Sut i Wneud Cais

Caiff rhieni/cynhalwyr (gofalwyr) fynegi eu dewis wrth ddewis ysgol ar gyfer eu plentyn/plant.

Mae manylion yr holl ysgolion yn Rhondda Cynon Taf ar gael yn y llyfryn 'Dechrau'r Ysgol'. Mae modd cael manylion am ysgolion dalgylch drwy ddefnyddio'r peiriant chwilio dalgylchoedd.

Rhaid i rieni/cynhalwyr gwblhau ffurflen cais am le mewn dosbarth derbyn. Caiff rhieni wneud cais ar-lein am le mewn dosbarth derbyn. Mae cyflwyno cais ar-lein yn syml. Dilynwch y camau yma:-

  1. Ewch i https://schooladmissions.rhondda-cynon-taff.gov.uk/
  2.  Ymgofrestrwch gyda chyfeiriad e-bost dilys.
  3.  Dilynwch gyfarwyddiadau'r tudalennau gwe sy'n sôn am gyflwyno cais ar-lein

Os nad oes gennych chi gyfrifiadur eich hun, mae pob un o Lyfrgelloedd Rhondda Cynon Taf yn cynnig defnydd o'r we am ddim. Neu, mae modd i chi gael gafael ar ffurflen gais bapur drwy ffonio'r Garfan Derbyn Ysgolion ar 01443 281111.

Edrychwch hefyd ar y 'canllawiau ar gyfer ffurflenni derbyn disgyblion'.

Mewn achosion lle y daw mwy o geisiadau i law na nifer y lleoedd sydd ar gael, caiff lleoedd eu dyrannu yn unol â meini prawf sydd wedi'u cyhoeddi mewn perthynas â gormod o alw.

Dyddiadau pwysig ar gyfer gwneud cais

Nodwch y dyddiadau pwysig yn y tabl isod, fel byddwch chi'n gwybod pryd i   gyflwyno cais a phryd cewch chi wybod am ganlyniad eich cais.

Cohort Derbyn 

Oedran Disgyblion

Dosbarthu ffurflenni o (wythnos yn dechrau)

Anfon ffurflenni yn ôl erbyn

Anfon llythyron nodi penderfyniad

Dosbarth Derbyn Ysgol Gynradd

(h.y. 4 oed

cyn 1Medi 2020)

5ed pen-blwydd yn cwympo rhwng:

1 Medi 2021 a 31 Awst 2021

2 Medi 2019

15 Tachwedd 2019

16 Ebrill 2020

Helpwch ni i wella - peidiwch â chynnwys gwybodaeth bersonol neu ariannol, e.e. eich Rhif Yswiriant Gwladol neu fanylion cerdyn credyd.