mynnwch olwg ar ein rhestr 'Cwestiynau Cyffredin'

Pryd bydd fy mhlentyn yn derbyn tocyn bws?

Ar gyfer disgyblion ysgol uwchradd sy’n dechrau blwyddyn 7 ym mis Medi, cafodd tocynnau bws ysgol eu cynnwys yn y pecynnau teithio a roddwyd gan yr ysgolion yn ystod eu hymweliad i’r ysgol uwchradd. 

Bydd disgyblion ysgol gynradd yn derbyn llythyr awdurdodi yn cadarnhau eu hawl. Mae rhaid dangos y llythyr i’r gyrrwr er mwyn gallu teithio ar y bws. Mae rhestr o’r dysgwyr hynny sy’n gymwys i deithio ar fysiau ysgol wedi cael ei rhoi i bob cwmni sy’n darparu cludiant i’r ysgol.

Oes rhaid i mi gadw fy nhocyn bws?

PEIDIWCH â chael gwared ar y tocyn bws - bydd angen ei ddangos i'r gyrrwr bob tro mae'r plentyn yn teithio, nes ei fod yn gadael yr ysgol. DIM TOCYN DIM TEITHIO

Beth fydd yn digwydd os ydw i’n colli fy nhocyn bws neu ei fod wedi’i ddifrodi?

Os yw’ch plentyn yn colli’i docyn neu ei fod wedi'i ddifrodi. Bydd slip awdurdodi teithio yn cael ei roi i’ch plentyn gan yr ysgol sy’n rhoi cyngor i chi ar sut mae prynu un newydd. Gall methu â dangos tocyn bws ysgol dilys effeithio ar gludiant eich plentyn.

Mae tâl gweinyddol o £7.20 am argraffu un newydd. 

Rhoi gwybod am docyn bws sydd wedi mynd ar goll ar-lein

Sut alla i gael tocyn bws newydd?

Gallwch archebu tocyn bws newydd ar-lein, drwy ffonio 01443 425001, neu drwy ymweld ag un o’n Canolfannau iBobUn. Bydd angen i chi gael cerdyn credyd neu gerdyn debyd i dalu ar-lein neu dros y ffôn. Fe gewch chi dalu gydag arian parod yng Nghanolfannau iBobUn y Cyngor.   

Beth os ydy tocyn fy mhlentyn wedi dod i ben?

Bydd rhaid i chi gysylltu â ni i gael tocyn newydd (manylion isod). 

Beth os nad yw fy mhlentyn wedi derbyn Pecyn Teithio neu lythyr awdurdodi?

Os nad ydych chi wedi llenwi’r ffurflen derbyn i’ch plentyn fynychu eich ysgol o ddewis, bydd rhaid i chi wneud hyn drwy gysylltu â’r Garfan Derbyn Disgyblion yn yr adran Addysg a Dysgu Gydol Oes ar 01443 744000. Os ydych chi wedi llenwi’r ffurflen derbyn i ysgol ac wedi derbyn llythyr yn cadarnhau lle eich plentyn yn yr ysgol, bydd rhaid i chi gysylltu â’r UTI – 01443 425001.

All yr ysgol ofyn i’r cwmni sy’n darparu cludiant i roi caniatâd i fy mhlentyn deithio heb docyn bws?

Na - Mae pob disgybl ysgol uwchradd sy’n gymwys i gael cludiant i’r ysgol yn derbyn tocyn bws ac mae rhaid ei ddefnyddio i gael mynediad i drafnidiaeth ysgol.

All ffrind fy mhlentyn deithio ar y bws ysgol gyda fy mhlentyn er nad yw’n gymwys?  

Na - Dim ond plant sy’n gymwys i deithio ar y bws, sydd â thocyn bws dilys, all deithio ar drafnidiaeth ysgol. Mae pob sedd wedi’u clustnodi i ddisgyblion sy’n gymwys i deithio. Os yw rhagor o ddysgwyr yn teithio, yna efallai y bydd gormod o bobl ar y bws.

Gwerthu Seddi Gwag

Dros y blynyddoedd academaidd diwethaf, mae'r Cyngor wedi rhoi cyfle i rieni brynu seddi gwag ar gludiant ysgol os nad oes gan eu plant hawl i gludiant ysgol am ddim. Serch hynny, o ganlyniad i'r heriau sylweddol sydd ynghlwm ag argyfwng Covid-19, fydd dim modd i'r Cyngor werthu seddi gwag am y tro, a hynny am fod angen cydymffurfio â chanllawiau diweddaraf y Llywodraeth o ran darparu cludiant i ddisgyblion sy'n gymwys.

Byddwn ni'n parhau i adolygu'r sefyllfa. Mae'r sefyllfa newidiol sydd ohoni'n golygu ei bod hi'n anodd rhagweld sut y caiff cludiant ysgol ei effeithio gan hyn dros y misoedd nesaf. Os yw'r sefyllfa o ran Covid-19 yn gwella, efallai y bydd modd i ni werthu rhywfaint o seddi yn ddiweddarach yn y flwyddyn academaidd.  Byddwn ni'n cyhoeddi unrhyw newidiadau o ran gwerthu seddi ar wefan y Cyngor ac ar ein cyfryngau cymdeithasol.

Cysylltu â’r Uned Trafnidiaeth Integredig

Uned Trafnidiaeth Integredig

Tŷ Glantaf

Uned B23 Taffs Fall Road

Ystad Ddiwydiannol Trefforest

Pontypridd

CF37 5TT

Ffôn: 01443 425001