Mae polisïau a chynigion y Cynllun Datblygu Lleol yn cael eu datblygu yn dilyn asesiad manwl o anghenion, cyfleoedd a chyfyngiadau'r Fwrdeistref Sirol.

Mae'n ofynnol bod Awdurdodau Lleol yn paratoi a chynnal a chadw cronfa wybodaeth o holl nodweddion economaidd ac amgylcheddol diweddaraf eu hardal er mwyn ffurfio cynllun datblygu sefydlog. Mae'r gronfa wybodaeth yn cael ei hadnabod fel Sylfaen Dystiolaeth y Cyngor. 

Yn ogystal, mae gan y Cyngor Lyfrgell Cynllun Datblygu Lleol. Yma, mae modd dod o hyd i'r dogfennau Rhanbarthol ac Awdurdod Lleol sydd wedi dylanwadu'r Cynllun. 

Mae Adroddiad Monitro Blynyddol  y Cyngor yn amlinellu'r cynnydd a wnaed tuag at weithredu polisïau ac amcanion y Cynllun Datblygu Lleol.

Helpwch ni i wella - peidiwch â chynnwys gwybodaeth bersonol neu ariannol, e.e. eich Rhif Yswiriant Gwladol neu fanylion cerdyn credyd.