Corona-Welsh-content (1)
Mae Gwasanaethau Gofal Cymdeithasol i Oedolion yn Rhondda Cynon Taf yn gweithio gydag oedolion sydd angen gofal, cymorth neu ryddid oddi wrth berygl er mwyn iddyn nhw gael byw yn ddiogel ac annibynnol yn eu cartrefi eu hunain, yn eu cymunedau eu hunain, gan fwynhau bywyd llawn.

Pa fath o wasanaethau rydyn ni'n eu darparu?

Dyma rai enghreifftiau o'n gwasanaethau:

Sut mae’r System Gofal a Chymorth yn gweithredu yn Rhondda Cynon Taf

Gofyn am ein cefnogaeth

Os ydych chi, neu rywun rydych chi'n gofalu amdano, angen help oddi wrthon ni, gallwch chi gysylltu â ni eich hun, neu roi caniatâd i'ch meddyg neu weithiwr iechyd proffesiynol arall i wneud hynny ar eich rhan. Wrth wneud hyn, byddwch chi, neu'r person proffesiynol, yn 'gwneud atgyfeiriad'.

Rydyn ni'n gweithio ar y cyd â'r gwasanaeth iechyd, sefydliadau preifat a grwpiau gwirfoddol, gwasanaethau tai ac eraill, i helpu pobl i oresgyn anawsterau drwy ddarparu cymorth i ddiwallu anghenion unigol.

Os ydych chi'n ei chael hi'n anodd ymdopi, gallwch chi ofyn i ni am gymorth drwy gysylltu â'n Carfan Ymateb ar Unwaith. Bydd aelod o'n carfan yn hapus i glywed rhagor am eich amgylchiadau ac i ddarparu gwybodaeth a chyngor a allai helpu neu drefnu asesiad o'ch anghenion gofal cymdeithasol, os yw'ch sefyllfa chi yn cyfiawnhau hynny.

Os oes angen cymorth hanfodol yn ymwneud â Gofal Cymdeithasol i Oedolion arnoch, ffoniwch 01443 425003 (Llun-Gwener 8.30am-5pm) neu'r Garfan ar Ddyletswydd ar gyfer Argyfyngau ar 01443 743665 / 01443 657225 (y tu allan i'r oriau yma).

Os ydych chi ar hyn o bryd yn hunan-ynysu oherwydd y Coronafeirws a does neb i'ch helpu a'ch cefnogi chi, mae modd ichi ofyn am gymorth nad yw'n frys yma.

Yn dilyn eich cyswllt cychwynnol drwy ein Carfan Ymateb ar Unwaith, efallai bydd angen ymchwilio ymhellach i'ch anghenion cymorth. Yn yr achosion yma, bydd ein Carfan Un pwynt Cyswllt yn asesu'r defnyddwyr gwasanaeth newydd i gael gwell dealltwriaeth o'r anawsterau rydych chi'n eu hwynebu ac a ydych chi'n gymwys i gael cymorth gennyn ni. 

Drwy drafod eich sefyllfa gyda chi a gwneud asesiad o'ch anghenion, byddwn ni'n gallu penderfynu a ydych chi'n gymwys i gael cymorth gennyn ni, a hyd tebygol y cymorth hwnnw wrth helpu i oresgyn eich anawsterau.

Os ydych chi angen cymorth dros dro i'ch helpu chi dros anffawd tymor byr, er enghraifft, cyfnod o salwch, cyfnod byr mewn ysbyty neu adeg o ansefydlogrwydd neu wendid yn eich bywyd, bydd ein Gwasanaeth Gofal ac Adferiad Tymor Byr yno i helpu. 

Os ydyn ni o'r farn bod eich anghenion yn fwy cymhleth neu fod angen cymorth parhaus dros gyfnod hwy o amser (dros 3 mis), gallwn ni gynnwys gwasanaeth gofal a chymorth tymor hwy. Bwriad y cymorth yma yw galluogi pobl i barhau i fyw'n annibynnol ac mae'n cael ei ddarparu gan ein Carfanau Ardal. Bydd y dull gweithredu yma yn ein galluogi ni (a sefydliadau partner mewn llawer o achosion) i weithio gyda chi i gynllunio'ch gofal a darparu'ch cymorth mewn ffordd briodol. 

