Pryd bydd fy mhlentyn yn derbyn tocyn bws?

Ar gyfer disgyblion ysgol uwchradd sy’n dechrau blwyddyn 7 ym mis Medi, cafodd tocynnau bws ysgol eu cynnwys yn y pecynnau teithio a roddwyd gan yr ysgolion yn ystod eu hymweliad i’r ysgol uwchradd. 

Bydd disgyblion ysgol gynradd yn derbyn llythyr awdurdodi yn cadarnhau eu hawl. Mae rhaid dangos y llythyr i’r gyrrwr er mwyn gallu teithio ar y bws. Mae rhestr o’r dysgwyr hynny sy’n gymwys i deithio ar fysiau ysgol wedi cael ei rhoi i bob cwmni sy’n darparu cludiant i’r ysgol.

Oes rhaid i mi gadw fy nhocyn bws?

Oes - mae’ch tocyn bws yn ddilys o’ch diwrnod cyntaf yn yr ysgol hyd nes i chi adael ar ddiwedd blwyddyn 11 neu flwyddyn 13. Gwiriwch y dyddiad y mae’n dod i ben a chadw’r tocyn mewn lle diogel. 

PEIDIWCH â thaflu’r tocyn bws i ffwrdd - bydd rhaid i chi ddangos eich tocyn bws i’r gyrrwr cyn pob taith hyd nes i chi adael yr ysgol. DIM TOCYN DIM TEITHIO.

Beth fydd yn digwydd os ydw i’n colli fy nhocyn bws neu ei fod wedi’i ddifrodi?

Os yw’ch plentyn yn colli’i docyn neu ei fod wedi'i ddifrodi. Bydd slip awdurdodi teithio yn cael ei roi i’ch plentyn gan yr ysgol sy’n rhoi cyngor i chi ar sut mae prynu un newydd. Gall methu â dangos tocyn bws ysgol dilys effeithio ar gludiant eich plentyn.

Mae tâl gweinyddol o £7.00 am argraffu un newydd. 

Rhoi gwybod am docyn bws sydd wedi mynd ar goll ar-lein

Sut alla i gael tocyn bws newydd?

Gallwch archebu tocyn bws newydd ar-lein, drwy ffonio 01443 425001, neu drwy ymweld ag un o’n Canolfannau iBobUn. Bydd angen i chi gael cerdyn credyd neu gerdyn debyd i dalu ar-lein neu dros y ffôn. Fe gewch chi dalu gydag arian parod yng Nghanolfannau iBobUn y Cyngor.   

Beth os ydy tocyn fy mhlentyn wedi dod i ben?

Bydd rhaid i chi gysylltu â ni i gael tocyn newydd (manylion isod). 

Beth os nad yw fy mhlentyn wedi derbyn Pecyn Teithio neu lythyr awdurdodi?

Os nad ydych chi wedi llenwi’r ffurflen derbyn i’ch plentyn fynychu eich ysgol o ddewis, bydd rhaid i chi wneud hyn drwy gysylltu â’r Garfan Derbyn Disgyblion yn yr adran Addysg a Dysgu Gydol Oes ar 01443 744000. Os ydych chi wedi llenwi’r ffurflen derbyn i ysgol ac wedi derbyn llythyr yn cadarnhau lle eich plentyn yn yr ysgol, bydd rhaid i chi gysylltu â’r UTI – 01443 425001.

All yr ysgol ofyn i’r cwmni sy’n darparu cludiant i roi caniatâd i fy mhlentyn deithio heb docyn bws?

Na - Mae pob disgybl ysgol uwchradd sy’n gymwys i gael cludiant i’r ysgol yn derbyn tocyn bws ac mae rhaid ei ddefnyddio i gael mynediad i drafnidiaeth ysgol.

All ffrind fy mhlentyn deithio ar y bws ysgol gyda fy mhlentyn er nad yw’n gymwys?  

Na - Dim ond plant sy’n gymwys i deithio ar y bws, sydd â thocyn bws dilys, all deithio ar drafnidiaeth ysgol. Mae pob sedd wedi’u clustnodi i ddisgyblion sy’n gymwys i deithio. Os yw rhagor o ddysgwyr yn teithio, yna efallai y bydd gormod o bobl ar y bws.

Gwerthu Seddi Gwag

Fel arfer, mae'r Cyngor yn cynnig cyfle i rieni disgyblion sydd ddim yn gymwys i gael cludiant i'r ysgol am ddim brynu seddi ychwanegol ar fysiau am bris gostyngol. Fodd bynnag, gan fod pandemig Covid-19 a'r angen i gadw pellter cymdeithasol yn cyfyngu capasiti i ddim ond 20% ar gyfer pob cerbyd, mae Llywodraeth Cymru yn annog rhieni a chynhalwyr i ddod â'u plant i'r ysgol trwy gerdded, beicio, sgipio neu mewn car preifat, yn hytrach na defnyddio cludiant ysgol pwrpasol. Yng ngoleuni'r uchod, mae'r Cyngor wedi cael ei orfodi i atal ei wasanaeth gwerthu seddi am gyfnod amhenodol.

Cysylltu â’r Uned Trafnidiaeth Integredig

Uned Trafnidiaeth Integredig

Tŷ Sardis,

Sardis Road

Pontypridd

CF37 1DU

Ffôn: 01443 425001

Helpwch ni i wella - peidiwch â chynnwys gwybodaeth bersonol neu ariannol, e.e. eich Rhif Yswiriant Gwladol neu fanylion cerdyn credyd.