Mae Grantiau Tai Gwag o hyd at uchafswm o £20,000, ynghyd â £5,000 pellach posibl ar gyfer mesurau ynni adnewyddadwy, ar gael i wella tai sydd wedi bod yn wag am gyfnod hir fel eu bod nhw'n addas i'w defnyddio eto.

Rhaid bodloni'r meini prawf isod er mwyn ceisio am grant.

 • Rhaid i'r tŷ gwag fod o fewn yr 'Ardal Tasglu'r Cymoedd' ddynodedig.
 • Rhaid i ymgeiswyr fod yn berchen neu ar fin bod yn berchen ar y tŷ. Rhaid iddyn nhw fwriadu byw yn y tŷ gwag a'i ystyried yn brif gartref, a hynny am gyfnod o 5 mlynedd o'r dyddiad mae'r gwaith sydd wedi'i dalu gan y grant yn cael ei ardystio (cyfnod amod y grant).
 • Rhaid i landlordiaid cymdeithasol cofrestredig ac awdurdodau lleol (gyda stoc dai) sy’n gwneud cais am y grant fwriadu rhentu’r cartref (bydd gan yr ALl yr hawl enwebu) am o leiaf 5 mlynedd o ddyddiad ardystio gwaith â chymorth grant. (Cyfnod amod y grant) 
 • Rhaid i'r tŷ fod wedi cael ei gofrestru fel eiddo gwag gydag Adran Treth y Cyngor yr Awdurdod Lleol am o leiaf 6 mis cyn y dyddiad rydych chi'n gwneud cais am grant.

Bydd ymgeiswyr posibl sy'n bodloni'r meini prawf uchod yn cael eu hystyried am grant er mwyn mynd tuag at gost trwsio'r tŷ gwag. Bydd hyn yn ddibynnol ar yr amodau canlynol:

 • Uchafswm y grant tuag at gost gwaith yw £20,000 (mae ffioedd ategol ar ben hyn).  Mae grant pellach o £5,000 ar gael ond rhaid defnyddio hyn ar gyfer mesurau ynni adnewyddadwy yn unig. Fydd dim angen unrhyw gyfraniad ariannol gan yr ymgeisydd.
 • Rhaid i ymgeiswyr sy'n berchen ar dŷ gyfrannu 15% o gyfanswm y gost (hyd at £3,000) ar gyfer gwaith cymwys hyd at £20,000.  Bydd y cyfraniad gorfodol hwnnw i ymgeiswyr yn cael eu hepgor i gyfranwyr sy'n wynebu caledi ariannol.
 • Mae'n ofynnol i ymgeiswyr sy'n landlordiaid cymdeithasol cofrestredig wneud cyfraniad gorfodol o 35% o gyfanswm cost gwaith cymwys hyd at £20,000 (hyd at £7,000).
 • Bydd y grant ond yn cael ei dalu ar gyfer gwaith sydd wedi'i nodi gan syrfëwr yr Awdurdod Lleol.  Dim ond gwaith angenrheidiol i wneud yr eiddo'n  ddiogel a gwaredu unrhyw beryglon Categori 1 fydd yn cael ei ystyried.
 • Fydd pob ymgeisydd ddim yn derbyn y swm dyfarniad grant uchaf.  Fydd dim  grant o gwbl yn cael ei roi i brosiectau lle mae'r gwaith sydd wedi'i asesu gwerth llai na £1,000.
 • Rhaid cwblhau'r gwaith dan sylw cyn bod modd derbyn arian y grant.  Os yw cost y gwaith yn fwy nag uchafswm £25,000 y grant, chi fydd yn gyfrifol am ariannu gweddill y gost.   Rhaid i chi sicrhau bod gyda chi'r arian i gwblhau'r gwaith dan sylw.
 • Dyw  unrhyw waith sydd wedi'i gwblhau cyn yr arolwg a chyn cymeradwyo'r grant ddim yn gymwys ar gyfer grant.
 • Bydd raid ad-dalu'r grant yn llawn os yw'r eiddo yn cael ei werthu neu os fydd neb yn byw yn yr eiddo o fewn y cyfnod sy'n amod i'r grant, sef 5 mlynedd.
 • Rhaid i Fridiant Cyfreithiol gael ei gofrestru i deitl yr eiddo yn y Gofrestrfa Tir, a hynny o blaid yr Awdurdod Lleol. 
 • Bydd  taliad grant ond yn cael ei ryddhau wedi i'r gwaith gael ei ardystio gan yr Awdurdod Lleol AC unwaith i'r Pridiant Cyfreithiol gael ei osod
Gweld eich bod chi'n gymwys a gweneud cais yma

Mae'n bosibl bydd angen i chi lwytho'r dystiolaeth isod, lle bo gofyn:-

 • tystiolaeth o'ch morgais/cynnig morgais
 • tystiolaeth o hawl i fudd-dal
 • tystiolaeth o'ch Rhif Yswiriant Gwladol
GrantEiddoGwag@rctcbc.gov.uk

Helpwch ni i wella - peidiwch â chynnwys gwybodaeth bersonol neu ariannol, e.e. eich Rhif Yswiriant Gwladol neu fanylion cerdyn credyd.