Mae cynhalwyr yn gofalu am deulu, partneriaid, ffrindiau neu gymdogion sydd angen cymorth oherwydd eu bod nhw'n sâl, bregus neu sydd ag anabledd. Dydyn nhw ddim yn cael eu talu am y gwaith yma. Os oes rhywun yn gofalu amdanoch chi, efallai bydd ganddo'r hawl i gael asesiad o'i anghenion ei hun.

Oherwydd gofynion Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014, mae rhai o’n cyhoeddiadau yn cael eu diweddaru ar hyn o bryd. Os ydych chi’n methu â dod o hyd i’r wybodaeth sydd ei hangen arnoch chi, anfonwch      neges e-bost at y garfan Ymchwil a Gwybodaeth: GwybodaethGofalCymdeithasol@rctcbc.gov.uk neu ffonio 01443 425003.

Cynllun Heneiddio'n Dda yng Nghymru Cwm Taf

Mae Heneiddio'n Dda yng Nghymru yn rhaglen genedlaethol sy’n cael ei chynnal gan Gomisiynydd Pobl Hŷn Cymru. Mae'n dwyn ynghyd unigolion a chymunedau gyda sectorau cyhoeddus, preifat a gwirfoddol i ddatblygu a hyrwyddo ffyrdd arloesol ac ymarferol i wneud Cymru yn le da i bawb heneiddio.

Dyma gynllun gweithredu rhaglen Heneiddio'n Dda yng Nghymru ar gyfer Cwm Taf.


Bwrdd Partneriaeth Gwasanaethau Cymdeithasol a Lles Cwm Taf

Daeth Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014 i rym ar 6 Ebrill 2016.

Mae'r Ddeddf yn ei gwneud hi'n ofynnol i Awdurdodau Lleol a'u Byrddau Iechyd Lleol sefydlu Bwrdd Partneriaeth Rhanbarthol at ddiben cyflawni gwaith cynllunio strategol rhanbarthol ym maes iechyd a gofal chymdeithasol. Trwy waith partneriaeth rhwng y ddau sefydliad, bydd y bwrdd yma hefyd yn sicrhau bod gwasanaethau effeithiol, gofal a chymorth ar waith er mwyn diwallu anghenion y boblogaeth yn y modd gorau posibl. Yng Nghwm Taf, mae'r Bwrdd Partneriaeth Rhanbarthol (sy'n cael ei alw'n Fwrdd Partneriaeth Gwasanaethau Cymdeithasol a Lles Cwm Taf) yn dwyn ynghyd gynrychiolwyr o Gynghorau Bwrdeistref Sirol Rhondda Cynon Taf a Merthyr Tudful, Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf, y Trydydd Sector, y Sector Annibynnol a defnyddwyr gwasanaeth a chynhalwyr.

Ddarllen am waith Bwrdd Partneriaeth Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant Cwm Taf ar gyfer 2017/18.

Cronfa Gofal Integredig – Cynllun Buddsoddi 2018-19

Bwriad Cronfa Gofal Integredig Llywodraeth Cymru yw gyrru a galluogi gweithio integredig rhwng gwasanaethau cymdeithasol, iechyd, tai, y trydydd sector a'r sector annibynnol.

 Mae'r gronfa yn ein helpu ni i weithio gyda'n gilydd i gefnogi:

  • pobl hŷn sydd ag anghenion cymhleth a chyflyrau hir dymor, gan gynnwys dementia, i gynnal eu      hannibyniaeth, gan osgoi mynd i'r ysbyty yn ddi-angen ac atal oedi wrth anfon cleifion adref o'r ysbyty
  • datblygiad gwasanaethau integredig ar gyfer pobl ag anableddau dysgu
  • cynhalwyr, gan gynnwys cynhalwyr ifainc
  • datblygiad gwasanaethau integredig ar gyfer plant ag anghenion cymhleth
  • gweithredu gwasanaeth awtistiaeth integredig yng Nghymru
  • gweithredu System Wybodaeth Gofal Cymunedol Cymru.

I gael gwybod sut mae partneriaid yng Nghwm Taf yn defnyddio'r gronfa, darllenwch Gynllun Buddsoddi'r rhanbarth isod.

Partneriaeth Gwasanaethau Cymdeithasol a Lles Rhanbarthol Cwm Taf. Cronfa Gofal Integredig Cynllun Buddsoddi Refeniw 2018/19

 

Helpwch ni i wella - peidiwch â chynnwys gwybodaeth bersonol neu ariannol, e.e. eich Rhif Yswiriant Gwladol neu fanylion cerdyn credyd.