RhCT Gyda'n Gilydd yw dull blaengar y Cyngor ar gyfer ymgysylltu â'i drigolion a'i gymunedau.

Mae RhCT Gyda'n Gilydd yn cynnwys dull allweddol sy'n canolbwyntio ar weithio gyda chymunedau a'r sector gwirfoddol er mwyn ystyried opsiynau posibl eraill ar gyfer cynnal gwasanaethau a chyfleusterau yn y dyfodol.

Yn ddiweddar, mae'r Cyngor wedi cwblhau adolygiad o

ddull gweithredu RCT ar y cyd a bydd gwybodaeth wedi'i diweddaru ar gael yn fuan ar y dudalen we hon yn ymwneud â'r broses ddiwygiedig a'r cymorth sydd ar gael

RCTTogetherWelsh1

Ffenestr Cyfle 

Mae Cyngor RhCT wedi cyhoeddi nad oes angen yr eiddo canlynol arno bellach.

Cyn i'r Cyngor gael gwared ar yr eiddo yma ar y farchnad agored, hoffai'r Cyngor ystyried barn mentrau cymdeithasol a gwirfoddol, sefydliadau cymunedol a Chynghorau Tref a Chymuned ar draws RhCT ynglŷn ag a oes modd defnyddio'r eiddo yma fel “Ased o Werth yn y Gymuned” i gyflawni gwasanaethau sy'n diwallu anghenion y gymuned ehangach a lle bo hynny'n bosibl yn cyfrannu at y blaenoriaethau allweddol sydd wedi'u nodi yn Nghynllun Integredig Sengl Cyngor RhCT, “Cyflawni Newid”.

Byddwn yn darparu "Cyfle Euraid 30 diwrnod" ar gyfer unrhyw grwpiau cymuned sydd am gyflwyno eu cynigion eu hunain ar gyfer trosglwyddo'r adeiladau canlynol er mwyn i'r gymuned eu defnyddio.

Ar ôlmynegi diddordeb, ac ar sail tystiolaeth y bydd eich modd i'ch cynnig gyfrannu at anghenion y gymuned leol, mae'n bosibl y cewch eich gwahodd i gymryd rhan yn y cam nesaf lle bydd gyda chi hyd at 13 wythnos i lunio Cynllun Busnes sy'n nodi'r holl gostau. Bydd raid i chi roi tystiolaeth bod eich cynnig yn diwallu anghenion y gymuned, ei fod yn ymarferol ac yn gynaliadwy.

DS. Mae'r broses “30 Diwrnod” yn sicrhau cyfle cyfartal i bob grŵp cymunedol a menter gymdeithasol a allai fod â diddordeb i fynegi diddordeb.

Os na fydd diddordeb gan y gymuned yn yr adeilad(au) yma, yna mae modd i'r Cyngor ystyried cael gwared ar yr ased ar y farchnad agored.

Os ydych chi am Ddatgan Diddordeb cychwynnol ynghylch yr adeilad(au) canlynol, ewch ati i gwblhau'r ffurflen Datgan Diddordeb isod a'i hanfon drwy e-bost at RhCTGydanGilydd@rctcbc.gov.uk cyn y dyddiad cau sydd wedi'i nodi isod.  Nodwch: Peidiwch â phostio unrhyw ffurflenni wedi'u llenwi i swyddfeydd y Cyngor gan fod y garfan yn gweithio gartref ar hyn o bryd.

Os oes angen unrhyw wybodaeth neu gefnogaeth bellach arnoch i'ch helpu â'ch cynnig, anfonwch e-bost at Garfan Datblygu'r Gymuned y Cyngor: RhCTGydanGilydd@rctcbc.gov.uk neu ffonio'r Swyddogion Datblygu ar gyfer yr ardal wedi'u nodi isod. Bydd modd iddyn nhw ddarparu cyngor, cefnogaeth a'ch cyfeirio at asiantaethau cymorth priodol os oes angen.  

Ardal

Swyddog Datblygu

Rhif Ffôn y Person Cyswllt

Cwm Rhondda

Stephen Smith

07786 523656

Cwm Cynon

Alice Holloway

07385 370198

Taf-elái

Clair Ruddock

07786 523652

Ledled RhCT

Debra Hanney

07880 044520


ADEILIADAU NAD YW'R CYNGOR EU HANGEN

Ased

Disgrifiad o'r Adeilad/Tenantiaeth Gyfredol

Ffotograff o'r Adeilad a'r Cynlluniau Llawr

Dyddiad Agor

Dyddiad Cau

Canolfan Blynyddoedd Cynnar Ynyscynon,

Stryd yr Eglwys,

Llwynypïa,

RhCT

CF42 2ND

 

 

 

 

Mae'r ddau adeilad yn wag ar hyn o bryd

 

DS. Dim ond rhan o'r safle y mae'r adeiladau'n eu cymryd ac mae'r ardal sy'n weddill yn cynnwys ardal goedidog neu ardd.

 

Bydd angen buddsoddiad cyfalaf sylweddol ar yr adeiladau ar y safle i'w wneud yn addas ar gyfer defnydd swyddogaethol.

 

 

Mae carfan Eiddo Corfforaethol y Cyngor yn cynghori nad oes unrhyw gyfyngiadau hysbys ar unrhyw ddefnydd a ganiateir.

