Oes diddordeb gyda chi mewn gwella effeithlonrwydd ynni eich cartref? Ydych chi eisiau cyngor diduedd am ddim ar gymorth ariannol sydd ar gael gan y Cyngor neu o ffynonellau eraill yn seiliedig ar eich amgylchiadau? Mae modd i garfan Gwresogi ac Arbed y Cyngor roi cymorth i chi.
Os ydych chi'n berchen ar eich cartref neu'n denant rhent preifat ac yn cyrraedd unrhyw un o'r meini prawf sydd wedi'u rhestru isod, gallai fod cymorth ar gael;
  • Mae gyda chi system wresogi sydd wedi methu neu sydd wedi'i chondemnio
  • Does dim system wresogi gyda chi
  • Dydych chi ddim wedi'ch cysylltu â'r prif gyflenwad nwy nac yn defnyddio nwy ar gyfer gwresogi
  • Mae incwm eich cartref o dan £30,576 (ar ôl taliadau morgais neu rent)
  • Mae gyda chi gyflwr iechyd, neu mae gan rywun sy'n byw gyda chi gyflwr iechyd
  • Mae'ch cartref yn ddrud i'w gynhesu
  • Mae gyda chi ddyledion ynni neu rydych chi'n tan-gynhesu'ch cartref
  • Mae gyda chi anwedd a llwydni
  • Rydych chi'n gwario dros 10% o'ch incwm ar filiau ynni i gadw'ch cartref yn gynnes

Mae modd i wasanaeth ein Canolfan Gwresogi ac Arbed eich helpu i geisio cymorth ariannol o ystod o ffynonellau yn seiliedig ar eich amgylchiadau a pha gymorth sydd ei angen arnoch chi neu yr ydych am ei dderbyn. 

Grantiau Gwresogi ac Arbed - testun drafft y wefan

Os hoffech chi gopi caled o'r ffurflen gais,

Ffoniwch 01443 281136

E-bostiwch gwresogiacarbed@rctcbc.gov.uk