Mae Gwasanaethau Gofal Cymdeithasol i Oedolion yn Rhondda Cynon Taf yn gweithio gydag oedolion sydd angen gofal, cymorth neu ryddid oddi wrth berygl er mwyn iddyn nhw gael byw yn ddiogel ac annibynnol yn eu cartrefi eu hunain, yn eu cymunedau eu hunain, gan fwynhau bywyd llawn.

Pa fath o wasanaethau rydyn ni'n eu darparu?

Dyma rai enghreifftiau o'n gwasanaethau:

  • darparu gwybodaeth a chyngor 
  • darparu gofal a chymorth yn y cartref 
  • gwneud cartrefi yn fwy hygyrch i bobl anabl 
  • trefnu gweithgareddau â chymorth mewn canolfannau dydd a lleoliadau eraill yn y gymuned 
  • amddiffyn oedolion sy'n agored i niwed rhag niwed neu esgeulustod 
  • trefnu symud i gartref gofal pan nad yw byw gartref yn bosibl bellach
  • cefnogi pobl sy'n gofalu am bobl eraill
Sut mae’r System Gofal a Chymorth yn gweithredu yn Rhondda Cynon Taf

Gofyn am ein cefnogaeth

Os ydych chi, neu rywun rydych chi'n gofalu amdano, angen help oddi wrthon ni, gallwch chi gysylltu â ni eich hun, neu roi caniatâd i'ch meddyg neu weithiwr iechyd proffesiynol arall i wneud hynny ar eich rhan. Wrth wneud hyn, byddwch chi, neu'r person proffesiynol, yn 'gwneud atgyfeiriad'.

Rydyn ni'n gweithio ar y cyd â'r gwasanaeth iechyd, sefydliadau preifat a grwpiau gwirfoddol, gwasanaethau tai ac eraill, i helpu pobl i oresgyn anawsterau drwy ddarparu cymorth i ddiwallu anghenion unigol.

Os ydych chi'n ei chael hi'n anodd ymdopi, gallwch chi ofyn i ni am gymorth drwy gysylltu â'n Carfan Ymateb ar Unwaith. Bydd aelod o'n carfan yn hapus i glywed rhagor am eich amgylchiadau ac i ddarparu gwybodaeth a chyngor a allai helpu neu drefnu asesiad o'ch anghenion gofal cymdeithasol, os yw'ch sefyllfa chi yn cyfiawnhau hynny.

Ffurflen ymholi ar-lein gofal cymdeithasol i oedolion
Gellir defnyddio'r ffurflen hon i wneud ymholiad i ofal cymdeithasol i oedolion yngNghyngor Rhondda Cynon Taf.

Yn dilyn eich cyswllt cychwynnol drwy ein Carfan Ymateb ar Unwaith, efallai bydd angen ymchwilio ymhellach i'ch anghenion cymorth. Yn yr achosion yma, bydd ein Carfan Un pwynt Cyswllt yn asesu'r defnyddwyr gwasanaeth newydd i gael gwell dealltwriaeth o'r anawsterau rydych chi'n eu hwynebu ac a ydych chi'n gymwys i gael cymorth gennyn ni. 

Drwy drafod eich sefyllfa gyda chi a gwneud asesiad o'ch anghenion, byddwn ni'n gallu penderfynu a ydych chi'n gymwys i gael cymorth gennyn ni, a hyd tebygol y cymorth hwnnw wrth helpu i oresgyn eich anawsterau.

Os ydych chi angen cymorth dros dro i'ch helpu chi dros anffawd tymor byr, er enghraifft, cyfnod o salwch, cyfnod byr mewn ysbyty neu adeg o ansefydlogrwydd neu wendid yn eich bywyd, bydd ein Gwasanaeth Rheoli Ymyrraeth a Gofal Tymor Byr yno i helpu. 

Os ydyn ni o'r farn bod eich anghenion yn fwy cymhleth neu fod angen cymorth parhaus dros gyfnod hwy o amser (dros 3 mis), gallwn ni gynnwys gwasanaeth gofal a chymorth tymor hwy. Bwriad y cymorth yma yw galluogi pobl i barhau i fyw'n annibynnol ac mae'n cael ei ddarparu gan ein Carfanau Ardal. Bydd y dull gweithredu yma yn ein galluogi ni (a sefydliadau partner mewn llawer o achosion) i weithio gyda chi i gynllunio'ch gofal a darparu'ch cymorth mewn ffordd briodol. 

Mae cynhalwyr yn gofalu am deulu, partneriaid, ffrindiau neu gymdogion sydd angen cymorth oherwydd eu bod nhw'n sâl, bregus neu sydd ag anabledd. Dydyn nhw ddim yn cael eu talu am y gwaith yma. Os oes rhywun yn gofalu amdanoch chi, efallai bydd ganddo'r hawl i gael asesiad o'i anghenion ei hun.

Oherwydd gofynion Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014, mae rhai o’n cyhoeddiadau yn cael eu diweddaru ar hyn o bryd. Os ydych chi’n methu â dod o hyd i’r wybodaeth sydd ei hangen arnoch chi, anfonwch      neges e-bost at y garfan Ymchwil a Gwybodaeth: GwybodaethGofalCymdeithasol@rctcbc.gov.uk neu ffonio 01443 425003.

Cynllun Heneiddio'n Dda yng Nghymru Cwm Taf

Mae Heneiddio'n Dda yng Nghymru yn rhaglen genedlaethol sy’n cael ei chynnal gan Gomisiynydd Pobl Hŷn Cymru. Mae'n dwyn ynghyd unigolion a chymunedau gyda sectorau cyhoeddus, preifat a gwirfoddol i ddatblygu a hyrwyddo ffyrdd arloesol ac ymarferol i wneud Cymru yn le da i bawb heneiddio.

Dyma gynllun gweithredu rhaglen Heneiddio'n Dda yng Nghymru ar gyfer Cwm Taf.

Helpwch ni i wella - peidiwch â chynnwys gwybodaeth bersonol neu ariannol, e.e. eich Rhif Yswiriant Gwladol neu fanylion cerdyn credyd.