Skip to main content

Pontio ôl-16 ac Addysg Bellach

Dechreuwyd gweithredu'r Ddeddf Anghenion Dysgu Ychwanegol ym mis Medi 2021, ac mae plant a phobl ifainc yn cael eu symud yn raddol o'r hen system Anghenion Addysgol Arbennig i'r system Anghenion Dysgu Ychwanegol newydd.  Mae RhCT wedi dechrau ysgwyddo dyletswyddau newydd yn barod sy'n ymwneud â phobl ifainc ag Anghenion Dysgu Ychwanegol mewn addysg a hyfforddiant ôl-16 oed.

Hyd at nawr, Llywodraeth Cymru sydd wedi bod yn gyfrifol am wneud penderfyniadau am ddarpariaeth ôl-16 oed ar gyfer pobl ifainc rhwng 16 a 25 oed nad yw eu hanghenion addysg a hyfforddiant yn cael eu diwallu drwy ddarpariaeth brif ffrwd ac sydd angen lleoliad arbenigol.  Bydd y cyfrifoldeb yma'n cael ei drosglwyddo'n raddol i awdurdodau lleol, sydd yn y sefyllfa orau i wneud y penderfyniadau yma. Mae hyn yn golygu bydd awdurdod lleol RhCT yn cydweithio ag amrywiaeth o bartneriaid i ddatblygu a chryfhau darpariaeth anghenion dysgu ychwanegol ôl-16 arbenigol.

Bydd modd i’r rhan fwyaf o bobl ifainc ag anghenion dysgu ychwanegol cymhleth symud ymlaen o'r ysgol i raglen astudio yn eu coleg addysg bellach lleol. I rai pobl ifainc ag anghenion dysgu ychwanegol cymhleth, efallai na fydd modd i goleg addysg bellach ddiwallu eu hanghenion, a bydd coleg addysg bellach arbenigol yn cael ei nodi fel eu darpariaeth ddysgu ychwanegol. Mae'r ddeddfwriaeth Anghenion Dysgu Ychwanegol yn cyfeirio at golegau addysg bellach arbenigol fel sefydliadau ôl-16 annibynnol arbenigol.

O fis Medi 2022,  bydd awdurdod lleol RhCT yn gwneud penderfyniadau yn ymwneud â lleoliadau mewn sefydliadau ôl-16 annibynnol arbenigol i bobl ifainc yn y system anghenion dysgu ychwanegol sydd am gael lle yn ystod blwyddyn academaidd 2023/24. (Bydd Llywodraeth Cymru yn parhau i sicrhau ac ariannu lleoliadau ôl-16 arbenigol ar gyfer y bobl ifainc hynny sydd heb gael eu symud i'r system anghenion dysgu ychwanegol eto).

Mae Gweinidog y Gymraeg ac Addysg wedi cyhoeddi’r penderfyniad i ymestyn cyfnod gweithredu'r Ddeddf ADY o dair blynedd i bedair blynedd. Mae ymestyn y cyfnod gweithredu yn golygu y bydd y plant a oedd i fod i symud i'r system ADY rhwng mis Medi 2023 a mis Awst 2024, bellach yn  symud i'r system ADY rhwng mis Medi 2023 a mis Awst 2025. Nid yw hawliau plant a'u rhieni i wneud cais i symud plentyn i'r system ADY yn cael eu heffeithio. Mae hyn yn golygu y bydd modd i blant sydd eisiau symud i’r system ADY ofyn i wneud hynny o hyd. Mae rhagor o wybodaeth ar gael yn y llythyr yma gan Hannah Wharf - Dirprwy Gyfarwyddwr yr Is-adran Cymorth i Ddysgwyr.

Bydd ysgolion a Gyrfa Cymru yn parhau i gefnogi pobl ifainc a'u teuluoedd i archwilio opsiynau a nodi llwybrau dilyniant ar hyn o bryd.

Os oes gyda chi ymholiad am y newid yma i’r broses ar gyfer darpariaeth ôl-16, cysylltwch â:

A&IService@rctcbc.gov.uk