Tendrau a Chaffael

Ar hyn o bryd, mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Rhondda Cynon Taf yn gwario tua £232 miliwn y flwyddyn gyda sefydliadau yn y sector preifat a'r trydydd sector ar y nwyddau, y gwasanaethau a'r gwaith sydd eu hangen i ddarparu gwasanaethau cyhoeddus. Cyfrifoldeb y Cyngor yw rheoli'r arian yma mewn modd effeithlon ac effeithiol i ategu Blaenoriaethau Cynllun Corfforaethol y Cyngor ac yn unol â'r fframwaith rheoleiddio.

Arweiniad a chyngor ar sut i werthu i'r Cyngor.

Strategaeth caffael a blaenoriaethau ar gyfer 2021 - 2024 yn Rhondda Cynon Taf.

Gweld polisïau o ran diogelu corfforaethol, cyfle cyfartal, rhyddid gwybodaeth a rhagor.

I weld Safonau'r Gymraeg a'r hyn maen nhw'n ei olygu i staff y Cyngor, partneriaid sydd wedi'u comisiynu a chontractwyr y Cyngor.

Mae'r Cyngor wedi ymrwymo i gefnogi busnesau lleol a busnesau bach a chanolig..

Canllaw ar gyfrifoldeb y Cyngor i ddarparu gwerth am arian a sicrhau deilliannau cynaliadwy sy'n fuddiol i'r cymunedau rydyn ni'n eu gwasanaethu.

Gwybodaeth am weithrediadau caffael sy'n cyfrannu at nod y Cyngor o ddod yn 'Gyngor Carbon Niwtrall erbyn 2030'

Cofrestru ar gyfer Bas Data o Fusnesau Lleol y Cyngor er mwyn cael gwybod am gyfleoedd tendro a chontractau.

Air-quality

Gwybodaeth am gamau gweithredu'r Cyngor tuag at ddod yn fwy cynaliadwy trwy'r broses gaffael.