Mae Grantiau Cartrefi Gwag, hyd at uchafswm o £20,000, ar gael i gyfrannu at gostau addasu cartrefi sydd wedi bod yn wag am gyfnod hir er mwyn ei greu'n gartref addas i bobl fyw ynddo.


Rhaid bodloni'r meini prawf isod er mwyn ceisio am grant.

 • Rhaid i'r cartrefi gwag fod o fewn yr 'Ardal Tasglu'r Cymoedd' ddynodedig.
 • Rhaid i ymgeiswyr fod yn berchen neu ar fin perchen ar yr eiddo. Rhaid iddyn nhw fwriadu byw yn yr eiddo gwag a'i ystyried yn brif gartref, a hynny am gyfnod o 5 mlynedd o'r dyddiad mae'r gwaith sydd wedi'i dalu gan y grant yn cael ei ardystio. (Cyfnod amod y grant)
 • Rhaid i'r eiddo fod wedi cael ei gofrestru fel eiddo gwag gydag Adran Treth y Cyngor yr Awdurdod Lleol am o leiaf 6 mis cyn y dyddiad rydych chi'n gwneud cais am grant. 

Bydd ymgeiswyr posibl sy'n bodloni'r meini prawf uchod yn cael eu hystyried am grant er mwyn mynd tuag at gost trwsio'r eiddo gwag. Bydd hyn yn ddibynnol ar yr amodau canlynol:

 • Rhaid i ymgeiswyr gyfrannu at 15% o'r gost i gyd (hyd at £3,000). Bydd y cyfraniad gorfodol hwnnw i ymgeiswyr yn cael eu hepgor i gyfranwyr sy'n wynebu caledi ariannol.
 • Bydd y grant ond yn cael ei dalu ar gyfer gwaith sydd wedi'i nodi gan syrfëwr yr Awdurdod Lleol. Dim ond gwaith angenrheidiol i wneud yr eiddo'n ddiogel a gwaredu unrhyw beryglon Categori 1 fydd yn cael eu hystyried. 
 • Fydd pob ymgeisydd ddim yn derbyn y swm dyfarniad grant uchaf. Fydd dim grant o gwbl yn cael ei roi i brosiectau lle mae'r gwaith sydd wedi'i asesu gwerth llai na £1,000. 
 • Rhaid cwblhau'r gwaith dan sylw cyn bod modd derbyn arian y grant. Os yw cost y gwaith yn fwy nag uchafswm £20,000 y grant, chi fydd yn gyfrifol am ariannu gweddill y gost. Rhaid i chi sicrhau bod gyda chi'r arian i gwblhau'r gwaith dan sylw.
 • Dyw unrhyw waith sydd wedi'i gwblhau cyn yr arolwg a chyn cymeradwyo'r grant ddim yn gymwys ar gyfer grant.
 • Bydd raid ad-dalu'r grant yn llawn os yw'r eiddo yn cael ei werthu neu os fydd neb yn byw yn yr eiddo o fewn y cyfnod sy'n amod i'r grant, sef 5 mlynedd.
 • Rhaid i Bridiant Cyfreithiol gael ei gofrestru i deitl yr eiddo yn y Gofrestrfa Tir, a hynny o blaid yr Awdurdod Lleol.  
 • Bydd taliad grant ond yn cael ei ryddhau wedi i'r gwaith gael ei ardystio gan yr Awdurdod Lleol AC unwaith i'r Pridiant Cyfreithiol gael ei osod.

E-bostiwch GrantiauCartrefiGwag@rctcbc.gov.uk am ragor o wybodaeth

Os ydych chi'n byw yn ardal Tasglu'r Cymoedd, efallai bod modd i chi wneud cais am grant o hyd at £20,000 tuag at waith adnewyddu.

Mae £10 miliwn wedi'i neilltuo gan Dasglu'r Cymoedd er mwyn helpu i ddechrau ailddefnyddio cartrefi gwag yn y Cymoedd.

Mae cam cyntaf y cynllun bellach wedi cau. Bydd cam dau yn weithredol o Ebrill 2020.

Mae'n rhaid i'ch awdurdod lleol wneud cais i fod yn ran o'r cynllun cam dau. Yr awdurdodau sy'n rhan o'r cynllun ar hyn o bryd yw:

 • Rhondda Cynon Taf

Mae awdurdodau lleol eraill Tasglu'r Cymoedd yn ystyried y telerau ac amodau.

Mae rhai ardaloedd o fewn y’r awdurdodau lleol canlynol y tu allan i ffiniau Tasglu'r Cymoedd: Cyngor Sir Gar; Pen y bont; Abertawe a Castell-nedd Port Talbot. Edrychwch ar y Map Tasglu'r Cymoedd i gadarnhau bod modd i chi wneud cais.

Gweld eich bod chi'n gymwys a gweneud cais yma

Mae'n bosibl bydd angen i chi lwytho'r dystiolaeth isod, lle bo gofyn:-

 • tystiolaeth o'ch morgais/cynnig morgais
 • tystiolaeth o hawl i fudd-dal
 • tystiolaeth o'ch Rhif Yswiriant Gwladol

Helpwch ni i wella - peidiwch â chynnwys gwybodaeth bersonol neu ariannol, e.e. eich Rhif Yswiriant Gwladol neu fanylion cerdyn credyd.