Skip to main content

Clybiau brecwast am ddim mewn ysgolion cynradd

Nod y clybiau brecwast am ddim yw darparu cyfle i ddisgyblion ysgolion cynradd i gael brecwast iach, am ddim yn yr ysgol bob dydd.
Mae cynnig brecwast am ddim mewn ysgolion cynradd yn rhan hanfodol o'n gwaith ehangach i wella bwyd a maeth mewn ysgolion a sicrhau bod pob plentyn yn cael ei drin yn gyfartal.


Manteision i ddisgybl o gael pryd da amser brecwast:

  • Gwella gallu'r disgybl i ganolbwyntio ynghyd a'i ymddygiad yn yr ysgol
  • Cynnig amser chwarae a chymdeithasu dan oruchwyliaeth yn y bore
  • Paratoi'r disgybl ar gyfer y diwrnod o'i flaen
  • Gwella prydlondeb a phresenoldeb
  • O fudd i rieni sydd fel arfer yn dechrau'r gwaith yn gynnar.

Mae oriau'r clybiau brecwast yn amrywio o ysgol i ysgol.  A siarad yn gyffredinol, byddan nhw ar agor o 8.10 tan 9.00am. 

Bydd pob plentyn yn derbyn tost neu rawnfwyd a sudd ffrwythau. Bydd hefyd yn cael amser i chwarae dan oruchwyliaeth, cyn iddo fynd i'r dosbarth. 

Bwydlen Clwb Brecwast Ysgol Gynradd

Cofrestru ar gyfer Clwb Brecwast

Mae angen i'ch plentyn fod wedi cofrestru ar gyfer Clwb Brecwast gyda'i ysgol cyn iddynt fynychu. Caniatewch amser i hyn gael ei gwblhau wrth ddod â'ch plentyn i'r clwb am y tro cyntaf. 

Gweld manylion cyswllt yr ysgol

Gofynion dietegol sydd wedi'u rhagnodi'n feddygol

Cofrestrwch eich plentyn fel un sydd â gofyniad dietegol ar bresgripsiwn meddygol