RhCT Gyda'n Gilydd yw dull blaengar y Cyngor ar gyfer ymgysylltu â'i drigolion a'i gymunedau.

Mae RhCT Gyda'n Gilydd yn cynnwys dull allweddol sy'n canolbwyntio ar weithio gyda chymunedau a'r sector gwirfoddol er mwyn ystyried opsiynau posibl eraill ar gyfer cynnal gwasanaethau a chyfleusterau yn y dyfodol.

Yn ddiweddar, mae'r Cyngor wedi cwblhau adolygiad o

ddull gweithredu RCT ar y cyd a bydd gwybodaeth wedi'i diweddaru ar gael yn fuan ar y dudalen we hon yn ymwneud â'r broses ddiwygiedig a'r cymorth sydd ar gael

RCTTogetherWelsh1

Canolfan Gelf y Miwni – Mynegiant o Ddiddordeb 

Caiff partïon sydd â diddordeb gyflwyno mynegiant o ddiddordeb yn ffurfiol i ddarparu dyfodol cynaliadwy ar gyfer y Ganolfan fel lleoliad adloniant celfyddydol. 

Mae cychwyn y broses yma'n gam pwysig arall i sicrhau bod y Ganolfan yn ailagor ei drysau. Bydd y Cyngor yn anelu at weithio gyda'r tenant o ddewis erbyn Mawrth 2019, gyda'r bwriad o gwblhau prydles drosglwyddo erbyn Mai 2019. (Gall y dyddiad yma newid gan ddibynnu ar y cynigion sy'n cael eu derbyn).

Mae'r Cyngor yn chwilio am gynigion arloesol, creadigol a chynaliadwy gan sefydliadau masnachol neu gymunedol sydd â'r bwriad o ailddatblygu'r safle cerddoriaeth ac adloniant pwysig yma yng nghanol tref Pontypridd.

Bydd gofyn i'r rheiny sydd â diddordeb lofnodi cytundeb am brydles drosglwyddo sy'n para o leiaf 10 mlynedd. 

Y dyddiad cau ar gyfer mynegi diddordeb fydd dydd Mercher, Ionawr 30, 2019 - erbyn 5pm

Ar ôl hynny, caiff sefydliadau dethol wybod fod ganddyn nhw 6 wythnos arall i gyflwyno Cynllun Busnes â chostau llawn. Rhaid i'r cynlluniau yma ddangos bod y cynigion yn diwallu anghenion y Cyngor a'r gymuned, a'u bod nhw'n ymarferol ac yn gynaliadwy. 

I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch â naill ai

Debra Hanney neu Suzanne Colston ar 01443 281188 neu anfon ebost i:  rhctgydangilydd@rhondda-cynon-taf.gov.uk

Cyflwynwch ffurflen Mynegi Diddordeb ar gyfer prydles Canolfan Gelf y Miwni.


Ar gyfer mynegi diddordeb mewn maes/gwasanaeth arall, llenwch y ffurflen isod;

Os ydych yn awyddus i ymgymryd â'r gwaith o redeg cyfleuster neu wasanaeth a redir gan y Cyngor, llenwch ein ffurflen mynegi diddordeb.

Helpwch ni i wella - peidiwch â chynnwys gwybodaeth bersonol neu ariannol, e.e. eich Rhif Yswiriant Gwladol neu fanylion cerdyn credyd.