Skip to main content

Gwybodaeth a Chyngor mewn perthynas â Derbyn Disgyblion i'r Dosbarth Derbyn

Sut i gyflwyno cais

Caiff rhieni/cynhalwyr (gofalwyr) fynegi eu dewis wrth ddewis ysgol ar gyfer eu plentyn/plant.

Mae manylion yr holl ysgolion yn Rhondda Cynon Taf ar gael yn y llyfryn 'Dechrau'r Ysgol'. Mae modd cael manylion am ysgolion dalgylch drwy ddefnyddio'r peiriant chwilio dalgylchoedd.

Rhaid i rieni/cynhalwyr gwblhau ffurflen cais am le mewn dosbarth derbyn. Caiff rhieni wneud cais ar-lein am le i’w plentyn mewn dosbarth meithrin. Mae gwneud cais ar-lein yn hawdd.  Dilynwch y camau yma:

  1. Ewch i https://schooladmissions.rhondda-cynon-taff.gov.uk/
  2. Cofrestrwch â chyfeiriad e-bost dilys
  3. Dilynwch y cyfarwyddiadau

Os nad oes gyda chi fynediad i gyfrifiadur, ewch i un o lyfrgelloedd Rhondda Cynon Taf . Neu, cysylltwch â’r garfan Derbyn Disgyblion am ffurflen gais bapur drwy ffonio 01443 281111.

Edrychwch hefyd ar y 'Canllawiau - Ffurflenni Derbyn Disgyblion'.

Mewn achosion lle y daw mwy o geisiadau i law na nifer y lleoedd sydd ar gael, caiff lleoedd eu dyrannu yn unol â meini prawf sydd wedi'u cyhoeddi mewn perthynas â gormod o alw.

Dyddiadau pwysig ar gyfer gwneud cais

Nodwch y dyddiadau pwysig yn y tabl isod, fel byddwch chi'n gwybod pryd i gyflwyno cais a phryd cewch chi wybod am ganlyniad eich cais.

Cohort Derbyn Oedran DisgyblionFfurflenni Nodi Dewis ar gael(wythnos yn dechrau)Ffurflenni nodi dewis i'w dychwelyd erbynCyflwyno llythyron penderfynu

Dosbarth Derbyn Ysgol Gynradd

(h.y. 4 oed cyn 1af Medi 2023)

5ed pen-blwydd yn cwympo rhwng:

1af Medi 2023 a 31ain Awst 2024

1 Medi 2022

12fed Tachwedd 2022

17fed Ebrill 2023