Mae nifer gynyddol o bobl yn gweld y manteision o ddefnyddio rhandiroedd er mwyn tyfu eu bwyd eu hunain neu er mwyn cadw'n heini.

Darn o dir sy'n cael ei ddefnyddio gan unigolyn ar gyfer tyfu bwyd a garddio anfasnachol yw rhandir garddio.

Mae rhandiroedd yn boblogaidd iawn, ond mae hyd y rhestr aros yn amrywio o safle i safle.  O bryd i'w gilydd, bydd gan rhai safleoedd rhandiroedd gwag neu restr aros fyr. Fodd bynnag, mae'r sefyllfa yn newid trwy gydol y tymor bob blwyddyn. 

Er mwyn gwneud cais am randir, rhaid i chi fyw yn Rhondda Cynon Taf. Mae modd gwneud cais am hyd at 3 safle rhandir gwahanol.  Rhaid bod ar restr aros cyn derbyn cynnig am randir.

NODER:  Mae’r rhandiroedd yn berchen i Gyngor Rhondda Cynon Taf, Cynghorau Tref a Chymuned Leol a rhai perchnogion preifat . Dylech chi ofyn am gyngor gan dirfeddiannwr / rheolwr y safle sydd o ddiddordeb i chi.

Cliciwch yma i weld rhestr o randiroedd RhCT: Edrychwch ar safleoedd rhandiroedd a'r rhestr brisiau

Rhandiroedd sy'n cael eu cynnal gan Gymdeithasau - Mae modd gweld rhagor o fanylion ar yr hysbysfyrddau sydd ar y safle.

Manylion cyswllt ar gyfer Cynghorau Tref Lleol

Sut i wneud cais am randir.

E-bostiwch y garfan ar gwasanaethauigwsmeiriad@rhondda-cynon-taf.gov.uk gan nodi'r manylion isod: 

  • Enw
  • Cyfeiriad Cartref
  • Rhif ffôn
  • Rhif ffôn symudol
  • Cyfeiriad e-bost
  • Enw'r rhandir sydd o ddiddordeb i chi.

Derbyn cynnig am randir

Os oes rhandiroedd gwag, bydd cynrychiolydd y safle yn cysylltu â chi ac yn eich gwahodd chi i ymweld â'r safle. Cewch chi gynnig rhandiroedd fel y maen nhw yn ystod eich ymweliad i'r safle.

Os ydych chi'n penderfynu derbyn rhandir, mae'n bosibl y bydd angen i chi lofnodi ffurflen cytundeb tenantiaeth.  Bydd Cynrychiolydd y Safle yn rhoi allwedd er mwyn agor giat y safle a byddwn ni'n anfon bil ar gyfer y rhandir. Byddwch chi wedi cytuno i dderbyn amodau Deddf Rhandiroedd 1950 ac unrhyw ganllawiau ac/neu Gyfansoddiad Cymdeithas y Rhandiroedd, os yw'n berthnasol.

Mae tymor y rhandiroedd yn dechrau 1 Ebrill 2019 ac mae rhaid talu rhent am y flwyddyn gyfan.

Os ydych chi'n penderfynu peidio derbyn y cynnig, neu os nad oes modd i Gynrychiolydd y Safle cael gafael arnoch, bydd eich manylion yn cael eu tynnu oddi ar y rhestr aros.

 Nodwch i ddeiliaid plotiau presennol (1 Ebrill 2019)

Hoffen ni roi gwybod i chi bydd ffioedd a chostau ar draws nifer o wasanaethau, gan gynnwys rhandiroedd, yn cynyddu 2.9%. Bydd y cynnydd yn dod i rym ar 1 Ebrill 2019. Bydd y cynnydd yma'n ymddangos yn anfoneb eich rhandir a fydd yn cael ei hanfon atoch yn ystod tymor yr haf 2019. Os oes gyda chi unrhyw gwestiynau ynglŷn â'r hysbysiad yma, neu pe hoffech chi roi gwybodaeth i ni am eich rhandir, cysylltwch â ni.

 

Adran Gweithrediadau’r Parcia

E-bost: gwasanaethauigwsmeiriad@rhondda-cynon-taf.gov.uk

Ffôn: 01443 425 001

 

 

 

 

 

Helpwch ni i wella - peidiwch â chynnwys gwybodaeth bersonol neu ariannol, e.e. eich Rhif Yswiriant Gwladol neu fanylion cerdyn credyd.