Skip to main content

Clybiau brecwast am ddim mewn ysgolion cynradd

Nod y clybiau brecwast am ddim yw darparu cyfle i ddisgyblion ysgolion cynradd i gael brecwast iach, am ddim yn yr ysgol bob dydd.
Mae cynnig brecwast am ddim mewn ysgolion cynradd yn rhan hanfodol o'n gwaith ehangach i wella bwyd a maeth mewn ysgolion a sicrhau bod pob plentyn yn cael ei drin yn gyfartal.


Manteision i ddisgybl o gael pryd da amser brecwast:

  • Gwella gallu'r disgybl i ganolbwyntio ynghyd a'i ymddygiad yn yr ysgol
  • Cynnig amser chwarae a chymdeithasu dan oruchwyliaeth yn y bore
  • Paratoi'r disgybl ar gyfer y diwrnod o'i flaen
  • Gwella prydlondeb a phresenoldeb
  • O fudd i rieni sydd fel arfer yn dechrau'r gwaith yn gynnar.

Mae oriau'r clybiau brecwast yn amrywio o ysgol i ysgol.  A siarad yn gyffredinol, byddan nhw ar agor o 8.10 tan 9.00am. 

Bydd pob plentyn yn derbyn tost neu rawnfwyd a sudd ffrwythau. Bydd hefyd yn cael amser i chwarae dan oruchwyliaeth, cyn iddo fynd i'r dosbarth.

Mae hefyd modd i ni ddarparu ar gyfer alergeddau a dietau arbennig

Am ragor o wybodaeth cysylltwch â'r Garfan Gwasanaethau Arlwyo ar 01443 281141.

Cofrestru am Glwb Brecwast Ysgol Gynradd

Bellach, does dim modd llenwi e-Ffurflen Gofrestru'r Clwb Brecwast, a hynny er mwyn caniatáu i brosesau gweinyddol gael eu cwblhau.

Os wnaethoch chi ddim llenwi e-Ffurflen yn ystod y cyfnod rhwng 25 Gorffennaf 2022 a 7 Awst 2022 (na chofrestru gyda'r ysgol cyn diwedd tymor yr haf), mae modd i chi lenwi'r ffurflen gofrestru gyda'r ysgol pan fydd y tymor newydd yn dechrau. Caniatewch amser i hyn gael ei gwblhau wrth ddod â'ch plentyn i'r Clwb am y tro cyntaf.

Rhaid cofrestru pob plentyn er mwyn iddyn nhw gael mynd i'r Clwb Brecwast.

Os oes gyda chi unrhyw gwestiynau am y ddarpariaeth Clwb Brecwast, e-bostiwch gwasanaethauarlwyo@rctcbc.gov.uk. Diolch am eich cydweithrediad.