Daeth llawer o wahanol reoliadau newydd i rym yn sgil Deddf Aer Glân 1993. Ymhlith eu pynciau mae cadw allyriadau mwg dan reolaeth, uchder simneiau, a chynnwys a chyfansoddiad tanwyddau modur.

O dan Ddeddf Aer Glân 1993 mae'n drosedd i greu mwg tywyll neu fwg du ar safleoedd diwydiant neu fasnach. Os ydych chi'n ystyried llosgi deunyddiau (gan gynnwys gwaith clirio safle, dymchwel neu adeiladu), rhaid i chi beidio â chreu mwg tywyll neu fwg du.

Os ydych chi am losgi ‘gwastraff a reolir’, dylech chi ymgynghori yn gyntaf â'r Awdurdod Lleol a Cyfoeth Naturiol Cymru.

Peidiwch â llosgi gwastraff a reolir heb ganiatâd yr awdurdodau ymlaen llaw.

O dan adran 33 o Ddeddf Aer Glân 1993 mae'n drosedd i losgi deunydd inswleiddio ceblau er mwyn ceisio adennill y metel os fyddwch chi ddim wedi cael caniatâd o dan Ddeddf Atal a Rheoli Llygredd 1999.

Mae gan yr awdurdodau lleol bwerau i reoli ffwrneisiau ac uchder simneiau. Rhaid iddyn nhw ystyried nifer o ffactorau wrth benderfynu cymeradwyo uchder simneiau.

O dan y Ddeddf yma, os ydych chi am newid ffwrnais sydd gennych chi yn barod, neu newid adeilad sydd ynghlwm wrth ffwrnais, rhaid i chi gael cymeradwyaeth yr Awdurdod Lleol ymlaen llaw.

Os yw'ch ffwrnais chi'n gweithio fel un o'r tri math canlynol, mae'n bosibl bydd rhaid i chi osod cyfarpar arbennig arni er mwyn ei hatal hi rhag allyrru gormod o raean a llwch:

  • Llosgi tanwydd maluriedig
  • Llosgi mwy na 45.4 cilogram yr awr o unrhyw ddeunydd solid arall
  • Llosgi unrhyw ddeunydd hylifol neu nwyol ar raddfa sy'n cynhyrchu 366.4 cilowat neu ragor yr awr

Bydd rhaid i chi gael cymeradwyaeth yr Awdurdod Lleol ar gyfer eich mesurau lleihau allyriadau. Bydd wyth wythnos gan yr Awdurdod Lleol i benderfynu a fydd eich mesurau lleihau yn bodloni'r safonau ai peidio.

  • Os byddwch chi am osod simnai ar ffwrnais o'r tri math uchod, bydd rhaid i'r simnai fesur uchder sy'n cael ei gymeradwyo gan yr Awdurdod Lleol. Os bydd yr Awdurdod Lleol yn gosod unrhyw amodau ychwanegol, bydd rhaid cydymffurfio â'r rheiny hefyd.

Os byddwch chi'n gwneud cais am ganiatâd ar gyfer lleihau allyriadau neu gael cymeradwyaeth am uchder simnai, bydd rhaid i'ch cais gynnwys digon o wybodaeth ar gyfer gwneud y cyfrifiadau angenrheidiol.

Os byddwch chi'n gofyn i'r Awdurdod Lleol gymeradwyo uchder simnai i ffwrnais, bydd rhaid i'r Awdurdod Lleol roi penderfyniad ysgrifenedig o fewn 28 i'ch cais ddod i law. (Yr unig eithriad yw pan fyddwch chi a'r Awdurdod Lleol yn cytuno mewn ysgrifen fod modd cymryd rhagor o amser). Os bydd yr Awdurdod Lleol yn methu â delio â'ch cais o fewn y cyfnod yma, byddwch chi'n cael cymeradwyaeth yn ddiamod.

Dylai unrhyw gais am ffwrnais neu uchder simnai gael ei ystyried mewn perthynas â Deddf Atal a Rheoli Llygredd 1999.

Ffôn: 01443 425001

E-bost: LlygreddyrAmgylchedd@rhondda-cynon-taf.gov.uk

Helpwch ni i wella - peidiwch â chynnwys gwybodaeth bersonol neu ariannol, e.e. eich Rhif Yswiriant Gwladol neu fanylion cerdyn credyd.