Skip to main content

Aelodaeth Safonol

Ar gael i bawb. Does dim tâl ymaelodi. Ewch i unrhyw ganolfan hamdden mor aml ag y dymunwch.

Croeso i aelodaeth Hamdden am Oes, sy'n cynnig mynediad cynhwysol i'r gampfa, pwll nofio, dosbarthiadau, a chwaraeon dan do ym  MHOB canolfan hamdden y Cyngor. Does dim un awdurdod lleol arall yn y rhanbarth yn cynnig mynediad mor gynhwysfawr at hamdden am un taliad misol.

Un pris dalwch chi - mae'r gostyngiadau yn dibynnu ar sut y byddwch chi'n dewis talu.

Ymaelodwch heddiw, a dechrau arbed arian!

Mae'r enghreifftiau isod yn dangos y math o arbedion gwych y mae modd i chi'u cael trwy ymuno â'n cynllun aelodaeth cyfnod penodol (ymrwymedig).

Enghreifftiau arbed
Ymweliadau wythnosol      
Ystafell ffitrwyddDosbarthiadauNofioCost fisol 'Talu wrth Fynd'Cost fisol drwy ddebyd uniongyrcholBob mis byddwch chi'n arbed
 2  0  0  £49.83  £37*  £12.83
 2  0  1  £65.22  £37*  £28.22
 2  1  0  £74.75  £37*  £37.75
 2  1  1

 £90.13

 £37*  £53.13
 2  2  2  £130.43  £37*  £93.43
Ffigurau 'Talu Wrth Fynd' wedi'u seilio ar: Dosbarthiadau: £5.75, Ystafell Ffitrwydd: £5.75, Nofio: £3.55, Sesiwn sefydlu: £11.40. *Mae sesiynau sefydlu yn yr Ystafell Ffitrwydd yn rhad ac am ddim yn rhan o gynllun aelodaeth ymrwymedig Hamdden am Oes.
£370*
Aelodaeth flynyddol
Talwch yn flynyddol ac arbed!(*sef £30.83 y mis)
£37
Aelodaeth ymrwymedig (debyd uniongyrchol)
Aelodaeth ymrwymedig am 12 mis 
(talu drwy ddebyd uniongyrchol).
£41.40
Aelodaeth (talu drwy ddebyd uniongyrchol)
Aelodaeth dim ymrwymiad
talu drwy ddebyd uniongyrchol
£48.65
Aelodaeth fesul mis
Aelodaeth dim ymrwymiad
talu ag arian parod.
£10.65
Tocyn diwrnod
Mynediad i bob gweithgaredd Hamdden am Oes am ddiwrnod.
Fel arall, cewch chi brynu'r tocyn diwrnod mewn unrhyw ganolfan hamdden
Arbed hyd at 20%
Cynllun ffrindiau a theulu
Cyfunwch hyd at bedair aelodaeth, a mwynhau mynediad rhatach i bob gweithgaredd Hamdden am Oes.

Buddion aelodaeth

  • Mynediad unigryw i archebu ar-lein, yn fodd i chi gadw lle yn eich hoff ddosbarth hyd at saith niwrnod ymlaen llaw.
  • Cyfle i fwynhau mynediad di-ben-draw i gampfeydd modern, sesiwn sefydlu yn rhad ac am ddim, a chymorth ymroddedig gan hyfforddwyr arbenigol mor aml ag y dymunwch.
  • Cymerwch ran yn ein hamrediad gwych o ddosbarthiadau, gan gynnwys Erobeg Dŵr, Zumba, Insanity, Octane a Synrgy. Mwynhewch gynifer o ddosbarthiadau ag y dewiswch ym mhob canolfan.
  • Dewch i ailgydio yn y campau gyda'n cyfleusterau chwaraeon dan do, a chwarae gyda mynediad di-ben-draw i weithgareddau megis sboncen a badminton.
  • Plymiwch i'n hamrywiaeth ardderchog o byllau nofio, a nofiwch mor aml ag y dymunwch.
  • Cyfunwch hyd at bedair aelodaeth unigol am arbediad pellach o hyd at 20%.
  • Cyfraddau consesiynol ar gyfer aelodau iau (dan 16 oed) a hŷn (dros 60 oed) a'r rheiny sy'n cael budd-daliadau cymwys.

Telerau ac amodau / Cwestiynau cyffredin