Treth y Cyngor yw math o drethiant lleol y codir ar drigolion a pherchenogion cartrefi sydd wedi'u henwi'n 'bersonau sy'n atebol i dalu'.

Mae tua 22% o incwm Cyngor Rhondda Cynon Taf yn cael ei ariannu trwy Dreth y Cyngor ac mae'r dreth yn cyfrannu tuag at gostau cynnal gwasanaethau yn y gymuned.

Daw 78% o incwm y Cyngor o grantiau llywodraeth ganolog, cyfraddau busnes a chostau eraill.

Mae'r Cyngor yn casglu treth ar ran Comisiynydd yr Heddlu a Throsedd ar gyfer De Cymru a nifer o gynghorau cymuned.

Bydd eich bil yn dangos y swm mae pob sefydliad yn ei dderbyn a'r swm mae'r Cyngor yn ei dderbyn.

Canllawiau 2017-2018

Lawrlwythwch Eich Canllaw Defnyddiol — Treth y Cyngor a Threthi Busnes 2017/2018

Mae fy mil yn nodi fy mod i mewn ôl-ddyled yn dilyn blynyddoedd ariannol blaenorol – ydy hyn yn wir?

Dyma oedd y sefyllfa pan ddechreuon ni baratoi'r wybodaeth yn seiliedig ar gofnodion Treth y Cyngor ar 1 Mawrth 2017. Os ydych chi wedi talu'r swm yma ers hynny, peidiwch â thalu sylw i'r datganiad yma. Os dydych chi ddim wedi talu eich ôl-ddyledion eto, cysylltwch â ni ar unwaith.

Rydw i wedi derbyn llythyrau yn nodi fy ngostyngiad ar gyfer 2017/18. Oes rhaid i mi wneud unrhyw beth?

Oes. Darllenwch nhw'n ofalus er mwyn gofalu bod yr wybodaeth sydd wedi'i defnyddio ar gyfer eich asesiad yn gywir. Os ydy'ch amgylchiadau chi wedi newid neu fod yr wybodaeth yn anghywir, rhowch wybod i'r gwasanaeth budd-daliadau ar unwaith i osgoi gordalu neu dandalu. Rydych chi wedi derbyn taflen gyda'ch bil Treth y Cyngor ar gyfer rhoi gwybod inni am unrhyw newid yn eich amgylchiadau.

Rydw i o'r farn bod angen cymorth arna i i dalu Treth y Cyngor neu daliadau rhent - â phwy ddylwn i gysylltu?

Os ydych chi ar gyflog bach neu gyflog cymedrol, neu'n hawlio budd-daliad oddi wrth yr Adran Gwaith a Phensiynau, efallai bydd modd ichi gael cymorth gyda'ch biliau Treth y Cyngor a'ch rhent.

Os ydych chi'n hawlio Cymhorthdal Incwm / Lwfans Ceisio Gwaith, ac er bod hawl gennych chi i hawlio Gostyngiad Treth y Cyngor (llai gostyngiad ar gyfer unigolion penodol dros 18 oed), dydy hyn ddim yn digwydd yn awtomatig. Mae eisiau i chi gyflwyno cais i'r Cyngor. O beidio â gwneud hynny, byddwch chi'n colli'ch budd-daliadau.

Os ydych chi'n berchen ar eich cartref eich hun, gwiriwch eich bil Treth y Cyngor. Os does dim gostyngiad wedi'i nodi, ac rydych chi eisoes wedi cyflwyno cais amdano, cysylltwch â ni ar unwaith.

Os ydych chi'n byw mewn llety sy'n cael ei rentu, a dydych chi ddim yn cael cymorth i dalu'ch rhent, cysylltwch â ni ar unwaith i gael gwybod a ydych chi'n gymwys.

Gwybodaeth am Sotyngiadau Treth y Cyngor a sut mae cyflwyno cais

Efallai bydd gwybodaeth ar ein tudalen Anawsterau Talu Treth y Cyngor o gymorth yn ogystal

Pa fath o ostyngiadau eraill Treth y Cyngor all fod ar gael i mi?

Fe allai fod nifer o fath o ostyngiadau ar gael.  Byddai'r rhain yn dibynnu ar nifer yr oedolion sy'n byw yn yr eiddo, os ydych chi'n fyfyriwr neu'n nyrs dan hyfforddiant neu fod nam ar y meddwl (iechyd y meddwl) neu anabledd arnoch chi.

Yn ogystal â hyn, mae gostyngiadau neu eithriadau a allai fod yn berthnasol i'ch eiddo, gan ddibynnu pwy sy'n byw yno, ac os oes celfi ynddo, ac amgylchiadau personol y rheiny sy'n byw acw neu sy'n gyfrifol am dalu Treth y Cyngor.

Ga i dderbyn llythyron ac ati oddi wth y Cyngor parthed Treth y Cyngor a Threthi Busnes drwy gyfryngau electronig?

Cewch, mae'r Cyngor wedi sefydlu system hunan-wasanaeth y Cyngor. O gofrestru, mae modd ichi weld manylion eich cyfrif neu'ch cais ar-lein, yn ogystal â rhoi gwybod i'r Cyngor am unrhyw newid yn eich amgylchiadau. Byddwch chi hefyd yn derbyn gohebiaeth ynghylch eich treth y cyngor, trethi busnes, a budd-daliadau yn electronig. Ewch i www.rctcbc.gov.uk/eaccount i gofrestru.

Helpwch ni i wella - peidiwch â chynnwys gwybodaeth bersonol neu ariannol, e.e. eich Rhif Yswiriant Gwladol neu fanylion cerdyn credyd.