Gweld holl ymgyngoriadau sy'n ymwneud â'r ysgol isod:

Ad-drefnu Dosbarthiadau Cynnal Dysgu yn  Rhondda Cynon Taf

Hysbysiad o Benderfyniad

Cynigion ar gyfer ad-drefnu darpariaeth Dosbarthiadau Cynnal Dysgu yn RhCT: Adroddiad Gwrthwynebu

Yn unol â Chod Trefniadaeth Ysgolion, mae Adroddiad Gwrthwynebu wedi'i baratoi.

Gweld copi o'r Adroddiad Gwrthwynebu sy'n amlinellu'n llawn y Gwrthwynebiadau i'r Hysbysiadau Statudol.

Cynnig i ad-drefnu darpariaeth Dosbarthiadau Cynnal Dysgu yn RhCT: Hysbysiad Statudol

Yn unol â Chod Trefniadaeth Ysgolion, mae Hysbysiadau Statudol wedi’u cyhoeddi

Bwrw golwg ar yr Hysbysiadau Statudol:

Cynnig i ad-drefnu darpariaeth Dosbarthiadau Cynnal Dysgu yn RhCT: Adroddiad Adborth o'r Ymgynghoriad

Yn unol â Chod Trefniadaeth Ysgolion, mae Adroddiad Adborth o'r Ymgynghoriad wedi'i baratoi.

Lawrlwythwch gopi bydd yn rhoi amlinelliad llawn o'r adborth o'r broses ymgynghori ynghyd ag Atodiad 1 a

Proses ymgynghori ar sawl cynnig i ad-drefnu addysg gynradd ac uwchradd yn ardal Pontypridd a'r Ddraenen-wen, Rhondda Cynon Taf

Mae'r Cyngor wedi dechrau proses ymgynghori ar sawl cynnig i ad-drefnu addysg gynradd ac uwchradd yn ardal Pontypridd a'r Ddraenen-wen, Rhondda Cynon Taf. Dyma grynodeb o'r prif gynigion:

  • Cau Ysgol Uwchradd Pontypridd ac Ysgol Gynradd Cilfynydd ac agor ysgol 'Pob Oed' 3-16 oed ar safle presennol Ysgol Uwchradd Pontypridd
  • Cau Ysgol Uwchradd y Ddraenen-wen, Ysgol Gynradd y Ddraenen-wen, ac Ysgol Gynradd Heol y Celyn, ac agor ysgol 'Pob Oed' 3-16 oed ar safleoedd gerllaw Ysgol Uwchradd y Ddraenen-wen ac Ysgol Gynradd y Ddraenen-wen (byddai ffrwd cyfrwng Saesneg Ysgol Heol y Celyn yn dod yn rhan o'r ddarpariaeth yma).
  • Cau Ysgol Gynradd Gymraeg Pont Siôn Norton a symud y ddarpariaeth addysg i ysgol newydd a fydd yn cael ei hadeiladu ar safle hen ysgol Heol y Celyn (byddai ffrwd cyfrwng Cymraeg Ysgol Heol y Celyn yn dod yn rhan o'r ddarpariaeth yma)
  • Cau'r Chweched Dosbarth yn Ysgol Gyfun y Cardinal Newman Eglwys Gatholig Rhufain, ac ehangu darpariaeth y Chweched Dosbarth yn Ysgol Gyfun Bryncelynnog i sefydlu 'canolfan rhagoriaeth' ar gyfer y Chweched Dosbarth.

Mae modd darllen y ddogfen ymgynghori sy'n amlinellu'r cynigion yma i gyd, ac yn eu hesbonio'n fanwl, yma: Ysgolion 21ain Ganrif Ymgynghori Ar Ad-Drefny 2018

Rydyn ni wedi paratoi Asesiadau o'r Effaith ar y Gymuned, Asesiad o'r Effaith ar Gydraddoldeb ac Asesiad o'r Effaith ar y Gymraeg ar gyfer y cynigion yma. Mae modd gweld y dogfennau a'u lawrlwytho yma:

Gweld copi o'r adroddiad ymgynghorol a'r Atodiad

Gallwch weld copïau o'r hysbysiadau statudol isod:

Gallwch weld copi o'r Adroddiad Gwrthwynebiadau isod:

Gweld copi o'r hysbysiad o benderfyniad

Cynnig i Ymestyn Ysgol Gynradd Dolau

Bwrw golwg ar yr Hysbysiadau Statudol:

Gweld copi o'r hysbysiad o benderfyniad:

Daeth yr ymgynghoriad I ben ar y 31fed o Rhagfyr 2018. Fel y nodwyd yn y Cod Trefnidiaeth Ysgolion, mae Adroddiad Ymgynghoriad wedi cael ei greu, sy’n rhoi adborth ar yr ymgynghoriad.

Gall yr Adroddiad Ymgynghoriad a’I atodiadau gael ei dadlwytho yma:

Cynigion i ad-drefnu darpariaeth addysg yn ardal Hirwaun a Phenderyn, Rhondda Cynon Taf

Bwrw golwg ar yr Hysbysiadau Statudol:

Gweld copi o'r adroddiad gwrthwynebu

Gweld copi o'r hysbysiad o benderfyniad

Daeth yr ymgynghoriad I ben ar y 31fed o Rhagfyr 2018. Fel y nodwyd yn y Cod Trefnidiaeth Ysgolion, mae Adroddiad Ymgynghoriad wedi cael ei greu, sy’n rhoi adborth ar yr ymgynghoriad.

Gall yr Adroddiad Ymgynghoriad a’I atodiadau gael ei dadlwytho yma:

Helpwch ni i wella - peidiwch â chynnwys gwybodaeth bersonol neu ariannol, e.e. eich Rhif Yswiriant Gwladol neu fanylion cerdyn credyd.