Mae'r Adran Cynllunio yn annog ac yn croesawu'r cyfle i ddarparu cyngor cyn cyflwyno cais cynllunio. Ein nod yw annog a hyrwyddo datblygiad o safon a gwella effeithlonrwydd ein gwasanaeth.

Gydag effaith o 16 Mawrth 2016 mae Llywodraeth Cymru yn ei gwneud yn ofynnol i bob Awdurdod Cynllunio Lleol i ddarparu gwasanaeth cyn ymgeisio statudol.  Mae'r ffioedd hyn yn cynnwys:

Deiliad tŷ - £25

Mân ddatblygiad - £250 (hyd at 9 o dai neu safle o lai na 0.49 hectar)

Datblygiad mawr - £600 (10-24 o dai, neu ar safle o 0.50-0.99 o hectar neu os amlinellol a nifer o dai yn hysbys, Mwynau, Datblygiad Gwastraff, darparu adeilad(au) pan fo'r arwynebedd llawr a grëwyd rhwng 1000 sgwâr. m. a 1999 metr sgwâr)

Datblygiad mawr sylweddol - £1000 (Datblygiad yn fwy na 25 o dai, lle mae nifer yn hysbys, ar safle o 1 hectar neu fwy neu 2000 metr sgwâr neu fwy o ofod llawr creu)

Bydd ein hymateb yn cynnwys y canlynol:

 

Deiliad tŷ

Mân ddatblygiad

Datblygiad mawr

Datblygiad mawr sylweddol

Hanes Cynllunio

Y

Y

Y

Y

Polisïau Cynllun Datblygu

Y

Y

Y

Y

SPG

Y

Y

Y

Y

Ystyriaethau Cynllunio   Perthnasol

Y

Y

Y

Y

Asesu Datblygiad Arfaethedig

Y

Y

Y

Y

CIL/S106

N

Y

Y

Y

Rydym hefyd yn hapus i ddarparu gwasanaeth cyngor cynllunio pwrpasol yn dibynnu ar ofynion eich cynllun arfaethedig. Cysylltwch â Jim Bailey ar (01443) 494758 neu Chris Jones ar (01443) 281135 i drafod eich gofynion unigol.

Gofynnwch am gyngor cyn ymgeisio trwy lenwi ffurflen ymholiad cyngor cyn gwneud cais ac anfonwch i gwasanaethaucynllunio@rctcbc.gov.uk neu i Tŷ Sardis, Heol Sardis, Pontypridd, CF37 1DU.

Dylid gwneud sieciau'n daladwy i RCTCBC neu ffoniwch (01443) 494782 i  dalu'r ffi.

Oes angen caniatâd cynllunio arna i?

Bu newidiadau i'r drefn gynllunio yng Nghymru, o'r 1 Hydref 2013, gan ymestyn Hawliau Datblygu a Ganiateir ymhellach i gynlluniau deiliad tŷ. Mae hyn yn golygu does dim angen ichi gael caniatâd cynllunio llawn i rai addasiadau i'r tŷ a'r ardd.  Dyw'r gofyniad pan fo Rheoliadau Adeiladu yn berthnasol ddim wedi newid.

Mae nifer o bethau i'w hystyried, ac mae gan y Porth Cynllunio (gwefan cynllunio Llywodraeth y DU) ganllawiau hawdd a Thŷ Rhyngweithiol a Theras Rhyngweithiol i chi wirio eich prosiect yn ei erbyn.

Canllawiau Rhyngweithiol Ar-lein

Bydd y Canllawiau Rhyngweithiol yn eich arwain drwy'r camau sydd eu hangen i ddarganfod os yw eich cynllun angen caniatâd.  Fel arall, gallwch ddarllen dogfen Llywodraeth Cymru Cynllunio: arweiniad i ddeiliaid tai.

Os ydych chi'n dal yn ansicr os oes angen caniatâd, rydyn ni'n argymell eich bod yn cyflwyno cais am ganiatâd cynllunio llawn. Os nad oes angen caniatâd llawn, byddwn yn cyhoeddi tystysgrif cyfreithlondeb yn lle hynny.

Tystysgrif Ddatblygu Cyfreithlon

Bydd Tystysgrif Ddatblygu Cyfreithlon yn rhoi ateb pendant i chi nad oes angen caniatâd cynllunio, mae'n rhwym yn gyfreithiol a dylech ei chadw'n ddiogel tmhlith eich gwaith papur cysylltiedig, ar gyfer pan ddewch i werthu eich tŷ.  Bydd yn rhoi tawelwch meddwl i chi nad oedd angen caniatâd llawn, a gallai atal oedi diangen.

Y ffi am Dystysgrif Gyfreithlon yw 50% o'r ffi ar gyfer cais llawn, a bydd y gwahaniaeth yn cael ei ad-dalu os nad oes angen caniatâd llawn.

Ar ôl adolygu'r holl wybodaeth, os ydych yn siŵr does dim angen caniatâd ar eich cynllun, ond hoffech chi'r sicrwydd mae tystysgrif cyfreithlondeb yn ei roi, mae modd i chi wneud cais am un gan ddefnyddio'r ffurflen Cais am Dystysgrif Datblygu Gyfreithlon (Arfaethedig), neu ar-lein drwy'r Porth Cynllunio.

Helpwch ni i wella - peidiwch â chynnwys gwybodaeth bersonol neu ariannol, e.e. eich Rhif Yswiriant Gwladol neu fanylion cerdyn credyd.