Skip to main content

Grantiau Gwresogi ac Arbed

Oes diddordeb gyda chi mewn gwella effeithlonrwydd ynni eich cartref? Ydych chi eisiau cyngor diduedd am ddim ar gymorth ariannol sydd ar gael gan y Cyngor neu o ffynonellau eraill yn seiliedig ar eich amgylchiadau? Mae modd i garfan Gwresogi ac Arbed y Cyngor roi cymorth i chi.
Os ydych chi'n berchen ar eich cartref neu'n denant rhent preifat ac yn cyrraedd unrhyw un o'r meini prawf sydd wedi'u rhestru isod, gallai fod cymorth ar gael;
  • Mae gyda chi system wresogi sydd wedi methu neu sydd wedi'i chondemnio
  • Does dim system wresogi gyda chi
  • Dydych chi ddim wedi'ch cysylltu â'r prif gyflenwad nwy nac yn defnyddio nwy ar gyfer gwresogi
  • Mae incwm eich cartref o dan £30,576 (ar ôl taliadau morgais neu rent)
  • Mae gyda chi gyflwr iechyd, neu mae gan rywun sy'n byw gyda chi gyflwr iechyd
  • Mae'ch cartref yn ddrud i'w gynhesu
  • Mae gyda chi ddyledion ynni neu rydych chi'n tan-gynhesu'ch cartref
  • Mae gyda chi anwedd a llwydni
  • Rydych chi'n gwario dros 10% o'ch incwm ar filiau ynni i gadw'ch cartref yn gynnes

Mae modd i wasanaeth ein Canolfan Gwresogi ac Arbed eich helpu i geisio cymorth ariannol o ystod o ffynonellau yn seiliedig ar eich amgylchiadau a pha gymorth sydd ei angen arnoch chi neu yr ydych am ei dderbyn. 

Grantiau Gwresogi ac Arbed - testun drafft y wefan

Os hoffech chi gopi caled o'r ffurflen gais,

Ffoniwch 01443 281136

E-bostiwch gwresogiacarbed@rctcbc.gov.uk