Nod y clybiau brecwast am ddim yw darparu cyfle i ddisgyblion ysgolion cynradd i gael brecwast iach, am ddim yn yr ysgol bob dydd.

Mae cynnig brecwast am ddim mewn ysgolion cynradd yn rhan hanfodol o'n gwaith ehangach i wella bwyd a maeth mewn ysgolion a sicrhau bod pob plentyn yn cael ei drin yn gyfartal.

Dengys tystiolaeth fod pryd da amser brecwast yn gwella gallu plant i ganolbwyntio ynghyd â'u hymddygiad yn yr ysgol. Mae'r clybiau brecwast hefyd yn cynnig amser chwarae a chymdeithasu dan oruchwyliaeth yn y bore, paratoi'r plentyn ar gyfer y diwrnod o'i flaen, a gwella prydlondeb a phresenoldeb.

Mae'r clybiau brecwast hefyd o fudd i rieni sydd fel arfer yn dechrau'r gwaith yn gynnar.

Mae oriau'r clybiau brecwast yn amrywio o ysgol i ysgol.  A siarad yn gyffredinol, byddan nhw ar agor o 8.10 tan 9.00am.

Cysylltwch â'ch ysgol am wybodaeth am sut i gofrestru'ch plentyn ar gyfer clwb brecwast.

Bydd plant yn cael tost, grawnfwyd neu uwd, a sudd ffrwythau.  Byddan nhw hefyd yn cael amser chwarae dan oruchwyliaeth, cyn mynd i'r dosbarth.

Dyma'r dewisiadau sydd ar gael:

  • Rice Krispies
  • Shredded Wheat
  • Weetabix
  • Cornflakes
  • Uwd
  • Tost Gwenith Cyflawn
  • Sudd Afal/Oren
  • Yn ogystal â'r rhain, mae modd inni ddarparu ar gyfer deietau arbennig.

Hoffech chi ragor o wybodaeth? Croeso ichi gysylltu â'r Garfan Clybiau Brecwast ar 01443 281468 / 281469.

Helpwch ni i wella - peidiwch â chynnwys gwybodaeth bersonol neu ariannol, e.e. eich Rhif Yswiriant Gwladol neu fanylion cerdyn credyd.