Nod y clybiau brecwast am ddim yw darparu cyfle i ddisgyblion ysgolion cynradd i gael brecwast iach, am ddim yn yr ysgol bob dydd.

Darpariaeth clwb brecwast  - Ceisiadau Tymor y Gwanwyn

Yn cynnwys y cyfnod o 4 Ionawr i 26 Mawrth, 2021.

  • Mae'r cyfnod cyflwyno cais yn dechrau am 7am ddydd Gwener, 27 Tachwedd. Y cyntaf i'r felin fydd hi.
  • Bydd lleoedd yn cael eu cyfyngu er mwyn sicrhau bod modd cynnal grwpiau cyswllt disgyblion, cadw pellter cymdeithasol a chynnal mesurau hylendid effeithiol. Yn sgil y cyfyn-giadau, dylech wneud cais dim ond os oes angen brecwast iach cyn yr ysgol ar eich plentyn.
  • Cewch chi eich hysbysu ar ôl cwblhau'r ffur-flen os yw'ch cais yn llwyddiannus neu beidio.
  • Bydd ymgeiswyr aflwyddiannus yn cael eu rhoi ar restr wrth gefn a bydd diffyg presen-oldeb yn arwain at ailddyrannu lleoedd.
  • Sylwch nad oes modd blaenoriaethu ymgeiswyr oedd yn aflwyddiannus yn flaenorol, grwpiau sy'n agored i niwed na gweithwyr allweddol, gan mai bwriad y ddarpariaeth clwb brecwast yw darparu brecwast iach i bob disgybl.

Dechrau'r ffurflen gais: Cais Clwb Brecwast

 

Mae cynnig brecwast am ddim mewn ysgolion cynradd yn rhan hanfodol o'n gwaith ehangach i wella bwyd a maeth mewn ysgolion a sicrhau bod pob plentyn yn cael ei drin yn gyfartal.

Manteision i ddisgybl o gael pryd da amser brecwast:

  • Gwella gallu'r disgybl i ganolbwyntio ynghyd a'i ymddygiad yn yr ysgol
  • Cynnig amser chwarae a chymdeithasu dan oruchwyliaeth yn y bore
  • Paratoi'r disgybl ar gyfer y diwrnod o'i flaen
  • Gwella prydlondeb a phresenoldeb
  • O fudd i rieni sydd fel arfer yn dechrau'r gwaith yn gynnar.

 Mae oriau'r clybiau brecwast yn amrywio o ysgol i ysgol.  A siarad yn gyffredinol, byddan nhw ar agor o 8.10 tan 9.00am. 

Bydd pob plentyn yn cael tost a sudd ffrwythau.  Byddan nhw hefyd yn cael amser chwarae dan oruchwyliaeth, cyn mynd i'r dosbarth.

Mae hefyd modd i ni ddarparu ar gyfer alergeddau a dietau arbennig

Am ragor o wybodaeth cysylltwch â'r Garfan Gwasanaethau Arlwyo ar 01443 281141.

Helpwch ni i wella - peidiwch â chynnwys gwybodaeth bersonol neu ariannol, e.e. eich Rhif Yswiriant Gwladol neu fanylion cerdyn credyd.