Does dim hawl awtomatig gyda chi (rhieni/gwarcheidwaid/cynhalwyr) i dynnu disgyblion o’r ysgol yn ystod y tymor; rhaid i bob cais absenoldeb fod wedi cael ei gymeradwyo gan y pennaeth ysgol cyn yr absenoldeb.

Absenoldebau achlysurol/absenoldebau mae rhieni wedi’u caniatáu

Rydyn ni’n disgwyl i chi sicrhau bod eich plentyn yn mynd i’r ysgol bob dydd yn ystod y tymor, os yw e’n ddigon iach i wneud hynny.

Mae ysgolion ar agor i ddisgyblion 190 diwrnod y flwyddyn, sy’n gadael 175 diwrnod (gan gynnwys gwyliau’r ysgol a phenwythnosau) i deuluoedd dreulio amser gyda’i gilydd a mynd i apwyntiadau arferol.

Dydy’r canlynol ddim yn rhesymau derbyniol dros beidio ag anfon eich plentyn i’r ysgol:

 • Gwarchod brodyr a chwiorydd
 • Teithiau siopa
 • Pen-blwyddi
 • Ymweld â'r teulu
 • Cysgu'n hwyr
 • Gofalu am y cartref
 • Mynd ar deithiau diwrnod

Fe fydd diwrnodau pan na fydd modd i’ch plentyn fynd i’r ysgol.

Am bob diwrnod mae’ch plentyn yn absennol, rhaid i chi roi gwybod i’r ysgol cyn 9.30am. Bydd yr ysgol yn penderfynu p’un ai awdurdodi’r absenoldeb neu beidio. Mae hawl i ysgol eich plentyn awdurdodi absenoldeb o dan yr amgylchiadau canlynol:

 • os yw'ch plentyn yn rhy sâl i ddod i'r ysgol
 • bod apwyntiad gyda'r deintydd, meddyg neu ysbyty gyda'r plentyn
 • bod rhywun yn y teulu wedi marw
 • bod defod/arfer grefyddol

Salwch

Ydy'ch plentyn yn ddigon iach i ddod i'r ysgol?

Does dim rhaid i bob salwch gadw eich plentyn rhag dod i'r ysgol. Os ydych chi'n penderfynu cadw eich plentyn rhag dod i'r ysgol, sicrhewch fod yr ysgol yn gwybod am hyn ar ddiwrnod cyntaf ei absenoldeb a thrwy gydol y cyfnod fydd e ddim yn yr ysgol.

Defnyddiwch synnwyr cyffredin wrth bennu a yw eich plentyn yn rhy sâl i ddod i'r ysgol neu beidio. Gofynnwch y cwestiynau canlynol i chi'ch hun:

 • Ydy fy mhlentyn yn ddigon iach i ymgymryd â gweithgareddau ysgol drwy'r dydd?
 • A oes modd i'r salwch gael ei drosglwyddo i blant eraill neu staff yr ysgol?
 • A fyddwn i'n yn peidio â mynd i'r gwaith yn y cyflwr yma?

Peidiwch ag anghofio i ddweud wrth yr ysgol.

Os ydy'ch plentyn yn mynd i fod yn absennol, mae'n bwysig eich bod chi'n rhoi gwybod i'r ysgol. Ffoniwch yr ysgol i roi gwybod y bydd eich plentyn yn aros gartref ar ddiwrnod cyntaf ei salwch. Bydd yr ysgol yn gofyn ynghylch natur y salwch, ac yn gofyn i chi pa mor hir yr ydych chi'n disgwyl i'r cyfnod absenoldeb bara.  Os daw i'r amlwg y bydd eich plentyn yn absennol o'r ysgol am gyfnod hirach na'r disgwyl, ffoniwch yr ysgol cyn gynted  â phosibl er mwyn egluro hyn.

Gwyliau

Os ydych chi’n bwriadu mynd ar wyliau fel teulu yn ystod tymor yr ysgol, mae rhaid i chi gyflwyno cais ffurfiol i ofyn am ganiatâd gan y Pennaeth ysgol cyn i chi fynd ati i drefnu unrhyw wyliau.

Ym Medi 2014, fe weithredodd yr Awdurdod Lleol agwedd lemach at y mater o wyliau yn ystod tymor yr ysgol. Bydd Penaethiaid Ysgol yn ystyried pob cais yn unigol.  Eu penderfyniad nhw yw p'un ai awdurdodi neu beidio ag awdurdodi pob cais am gyfnod o absenoldeb. Os oes amgylchiadau arbennig sy'n rhwystro teulu rhag mynd ar wyliau yn ystod gwyliau'r ysgol, efallai y bydd y pennaeth ysgol yn penderfynu awdurdodi'r cais. Dyma rai o'r eithriadau:

 • Teuluoedd personél sy'n gwasanaethu gyda'r Lluoedd Arfog (rhieni)
 • Rhiant neu blentyn sydd â salwch sy'n cyfyngu ar fywyd
 • Teuluoedd sydd wedi dioddef trawma difrifol
Os nad yw’ch cais am wyliau yn cael ei awdurdodi, efallai y byddwch chi’n derbyn Hysbysiad Cosb Benodedig, os yw’r disgybl o oedran ysgol gorfodol.

 

 

Helpwch ni i wella - peidiwch â chynnwys gwybodaeth bersonol neu ariannol, e.e. eich Rhif Yswiriant Gwladol neu fanylion cerdyn credyd.