Nod y clybiau brecwast am ddim yw darparu cyfle i ddisgyblion ysgolion cynradd i gael brecwast iach, am ddim yn yr ysgol bob dydd.

Darpariaeth clwb brecwast  - Ceisiadau Tymor y Haf

Os oes angen lle ar eich plentyn yng nghlwb brecwast tymor yr haf (12 Ebrill – 20 Gorffennaf) llenwch ffurflen gais gan ddefnyddio'r ddolen ganlynol https://www.rctcbc.gov.uk/ffurflenclwbbrecwast. Bydd modd i chi lenwi'r ffurflen o 7am, dydd Gwener 12 Mawrth hyd at 5pm, dydd Gwener 19 Mawrth. Bydd nifer y lleoedd yn gyfyngedig yn sgil cyfyngiadau Covid er mwyn sicrhau bod modd cadw pellter cymdeithasol a rhoi mesurau hylendid a diogelu effeithiol ar waith. Bydd lleoedd yn cael eu blaenoriaethu ar sail amser derbyn y cais, a chewch wybod ar ddiwedd y cais os buoch chi'n llwyddiannus neu'n aflwyddiannus. Bydd ymgeiswyr aflwyddiannus yn cael eu rhoi ar restr wrth gefn a bydd diffyg presenoldeb yn arwain at ailddyrannu lleoedd. Sylwch, yng ngoleuni'r ddeddfwriaeth gyfredol mewn perthynas â chlybiau brecwast, does dim modd rhoi blaenoriaeth i grwpiau penodol (e.e. ymgeiswyr a fu'n aflwyddiannus yn y gorffennol, grwpiau agored i niwed neu weithwyr allweddol) gan mai bwriad y ddarpariaeth yma yw darparu brecwast iach i bob disgybl. Gan fod nifer y lleoedd yn gyfyngedig, peidiwch â gwneud cais oni bai fod wir angen mynediad at frecwast iach, am ddim, ar eich plentyn cyn dechrau'r diwrnod ysgol.

 

Mae cynnig brecwast am ddim mewn ysgolion cynradd yn rhan hanfodol o'n gwaith ehangach i wella bwyd a maeth mewn ysgolion a sicrhau bod pob plentyn yn cael ei drin yn gyfartal.

Manteision i ddisgybl o gael pryd da amser brecwast:

  • Gwella gallu'r disgybl i ganolbwyntio ynghyd a'i ymddygiad yn yr ysgol
  • Cynnig amser chwarae a chymdeithasu dan oruchwyliaeth yn y bore
  • Paratoi'r disgybl ar gyfer y diwrnod o'i flaen
  • Gwella prydlondeb a phresenoldeb
  • O fudd i rieni sydd fel arfer yn dechrau'r gwaith yn gynnar.

 Mae oriau'r clybiau brecwast yn amrywio o ysgol i ysgol.  A siarad yn gyffredinol, byddan nhw ar agor o 8.10 tan 9.00am. 

Bydd pob plentyn yn cael tost a sudd ffrwythau.  Byddan nhw hefyd yn cael amser chwarae dan oruchwyliaeth, cyn mynd i'r dosbarth.

Mae hefyd modd i ni ddarparu ar gyfer alergeddau a dietau arbennig

Am ragor o wybodaeth cysylltwch â'r Garfan Gwasanaethau Arlwyo ar 01443 281141.