Gwasanaethau Cyflogaeth, Addysg a Hyfforddiant

    

GofaliWaith

Mae Rhaglen GofaliWaith yn cynnig cefnogaeth a chymorth i blant sy'n derbyn gofal, pobl ifainc sydd ag anghenion gofal a chymorth a phobl sy'n gadael gofal. Mae'r rhaglen yn eu helpu i nodi amrywiaeth o gyfleoedd hyfforddi a chyflogaeth, a chael mynediad atyn nhw.

    

Camu i'r Cyfeiriad Cywir

Dyma raglen swyddi dan hyfforddiant dwy flynedd â thâl sy'n cael ei chynnig i blant sy'n derbyn gofal a phlant sydd wedi gadael gofal rhwng 16 a 25 oed. Dyma gyfle i ddatblygu sgiliau, gwybodaeth a phrofiad gwaith gyda Chyngor RhCT.

    

Profiad Gwaith

Rydyn ni'n cynnig lleoliadau profiad gwaith gyda'r Cyngor a lleoliadau gwaith yn Ewrop yn ogystal ag Interniaethau gyda Phrifysgolion.

    

Prentisiaethau a Chyfleoedd i Raddedigion

Dechreuodd Cynllun Prentisiaeth y Cyngor ym mis Medi 2012. Caiff y galw am swyddi i brentisiaid ei bennu gan anghenion cynllunio'r gweithlu ar gyfer pob maes gwasanaeth. Bydd pob Prentis yn cyflawni cymhwyster sy'n berthnasol i rôl ei Brentisiaeth, yn unol â fframweithiau Llywodraeth Cymru. Mae'r Rhaglen i Raddedigion wedi bod ar waith ers 2004. Mae'r rhaglen dwy flynedd yma'n galluogi Swyddogion Graddedig i gyflawni amrywiaeth o weithgareddau datblygu personol, proffesiynol a thechnegol o fewn amrywiaeth o feysydd gwasanaeth.

    
Rhaglen Gyrfaoedd a'r Byd Gwaith

Caiff y rhaglen yma ei darparu i ysgolion cynradd ac uwchradd. Rydyn ni'n cynnig mewnwelediad sy'n creu realaeth a dyhead ymhlith pobl ifainc o ran eu bywydau yn y dyfodol. Caiff y rhaglen yma ei darparu i blant blwyddyn 6 i flwyddyn 13. Rydyn ni'n diweddaru'r rhaglen yn gyson gan ddefnyddio gwybodaeth am y Farchnad Lafur. Rydyn ni'n rhannu gwybodaeth â phobl ifainc ynghylch meysydd lle mae angen tyfu a'r sgiliau sydd eu hangen. Gan amlaf, rydyn ni'n darparu sesiynau gwybodaeth mewn gwasanaethau a dosbarthiadau.