Mae salwch y meddwl yn gyffredin iawn a gall effeithio ar bobl o bob oed.  Bydd 25% o bobl yn wynebu problemau iechyd y meddwl neu salwch y meddwl rywbryd yn eu bywydau. Gall hyn gael effaith syfrdanol arnyn nhw, eu teuluoedd, eu ffrindiau a'u cydweithwyr.

Rydyn ni wedi datblygu dull partneriaeth ac yn gweithio'n agos â'r sector iechyd a gwirfoddol i gyflwyno gwasanaeth iechyd y meddwl gwell a hybu agweddau cadarnhaol tuag at iechyd y meddwl.

Gwasanaethau ar gyfer oedolion rhwng 18 i 65 oed

Os ydych chi rhwng 18 a 65 oed, dylech chi allu cael mynediad i wasanaethau iechyd y meddwl sylfaenol trwy eich meddyg teulu. 
Mewn nifer o achosion, bydd yr ymateb gofal sylfaenol hwn yn ddigonol. Serch hynny, mewn achosion mwy difrifol, mae'n bosibl y bydd eich meddyg teulu yn eich atgyfeirio i'r Garfan Cynllunio Gofal a Thriniaeth.  Mae yna dair carfan gyda'u canolfannau yng Nghwm Rhondda, Cwm Cynon a Thaf Elái. Maen nhw yno i roi help llaw i chi wrth i chi wella a byddan nhw'n hybu eich annibyniaeth i'ch galluogi chi i symud eich bywyd yn ei flaen. 

Mae'r carfanau'n cynnwys cymysgedd o bobl, gan gynnwys seiciatryddion, seicolegwyr, nyrsys seiciatregol yn y gymuned, gweithwyr cymdeithasol a therapyddion galwedigaethol. Os ydyn ni o’r farn y byddwch chi'n cael budd o gefnogaeth y carfanau, byddwn ni'n llunio cynllun gofal gyda chi a fyddai'n ystyried eich amcanion a phwy fydd yn eich cefnogi chi i'w cyrraedd. 

Gwasanaethau ar gyfer pobl hŷn dros 65 oed

Ar gyfer pobl dros 65 oed ac ar gyfer pobl o bob oed â dementia, bydd ein Carfanau Lleol yn gweithio gyda defnyddwyr y gwasanaeth a chynhalwyr (gofalwyr) i sicrhau bod pobl hŷn sy'n wynebu problemau iechyd y meddwl a phobl sydd â dementia yn manteisio i'r eithaf ar eu sgiliau a'r galluoedd ym mhob cam o'u salwch.  Rydyn ni'n annog annibyniaeth unigolion wrth ddiogelu eu lles, gan sicrhau y darperir cefnogaeth o fewn ffiniau risg rhesymol a derbyniol. Drwy ddarparu gwasanaethau iechyd a gofal cymdeithasol, rydyn ni'n ceisio diogelu urddas pobl ar bob adeg er mwyn hybu'u hyder a fydd yn cyfrannu tuag at gynnal ansawdd eu bywyd.

Yn yr un modd ag unrhyw salwch arall, gall iechyd y meddwl fod yn anodd ei ragweld a gall sefyllfa waethygu'n gyflym.  Mae'r Carfanau Argyfwng ym Merthyr Tudful (ar gyfer Cwm Cynon) a Llantrisant (ar gyfer trigolion Taf Élai a Chwm Rhondda) ac ar gael 24 awr. Gallwch chi atgyfeirio eich hun i'r Carfanau Argyfwng.

Am ragor o wybodaeth, bwriwch olwg ar ein taflen ffeithiau Gwasanaeth Iechyd Meddwl (pdf).

Manylion Cyswllt

Carfanau Gofal a Thrin Oedolion (ar gyfer pobl sydd dan 65 oed)

Carfan Cwm Rhondda, Swyddfeydd y Cyngor, Llewellyn Street, Y Pentre
Ffôn: 01443 424350

Carfan Cwm Cynon, Ysbyty Cwm Cynon, Aberpennar
Ffôn: 01443 715100

Carfan Taf Elái, Tŷ Draw, The Avenue, Pontypridd
Ffôn: 01443 486856

Carfanau Lleol (ar gyfer pobl dros 65 oed)

Cysylltwch â'n Carfan Ymateb ar Unwaith
Ffôn: 01443 425003

Carfanau Argyfwng

Cwm Cynon - cysylltwch ag Ysbyty'r Santes Tudful ym Merthyr Tudful
Ffôn: 01685 726337

Taf Elái a Chwm Rhondda - cysylltwch ag Ysbyty Brenhinol Morgannwg
Ffôn: 01443 446388

 

Helpwch ni i wella - peidiwch â chynnwys gwybodaeth bersonol neu ariannol, e.e. eich Rhif Yswiriant Gwladol neu fanylion cerdyn credyd.