Rydyn ni’n darparu cefnogaeth i bobl sy’n cael anawsterau oherwydd camddefnyddio sylweddau fel:
  • alcohol, sylweddau anweddol (fel erosolau a glud)
  • meddyginiaethragnodedig neu dros y cownter, a chyffuriau anghyfreithlon

Yn aml, rydyn ni’n gweithio mewn partneriaeth gyda gwasanaethau camddefnyddio sylweddau lleol neu genedlaethol eraill, sy’n cael eu cynnig gan ddarparwyr gofal iechyd, asiantaethau gwirfoddol ac annibynnol amrywiol, ac unedau cymunedol.

Gall camddefnyddio sylweddau effeithio ar bobl o bob oed, eu teuluoedd a’r cymunedau maen nhw’n byw ynddyn nhw. 

Mae un pwynt mynediad ar gyfer cyngor, gwybodaeth a ffordd hawdd i ddefnyddio gwasanaethau i’r rhai sy’n cael eu heffeithio gan gamddefnyddio sylweddau yn ardal Cwm Taf. Mae Un Pwynt Mynediad i Wasanaethau Cyffuriau ac Alcohol (DASPA) yn darparu mynediad haws i ddefnyddwyr gwasanaeth, aelodau’r teulu, pobl eraill sy’n poeni a gweithwyr proffesiynol, i dderbyn cyngor neu i wneud atgyfeiriad i holl wasanaethau camddefnyddio sylweddau ar draws Cwm Taf, gan gynnwys TEDS, Barod, Gwasanaethau Cyffuriau ac Alcohol Integredig Merthyr Tudful (MIDAS), Carfanau Cymunedol Cyffuriau ac Alcohol, a Gwasanaethau Integredig Camddefnyddio Sylweddau Cwm Rhondda (RISMS).

Ffôn: 0300 333 0000 (am ddim o linellau tir, graddfa leol o ffonau symudol)
E-bost: daspa@daspa.org.uk   

Cysylltu â ni

Carfan Ymateb ar Unwaith
Ffôn: 01443 425003

Mae ein Gwasanaethau tu allan i Oriau Gwaith yn rhoi ymateb brys i argyfyngau gofal cymdeithasol tu allan i oriau gwaith arferol, ar wyliau banc ac ar benwythnosau:
Ffôn: 01443 743665

Helpwch ni i wella - peidiwch â chynnwys gwybodaeth bersonol neu ariannol, e.e. eich Rhif Yswiriant Gwladol neu fanylion cerdyn credyd.