Skip to main content

Teithiau'r Aur Du - Telerau ac Amodau Gwerthu Tocynnau

 
 • Mae Taith yr Aur Du yn cynnwys teithiau tywys uwchlaw a thanddaear. Cofiwch ei bod hi'n dywyll yma.
 • Er budd diogelwch a chysur pob gwestai, fe ddylech chi fod yn iach a heb salwch teithio. Ddylech chi ddim bod ag unrhyw broblemau yn ymwneud â'r galon, anadlu, y cefn, y gwddf, neu unrhyw gyflyrau eraill a allai gael eu gwneud yn waeth gan yr atyniad.
 • Does dim modd cael ad-daliad a chewch chi ddim trosglwyddo tocynnau. Mae'n anochel y gall tywydd gwael effeithio ar unrhyw atyniad. Os bydd raid cau'r atyniad oherwydd ei bod yn anniogel i barhau, byddwn yn cynnig ichi ddod ar ddiwrnod/amser gwahanol. Byddwn ni ddim ond yn rhoi ad-daliad i chi os bydd Parc Treftadaeth Cwm Rhondda yn cau neu'n canslo'r daith.
 • Cyrhaeddwch 15 munud cyn eich taith. Efallai na fydd modd i'r sawl sy'n cyrraedd yn hwyr ymuno â'r daith ac efallai byddan nhw'n colli elfennau o'r daith tywys.
 • Er rhesymau iechyd a diogelwch (o ganlyniad i nodweddion topograffaidd yr atyniad), chewch chi ddim mynd â chadeiriau olwyn neu offer symud eraill i mewn i'r daith dan ddaear. Os oes gyda chi broblemau symudedd, ffoniwch 01443 682036.
 • Caiff effeithiau arbennig eu defnyddio yn yr atyniad megis fflachiadau ac effeithiau mwg. Ni ddylai ymwelwyr gymryd rhan os oes ganddyn nhw sensitifrwydd meddygol i'r effeithiau hyn.
 • Drwy fynd i mewn i'r atyniad, rydych chi'n cydnabod bod dyletswydd arnoch chi i gymryd camau rhesymol i'ch diogelu'ch hun, gan gymryd i ystyriaeth unrhyw gyflyrau meddygol sy gyda chi.
 • Rhaid i unrhyw un sy'n mynd i mewn i'r atyniad dalu ffi mynediad neu fod â thocyn dilys.
 • Mae'n bosibl y bydd aelod o staff awdurdodedig yn cynnal archwiliad ar unrhyw un sy'n dod i'r achlysur. Os byddwch chi'n gwrthod cael eich archwilio, byddwn ni'n gwrthod mynediad i chi, neu cewch eich tynnu o'r atyniad 
 • Dydyn ni ddim yn caniatáu unrhyw sŵn neu ymddygiad a fydd yn aflonyddu, drysu, peri niwsans neu'n cael effaith ar ddiogelwch gwestai eraill neu staff mewn unrhyw ran o'r Atyniad. Bydd unrhyw berson sy'n gweithredu yn y fath fodd yn cael ei dynnu o'r daith, a gallai fod yn ddarostyngedig i achos cyfreithiol lle bo hynny'n briodol.
 • Dydyn ni ddim yn caniatáu ysmygu (gan gynnwys ysmygu e-sigaréts).
 • Rhaid i chi wisgo dillad ac esgidiau addas bob amser yn yr achlysur.
 • Dydyn ni ddim yn caniatáu anifeiliaid yn yr Atyniad, heblaw am gŵn tywys.
 • Dydyn ni ddim yn caniatáu alcohol. Fyddwn ni ddim yn caniatáu mynediad i unrhyw un sydd o dan ddylanwad alcohol.
 • Rydyn ni'n disgwyl bydd nifer fawr o ymwelwyr yn dod i'r atyniad, felly, mae'n bosibl bydd raid aros am sbel. Byddwn ni'n gwneud ein gorau glas i fynd â chi i mewn i'r atyniad yn brydlon, fodd bynnag, efallai bydd oedi byr yn ystod adegau brig.
 • Byddwn ni'n gwneud ein gorau glas i gynnig y profiad rydych chi'n ei ddisgwyl, fodd bynnag,  efallai na fydd hyn yn bosibl bob amser. Mae Parc Treftadaeth Cwm Rhondda yn cadw'r hawl i ddiwygio neu newid y daith heb rybudd.
 • Does dim angen prynu tocyn i fynd i mewn i ardal yr Arddangosfa Aur Du, mae hyn yn rhad ac am ddim.
 • Dram yw'r profiad sinematig newydd ar gyfer 2018; efelychiad effeithiau arbennig ac effeithiau gweledol rhyfeddol. Ni ddylai ymwelwyr fod ag unrhyw un o'r cyflyrau canlynol: cyflyrau ar y galon neu bwysedd gwaed annormal, salwch teithio neu bendro, sensitifrwydd i synau uchel a sydyn, sensitifrwydd meddygol i oleuadau strôb ac effeithiau niwl, llawfeddygaeth ddiweddar neu gyflyrau eraill yr ysgyfaint neu anadlu a allai gael eu gwaethygu gan yr atyniad yma. Dylai pobl feichiog geisio cyngor gan arweinydd eu taith cyn cychwyn ar y daith.   
 • Mae Parc Treftadaeth Cwm Rhondda yn cadw'r hawl i wrthod mynediad i unrhyw un i'r atyniad, gwahardd unrhyw un o'r atyniad, neu dynnu unrhyw un o'r atyniad. Does dim rhaid i'r Parc roi ad-daliad i unrhyw un sy'n torri'r telerau ac amodau yma.