Skip to main content

Plant Sydd Ar Goll O Fyd Addysg

Ydych chi'n pryderu am blentyn sydd ddim yn mynychu'r ysgol?

Os ydych chi o'r farn bod plentyn yn colli ysgol, mae rhaid i'r Gwasanaeth Mynychu'r Ysgol a Lles gael gwybod.

Diffiniad plentyn sydd ar goll o fyd addysg yw plentyn rhwng 5 ac 16 oed sydd ddim ar y gofrestr ysgol ac sydd ddim wedi derbyn darpariaeth addysg am dros 4 wythos. Dydy hyn ddim yn cynnwys plant sydd yn derbyn addysg gartref.

Rhaid i chi gysylltu â ni yn syth:

  • os ydych chi wedi sylwi ar blentyn sydd ddim yn mynychu'r ysgol yn rheolaidd.
  • os ydych chi o'r farn bod plentyn ddim yn derbyn addysg o gwbl.
  • os ydych chi yn prydeu am blant sydd wedi mynd ar goll o'ch ardal neu gymdogaeth.

Does dim rhaid i chi roi eich manylion personol, ond os ydych chi'n darparu unrhyw fanylion, bydd y mater yn cael ei drin yn gwbl gyfrinachol.

Rhoi gwybod am bryderon ar-lein ynghylch plentyn sydd ddim yn mynychu'r ysgol

Beth sy'n digwydd nesaf?

Drwy adrodd eich pryderon i ni, rydych chi'n sicrhau diogelwch a lles y bobl ifainc sydd fwyaf agored i niwed yn ein cymuned.

Mae gan y Gwasanaeth Mynychu'r Ysgol a Lles drefniadau sydd yn helpu nodi unrhyw blentyn sydd ar goll o fyd addysg yn yr ardal, a dod o hyd iddyn nhw cyn belled ag y mae'n bosibl. Unwaith bod plentyn wedi'i nodi, bydd y Gwasanaeth Mynychu'r Ysgol a Lles yn cysylltu â'r asiantaethau priodol er mwyn cynorthwyo'r plant a'u teuluoedd, i gael yr addysg briodol mor gyflym â phosibl.

Tudalennau Perthnasol