Skip to main content

Hysbysiad o Benderfyniad ar Gyfer y Cynnig i Greu Ysgol Arbennig 3 i 19 Newydd yn Rhondda Cynon Taf

Penderfynodd Cabinet y Cyngor, yn ei gyfarfod a gynhaliwyd ar 24 Ionawr 2024, gymeradwyo'r cynnig i agor ysgol arbennig 3 i 19 newydd yn Rhondda Cynon Taf (RhCT) a chyflwyno dalgylchoedd ar gyfer pob ysgol arbennig 3 i 19 ar draws RhCT, sef:
  • Ysgol Arbennig Park Lane
  • Ysgol Hen Felin
  • Ysgol Tŷ Coch

Bydd y cynnig yn cael ei weithredu erbyn mis Medi 2026 fan bellaf.

Ni dderbyniwyd unrhyw wrthwynebiadau yn ystod cyfnod yr Hysbysiad Statudol ac, felly, yn unol â Chod Trefniadaeth Ysgolion Llywodraeth Cymru 2018 (011/2018) mae Cabinet y Cyngor wedi penderfynu bwrw ymlaen â'r cynnig.

Gellir gweld yr hysbysiad o benderfyniad
YMA

Cafodd y rhesymeg y tu ôl i'r cynnig a'r rhesymau sy'n sail i'r penderfyniad i'w weithredu eu hamlinellu a'u hesbonio'n llawn yn y Ddogfen Ymgynghori a ddosbarthwyd yn eang y llynedd. Yn ogystal â'r rhesymeg gadarn, dylid nodi bod cefnogaeth sylweddol i'r prosiect hwn yn ystod y cam ymgynghori.

Y casgliad felly y daeth Cabinet y Cyngor iddo wrth wneud ei benderfyniad terfynol oedd bod y manteision y gellir eu cyflawni drwy gyflawni'r cynnig hwn yn hynod gadarnhaol. Byddai'r ysgol arbennig 3 i 19 newydd yn RhCT yn cael ei hadeiladu yn unol â gofynion presennol deddfwriaeth cynllunio a rheoli adeiladu, a bydd yn gwbl hygyrch ac yn cydymffurfio â Deddf Cydraddoldeb 2010. Bydd y llety yn cynnwys: 

  • Amgylcheddau dysgu modern, hyblyg ar gyfer pob disgybl, neuadd/ardal fwyta, ac ardaloedd addysgu a dysgu arbenigol i ddarparu ar gyfer anghenion pob disgybl.
  • Pwll hydrotherapi ynghyd â therapi arall, offer arbenigol synhwyraidd ac ysgogol.
  • Ardal bwrpasol o fewn yr ysgol fel y bydd y gymuned leol yn cael defnyddio'r cyfleusterau'n ddiogel, yn ystod ac ar ôl y diwrnod ysgol.
  • Mannau awyr agored gwell i gefnogi'r ystod lawn o weithgareddau'r cwricwlwm.
  • Systemau rheoli traffig gan gynnwys bysiau disgyblion ar y safle, a pharcio staff ar y safle.

Bydd y prif newid yn welliant yn ansawdd darpariaeth ysgolion arbennig. Mae'r ysgol arbennig 3 i 19 newydd yn Rhondda Cynon Taf ar safle newydd yn rhoi cyfle i fwy o ddisgyblion ag anghenion dysgu ychwanegol elwa o gyfleusterau addysgol ac amgylcheddau dysgu gwell. 

Yn seiliedig ar y deilliannau yma, penderfynodd y Cabinet i gymeradwyo'r cynnig yma.

Cyfarwyddwr Addysg a Gwasanaethau Cynhwysiant

Ysgolion yr 21ain Ganrif

Tŷ Trevithick

Abercynon

Aberpennar  

CF45 4UQ