Skip to main content

Pryd ar Glud

Pryd ar Glud yw un o'r ffyrdd rydyn ni'n gallu eich helpu chi i fyw bywyd iach ac annibynnol.

Rydyn ni'n darparu pryd poeth dau gwrs, wedi'i baratoi yn lleol gyda chynhwysion ffres, yng nghanol y dydd, ddydd Llun i ddydd Gwener rhwng 11.30am a 2.15pm (ac eithrio gwyliau banc). Yn ogystal â hynny, mae modd i ni ddarparu 2 bryd oer ychwanegol ar ddydd Gwener, i chi eu bwyta dros y penwythnos.

Mae'r gwasanaeth yma ar gael i bobl sydd dros 60 oed ac sy'n byw yn Rhondda Cynon Taf. Serch hynny, mae modd i ni ddarparu prydau bwyd i bobl dan 60 oed sy wedi cael eu hasesu ac sydd angen y gwasanaeth yma oherwydd anabledd neu salwch.

Mae modd darparu prydau bwyd dros gyfnod byr neu gyfnod hir, gan ddibynnu ar eich amgylchiadau presennol.

Mae'r prydau'n cael eu darparu mewn pecyn arbennig gyda chaead plastig y mae modd ei ailgylchu. Rydyn ni'n eich cynghori chi i fwyta'r pryd poeth cyn gynted ag y bydd yn cyrraedd, a rhoi'r pryd oer mewn oergell a'i aildwymo mewn microdon nes ei fod yn chwilboeth.

Bwydlenni a dewisiadau

Mae'r rhan fwyaf o'r bobl sy'n manteisio ar y gwasanaeth yma yn archebu saith pryd o fwyd yr wythnos (dydd Llun i ddydd Sul). Does dim rhaid i chi wneud hynny, a chewch chi ddewis ar ba ddiwrnodau rydych chi eisiau derbyn eich prydau bwyd.

Ceisiwch roi gwybod i ni ymlaen llaw ynglŷn â'r prydau rydych chi eu heisiau a'r diwrnodau rydych chi eisiau eu derbyn nhw.

Faint bydd rhaid i mi ei dalu?

Rydyn ni'n ceisio cadw costau'n isel. Byddwn ni'n codi tâl o £4.05 y pryd ar gyfer y gwasanaeth yma. Mawr obeithiwn y byddwch chi'n ystyried bod hyn gwerth yr arian. Byddwch cystal â thalu am eich prydau bwyd ymlaen llaw (ar gyfer yr wythnos), yn ddelfrydol ar y diwrnod cyntaf. Fel arall, mae modd i ni anfon bil atoch chi, neu berthynas, ar ddiwedd y mis.

Manylion cyswllt

Pryd ar Glud

Ebost: prydarglud@rctcbc.gov.uk

Ffôn: 01443 281140