Skip to main content

Terfynau cyflymder diofyn o 20mya – Ffyrdd Cyfyngedig Cymru

20mph-Web-Banner---children-walking---800x900-bilingual

Cefndir

Mae Llywodraeth Cymru wedi pasio 'Gorchymyn Ffyrdd Cyfyngedig (Terfyn Cyflymder 20 mya) (Cymru) 2022' ar 13 Chwefror 2022, a fydd yn dod i rym ar 17 Medi 2023. Bydd yn ofynnol i bob Cyngor yng Nghymru roi’r fenter yma gan Lywodraeth Cymru ar waith. 

Mae cyflwyno'r ddeddfwriaeth yma'n cael effaith fawr ar rwydwaith priffyrdd yr awdurdod lleol. Bydd y terfyn cyflymder yn y rhan fwyaf o'n strydoedd sydd â therfyn cyflymder o 30 MYA yn cael ei leihau i 20 MYA (os oes goleuadau stryd ar y ffordd).

Bydd y Cyngor yn rhoi'r wybodaeth ddiweddaraf yn rheolaidd ar y dudalen yma wrth i'r cynllun ddatblygu.

Ar ba gam ydyn ni ar hyn o bryd?

Mae'r Cyngor ar hyn o bryd yn cynnal proses o ymgynghori gyda'i Aelodau Etholedig i roi'r cyfle iddyn nhw gyflwyno sylwadau am y newidiadau i bob ward yn y Fwrdeistref Sirol. Yn dilyn y broses yma, bydd gan randdeiliaid allweddol a'r cyhoedd gyfle i ymgynghori â'r Awdurdod ar y newidiadau yma.

Dweud eich dweud

Cyngor Bwrdeistref Sirol Rhondda Cynon Taf sy'n gyfrifol am hwyluso'r newid i'r rhwydwaith priffyrdd yn sgil cyflwyno'r ddeddfwriaeth yma. Llywodraeth Cymru sy'n llywio ac yn ariannu'r cynllun yn gyffredinol ac felly dylech chi godi unrhyw bryderon yn uniongyrchol gydag ef:  

Nodwch y bydd elfennau o'r rhwydwaith priffyrdd yn gwyro o'r safonau sydd wedi'u gosod gan Lywodraeth Cymru a bydd preswylwyr yr ardaloedd hynny sy'n cael eu heffeithio yn derbyn gohebiaeth ysgrifenedig ar wahân yn rhan o'r broses gyfreithiol statudol. 

Serch hynny, os oes unrhyw bryderon lleol gyda chi o ran egwyddor y fenter, mae croeso i chi e-bostio 20mya@rctcbc.gov.uk.

Ymgynghoriadau

Bydd y Cyngor cyn hir yn dechrau'r broses ymgynghori ar ffyrdd a fydd yn aros ar gyflymder o 30mya (yn rhinwedd Gorchymyn Rheoleiddio Traffig).

Fydd y Cyngor, fodd bynnag, DDIM yn ymgynghori â'r cyhoedd ar roi'r terfyn cyflymder diofyn o 20mya ar waith, gan mai newid deddfwriaethol gan Lywodraeth Cymru yw hwn.