o Daliadau Rhent (dyddiedig o fewn y 3 mis diwethaf),
 • Bil Cyfleustodau (heb gynnwys bil ffôn symudol) dyddiedig o fewn y 3 mis diwethaf,
 • Cadarnhad bod yr ymgeisydd ar y Gofrestr Etholiadau ar gyfer etholiadau Senedd y Deyrnas Unedig,
 • Tystiolaeth bod yr ymgeisydd yn ddibynnydd person sy'n byw yn ardal yr awdurdod,
 • Tystiolaeth bod yr ymgeisydd yng ngofal yr Awdurdod Lleol neu asiantaeth gymeradwy ac yn byw yn ardal yr Awdurdod,
 • Tystiolaeth bod yr ymgeisydd wedi cofrestru'n barhaus â'r Meddyg Teulu lleol,
 • Tystiolaeth o ddogfennau gan y Swyddfa Gartref sy'n cadarnhau hawl preswylio.

Rhif Yswiriant Gwladol

 • Manylion eich Rhif Yswiriant Gwladol.

Llun lliw a fyddai'n dderbyniol ar gyfer pasbort

 • Llun lliw a fyddai'n dderbyniol ar gyfer pasbort.  Os bydd yn well gennych chi, gall aelod o staff dynnu eich llun yn un o Ganolfannau IBobUn y Cyngor  (os bydd camera ar gael pan fyddwch chi'n gwneud cais).

Os byddwch chi'n darparu'ch llun eich hun gyda'ch cais, sicrhewch ei fod e'n bodloni'r meini prawf canlynol:

 • Llun lliw diweddar sy'n dangos gwir debygrwydd i chi.
 • Cefndir llwyd golau, hufen neu wyn.
 • Rhaid i chi wynebu'r camera ac yn edrych yn syth tuag ato.
 • Rhaid i’r llun yn dangos eich wyneb cyfan.
 • Rhaid bod y cyferbyniad rhwng y wyneb a'r cefndir yn eglur.
 • Os yw'n bosibl, byddwn ni'n eich annog chi i dynnu'ch sbectols.  Ond, os oes rhaid i chi wisgo sbectols am resymau meddygol, ddylen nhw ddim gorchuddio'r llygaid, nac adlewyrchu golau na chael eu harlliwio.

Oes angen talu am Gerdyn Teithio Rhatach?

Nac oes. Mae'r Cerdyn Teithio Rhatach ar gael am ddim, ond bydd angen talu £7.00 am un newydd os bydd y cerdyn yn cael ei golli/dwyn/difrodi.

 

Helpwch ni i wella - peidiwch â chynnwys gwybodaeth bersonol neu ariannol, e.e. eich Rhif Yswiriant Gwladol neu fanylion cerdyn credyd.