Mae dyletswydd statudol ar y Cyngor i wella'n barhaus i fodloni'r egwyddorion a nodir yn Rhaglen Cymru ar gyfer Gwella, yn unol â rheoliadau a chyfarwyddiadau'r llywodraeth.

Bydd y Cyflenwr a Enwebir yn gweithredu polisi cyfle cyfartal ac mae'n gwarantu y bydd y polisi yma'n cydymffurfio â phob dyletswydd berthnasol.

Mae diogelu ac amddiffyn plant ac oedolion sydd mewn perygl yn flaenoriaeth ar gyfer Cyngor Bwrdeistref Sirol Rhondda Cynon Taf.

Mae'r Cyngor yn gweithredu yn unol â Deddf Rhyddid Gwybodaeth 2000 a Rheoliadau Gwybodaeth Amgylcheddol 2004.

Os ydych chi o'r farn bod un o weithwyr y Cyngor yn gwneud rhywbeth sy'n cael ei ystyried yn ddrygioni difrifol, mae'r Cyngor eisiau cael gwybod am y mater. 

Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Rhondda Cynon Taf wedi ymrwymo i fynd i’r afael â Chaethwasiaeth Fodern ac ni fydd yn goddef unrhyw enghraifft ohono o fewn ei gadwyn gyflenwi.