Mae argyfwng yn digwydd pan fydd person yn cael ei orlethu gan ddigwyddiadau. Gall argyfwng ddechrau yn sgil digwyddiad sy'n dod â newid cyflym i amgylchiadau person, megis marwolaeth yn y teulu, colli swydd neu broblemau mewn perthynas.

Mae'n bosibl y bydd methu ag addasu'i ffyrdd arferol o ymdopi yn arwain at lefel uwch o bryder, pyliau o banig neu seicosis.

Mae therapi argyfwng yn ddull ymyrraeth tymor byr a dwys. Dylai'r therapi ddechrau cyn gynted ag y bo modd wedi i'r argyfwng ddechrau er mwyn galluogi'r unigolyn i wella a, lle bo'n bosibl, osgoi aros mewn ysbyty. Gall hyn gael ei gyflawni drwy adnabod gwraidd y broblem. Yna, rhaid ceisio lleihau'r straen a hybu dulliau datrys addas.

Mae Carfanau Argyfwng ar gael er mwyn atal arhosiad mewn ysbyty. Maen nhw'n gweithio yn Ysbyty Santes Tudful ac Ysbyty Brenhinol Morgannwg ac yn ymdrin â phobl sydd â phroblemau brys iechyd meddwl. Dyma'u manylion cyswllt:

Nyrsys Asesu Argyfwng - Ysbyty'r Tywysog Siarl
Ffôn: 01685 721721/726952

Carfan Datrys Argyfyngau Ysbyty Brenhinol Morgannwg
Ffôn: 01443 443443 estyniad 4285

Helpwch ni i wella - peidiwch â chynnwys gwybodaeth bersonol neu ariannol, e.e. eich Rhif Yswiriant Gwladol neu fanylion cerdyn credyd.