Skip to main content

Gwybodaeth a Chyngor mewn perthynas â Derbyn Disgyblion i'r Dosbarth Meithrin

Sut i gyflwyno cais

Caiff rhieni/cynhalwyr (gofalwyr) fynegi eu dewis wrth ddewis ysgol ar gyfer eu plentyn/plant.

Mae manylion yr holl ysgolion yn Rhondda Cynon Taf ar gael yn y llyfryn 'Dechrau'r Ysgol'. Mae modd cael manylion am ysgolion dalgylch drwy ddefnyddio'r peiriant chwilio dalgylchoedd.

Rhaid i rieni/cynhalwyr gwblhau ffurflen cais am le meithrin. Caiff rhieni wneud cais ar-lein am le mewn dosbarth meithrin. Mae gwneud cais ar-lein yn syml. Dilynwch y camau yma:

  1. Ewch ihttps://schooladmissions.rhondda-cynon-taff.gov.uk/
  2. Ymgofrestrwch gyda chyfeiriad e-bost dilys.
  3. Dilynwch y cyfarwyddiadau sydd i'w gweld ar-lein.

Os nad oes cyfrifiadur gyda chi, cewch ddefnyddio'r rhyngrwyd am ddim yn un o lyfrgelloedd Rhondda Cynon Taf. Neu, cewch lenwi ffurflen gais bapur drwy gysylltu â'r garfan Materion Derbyn Disgyblion ar 01443 281111.

Edrychwch hefyd ar y 'Canllawiau - Ffurflenni Derbyn Disgyblion'

Mewn achosion lle y daw mwy o geisiadau i law na nifer y lleoedd sydd ar gael, caiff lleoedd eu dyrannu yn unol â meini prawf sydd wedi'u cyhoeddi mewn perthynas â gormod o alw.

Does dim rhwymedigaeth ar Gyngor Bwrdeistref Sirol Rhondda Cynon Taf i ddarparu lleoedd ar gyfer plant o oed cyn-feithrin ac o oed y Feithrin sydd ddim yn trigo ym Mwrdeistref Rhondda Cynon Taf.

Mae'r Cyngor yn parhau i adolygu ac yn cadw'r hawl i ddiwygio ei weithdrefnau derbyn disgyblion ar gyfer addysg cyn-feithrin ac addysg feithrin anstatudol.

Dyddiadau pwysig ar gyfer gwneud cais

Nodwch y dyddiadau pwysig yn y tabl isod, fel byddwch chi'n gwybod pryd i gyflwyno cais a phryd cewch chi wybod am ganlyniad eich cais.

Cohort Derbyn Oedran DisgyblionDosbarthu ffurflenni o (wythnos yn dechrau) Anfon ffurflenni yn ôl erbyn Anfon llythyron nodi penderfyniad

Dosbarth Meithrin Ysgol Gynradd

(h.y. 3 oed cyn 1 Medi 2022)

4 pen-blwydd yn cwympo rhwng:

1 Medi 2022 a 31 Awst 2023

2 Medi 2021

12 Tachwedd 2021

19 Ebrill 2022