Mae'r Cyngor wedi blaenoriaethu ac wedi ymrwymo i helpu trigolion i adnewyddu cartrefi gwag er mwyn adfywio cymunedau a darparu tai fforddiadwy i unigolion.

Meini Prawf Cymhwysedd

 • Rhaid i'r cartref gwag fod yn Rhondda Cynon Taf.
 • Rhaid i'r cartref fod wedi cael ei gofrestru fel eiddo gwag (eiddo heb ei feddiannu) gydag Adran Treth y Cyngor yr Awdurdod Lleol am o leiaf 6 mis cyn y dyddiad rydych chi'n gwneud cais am grant.
 • Rhaid i ymgeiswyr fod yn berchen, neu ar fin bod yn berchen, ar yr eiddo. Rhaid iddyn nhw fwriadu byw yn yr eiddo gwag a'i ystyried yn brif gartref, a hynny am gyfnod o 5 mlynedd o'r dyddiad mae'r gwaith sydd wedi'i dalu gan y grant yn cael ei ardystio (cyfnod amod y grant).

Yr hyn y mae angen i chi ei wybod

Bydd ymgeiswyr posibl sy'n bodloni'r meini prawf uchod yn cael eu hystyried am grant er mwyn mynd tuag at gost trwsio'r eiddo gwag. Bydd hyn yn ddibynnol ar yr amodau canlynol:

 • Uchafswm y grant tuag at gost gwaith yw £20,000 (mae ffïoedd ategol ar ben hyn). 
 • Rhaid i ymgeiswyr sy'n berchen ar eiddo gyfrannu 15% o gyfanswm y gost (hyd at £3,000) ar gyfer gwaith cymwys hyd at £20,000.  Bydd y cyfraniad gorfodol yn cael ei hepgor yn achos ymgeiswyr sy'n wynebu caledi ariannol.
 • Bydd y grant ond yn cael ei dalu ar gyfer gwaith sydd wedi'i nodi gan syrfëwr yr Awdurdod Lleol.  Dim ond gwaith angenrheidiol i wneud yr eiddo'n ddiogel a chael gwared ar unrhyw beryglon Categori 1 fydd yn cael ei ystyried.
 • Fydd pob ymgeisydd ddim yn derbyn y swm dyfarniad grant uchaf.  Fydd dim grant o gwbl yn cael ei roi i brosiectau lle mae'r gwaith sydd wedi'i asesu gwerth llai na £1,000.
 • Rhaid cwblhau'r gwaith dan sylw cyn bod modd derbyn arian y grant.  Os yw cost y gwaith yn fwy nag uchafswm £20,000 y grant, chi fydd yn gyfrifol am ariannu gweddill y gost.   Rhaid i chi sicrhau bod gyda chi'r arian i gwblhau'r gwaith dan sylw.
 • Dyw unrhyw waith sydd wedi'i gwblhau cyn yr arolwg a chyn cymeradwyo'r grant ddim yn gymwys ar gyfer y grant.
 • Bydd raid ad-dalu'r grant yn llawn os yw'r eiddo'n cael ei werthu neu os fydd neb yn byw yn yr eiddo o fewn y cyfnod sy'n amod i'r grant, sef 5 mlynedd.
 • Rhaid i Bridiant Cyfreithiol gael ei gofrestru i deitl yr eiddo yn y Gofrestrfa Tir, a hynny o blaid yr Awdurdod Lleol.
 • Bydd taliad grant ond yn cael ei ryddhau wedi i'r gwaith gael ei ardystio gan yr Awdurdod Lleol AC unwaith i'r Pridiant Cyfreithiol gael ei osod.

Sut mae gwneud cais

Gweld eich bod chi'n gymwys a gweneud cais yma

Mae'n bosibl bydd angen i chi lwytho'r dystiolaeth isod, lle bo gofyn:-

 • tystiolaeth o'ch morgais/cynnig morgais
 • tystiolaeth o hawl i fudd-dal
 • tystiolaeth o'ch Rhif Yswiriant Gwladol
Os oes angen addasiad rhesymol arnoch chi trwy gydol y broses hon, gallwch nodi anghenion yn y cais.