Bydd pob annedd yn derbyn bil Treth y Cyngor – gan gynnwys tai, tai unllawr, fflatiau, fflatiau deulawr, carafanau a chychod preswyl – sydd dan berchnogaeth neu sy'n cael ei rentu.

Bydd Asiantaeth y Swyddfa Brisio (sy'n rhan o Gyllid a Thollau Ei Mawrhydi) yn dyrannu pob eiddo i un o naw band prisio yn unol â'i werth marchnad ar 1 Ebrill 2003. Bydd band eich eiddo i'w weld ar eich bil. Bydd eiddo mewn Band D yn talu'r tâl sylfaenol. Bydd eiddo mewn bandiau eraill yn talu'r tâl cyfrannol.

Dyma'r bandiau:

Dyma'r bandiau
Bandiau Treth y CyngorPrisiau tai
A Hyd at £44,000
B £44,001 hyd at £65,000
C £65,001 hyd at £91,000
D £91,001 hyd at £123,000
E £123,001 hyd at £162,000
F £162,001 hyd at £223,000
G £223,001 hyd at £324,000
H £324,001 hyd at £424,000
I £424,001 neu'n rhagor

Os byddwch chi eisiau apelio yn erbyn band prisio eich eiddo, cysylltwch ag Asiantaeth y Swyddfa Brisio. Bydd yr Asiantaeth yn penderfynu a yw'r apêl i newid y band prisio yn briodol. Dyma'r manylion cyswllt ar gyfer Asiantaeth y Swyddfa Brisio:

Asiantaeth y Swyddfa Brisio

Tŷ Glyder,

339 Stryd Fawr
Bangor
LL57 1EP

Ffôn: 03000 505505
Treth y Cyngor
Ffôn: 01443 425002
Ffacs: 01443 680505
Minicom: 01443 680708

Helpwch ni i wella - peidiwch â chynnwys gwybodaeth bersonol neu ariannol, e.e. eich Rhif Yswiriant Gwladol neu fanylion cerdyn credyd.