 

 

Telerau Arfaethedig:

 

 1. Prydles hir yn ddarostyngedig i gytundeb.
 2. Tenant i fod yn gyfrifol am yr holl wariant gan gynnwys cyfleustodau, cynnal a chadw a chydymffurfiad adeilad statudol.
 3. Bydd y Cyngor yn yswirio'r adeilad yn unig. Bydd y premiwm yswiriant yn cael ei godi ar y tenant bob blwyddyn.

 

Ynyscynon Early Years Gwybodaeth am y safle

 

Adeiliad 1: Islawr

 

Adeiliad 1: Lllawr Gwaelod

 

BAdeiliad 2


 

 Ynyscynon EYC Main building site photo

 

 

 Ynyscynon EYC Nursery building

 

 

15/4/21

14/5/21

Canolfan Addysg Gymunedol Treherbert

 

Stryd Horeb
Treorci
Rhondda Cynon Taf
CF42 6RU

Ar hyn o bryd mae gan yr adeilad denant preswyl ar yr islawr.

 

Mae'r ddau lawr uchaf yn dal i fod yn wag.

 

Ar hyn o bryd mae'r Cyngor wedi derbyn 2 “Fynegiant o Ddiddordeb” ar gyfer y defnydd arfaethedig canlynol;

 

 1. Cynorthwyo oedolion ag Anhwylderau'r Sbectrwm Awtistig i brofi gweithgareddau a fydd yn datblygu eu sgiliau, eu hyder a'u hannibyniaeth.
 2. Gwneud y defnydd gorau o'r adeilad gan y gymuned fel “canolbwynt y gymuned” trwy ddarparu ystod o gyfleoedd cymdeithasol a hamdden.

 

Bydd angen rhywfaint o fuddsoddiad cyfalaf ar yr adeilad i'w wneud yn addas ar gyfer “defnydd swyddogaethol”

 

 

Mae carfan Eiddo Corfforaethol y Cyngor yn cynghori nad oes unrhyw gyfyngiadau hysbys ar unrhyw ddefnydd a ganiateir, heblaw am unrhyw newidiadau i'r adeilad heb ganiatâd.

 

 

Telerau Arfaethedig:

 

 1. Prydles hir yn ddarostyngedig i gytundeb.
 2. Dewis y Cyngor fyddai tenant angor a all ysgwyddo'r cyfrifoldebau atgyweirio a chynnal a chadw llawn ar gyfer yr adeilad cyfan a galluogi trefniadau is-denantiaeth os yw hyn yn gwneud y fenter yn hyfyw ac yn gynaliadwy.
 3. Y tenant fydd yn gyfrifol am yr holl dreuliau gan gynnwys cyfleustodau, gwaith cynnal a chadw a chydymffurfiad adeilad statudol.
 4. Bydd y Cyngor yn yswirio'r adeilad yn unig. Bydd y premiwm yswiriant yn cael ei godi ar y tenant bob blwyddyn.

Treherbert Adult Education Gwybodaeth am y safle


Cynllun y Llawr Cyntaf                                

 

Cynllun yr Ail lawr                     

 

Islawr

 

7013_site photo Treherbert CEC

15/4/21

14/5/21

Cyn Adeilad Llyfrgell Glynrhedynog

 

72 Stryd Fawr

Glynrhedynog

Rhondda Cynon Taf

CF43 4RR

 

 

 

 

Mae'r adeilad yma'n wag ar hyn o bryd.

 

Mae'r Cyngor wedi derbyn “Mynegiant o Ddiddordeb” sy'n cynnig y defnydd canlynol;

 

 1. Banc Dillad ar gyfer y Gymuned a lleoliad ar gyfer cyrsiau hyfforddi Cwnsela yn y Gymuned a chymorth o ran lles.

 

 

Mae carfan Eiddo Corfforaethol y Cyngor yn cynghori bod cyfyngiadau ar ddefnydd ar gyfer y gweithgareddau canlynol: gwerthu alcohol, gamblo a'i ddefnyddio fel neuadd ddawns gyhoeddus.

 

 

Telerau Arfaethedig:

 

 1. Mae'r Cyngor yn ffafrio prydles hir yn ddarostyngedig i gytundeb.
 2. Y tenant fydd yn gyfrifol am yr holl wariant gan gynnwys cyfleustodau, gwaith cynnal a chadw a chydymffurfiaeth adeilad statudol.
 3. Tenant i fod yn gyfrifol am yr holl dreuliau.
 4. Bydd y Cyngor yn yswirio'r adeilad yn unig.    

Bydd y premiwm yswiriant yn cael ei godi ar y tenant bob blwyddyn.

 

Ferndale Library Gwybodaeth am y safle


Cynllun y Lawr Gwaelod       

 

              

Cynllun yr Islawr


9029_site photo Ferndale Library

 

15/4/21

14/5/21


Expression of interests: Please complete the form below;

Os ydych yn awyddus i ymgymryd â'r gwaith o redeg cyfleuster neu wasanaeth a redir gan y Cyngor, llenwch ein ffurflen mynegi diddordeb.

Helpwch ni i wella - peidiwch â chynnwys gwybodaeth bersonol neu ariannol, e.e. eich Rhif Yswiriant Gwladol neu fanylion cerdyn credyd.