Mae'r Bartneriaeth yn annog, cefnogi a datblygu sgiliau gweithwyr yn y sector gofal cymdeithasol lleol. Cafodd ei sefydlu yn 2004 mewn ymateb i ofyniad Llywodraeth Cymru i bob awdurdod lleol gymryd prif gyfrifoldeb dros Grant Datblygu’r Gweithlu Gofal Cymdeithasol (GDGGC)

Nodau ac amcanion

Amcan cyffredinol y GDGGC yw gwella ansawdd a rheoli darpariaeth gwasanaethau cymdeithasol trwy ddull gweithredu wedi’i gynllunio ar gyfer hyfforddiant a thrwy geisio cynyddu nifer y gweithwyr sy’n derbyn hyfforddiant ar draws y sector gofal cymdeithasol.

Nodau'r Bartneriaeth yw:

  •  cynyddu cyfran y staff ar draws y sector gofal cyfan sydd â'r cymwysterau, y sgiliau a'r wybodaeth ar gyfer y gwaith maen nhw'n ei wneud;
  • cyflawni'r uchod trwy Bartneriaethau Datblygu Gweithlu Gofal Cymdeithasol wedi'u harwain gan awdurdodau lleol a'u llywio gan gomisiynwyr gwasanaethau yn yr awdurdodau lleol.

Aelodaeth

Mae aelodaeth yn agored i, ac yn cynnwys, holl ddarparwyr gwasanaethau gofal cymdeithasol wedi'u contractio yn Rhondda Cynon Taf, p'un ai'n statudol, yn annibynnol neu'n wirfoddol.  Mae defnyddwyr gwasanaeth a chynhalwyr yn rhan bwysig o’r bartneriaeth, fel y mae darparwyr addysg a hyfforddiant. Mae’r Bartneriaeth Datblygu’r Gweithlu Gofal Cymdeithasol hefyd yn gweithio law yn llaw â darparwyr gofal iechyd o dan ymbarél y Bwrdd Iechyd Lleol.  Mae Grŵp Gweithredol yn cydlynu gwaith y Bartneriaeth.

Beth ydy'r Bartneriaeth Datblygu'r Gweithlu Gofal Cymdeithasol yn ei wneud?

  • Mae'r Bartneriaeth yn casglu gwybodaeth am y gweithlu gofal cymdeithasol lleol ac yn cwblhau dadansoddiadau hyfforddiant yn flynyddol i helpu i gynllunio ac i gomisiynu hyfforddiant i gwrdd â'r anghenion hynny
  • Hyfforddiant.  Mae amserlen bresennol digwyddiadau Hyfforddiant y Bartneriaeth ar gael trwy’r ddolen ar ochr dde y sgrin yma
  • Cefnogaeth. Ein bwriad ni yw cefnogi cyflogwyr trwy gynnig hyfforddiant a datblygiad proffesiynol parhaus, yn ogystal â'u cefnogi gyda materion yn ymwneud â'r gweithlu
  • Gweithdai. Mae gweithdai'r Bartneriaeth gyfan yn cael eu trefnu o dro i dro er mwyn rhannu gwybodaeth a phrofiad ar bynciau perthnasol
  • Adnoddau. Mae llyfrgell o adnoddau hyfforddi ar gael i aelodau'r Bartneriaeth.
  • Llwybrau i Gyflogaeth.  Mewn partneriaeth â Choleg Y Cymoedd, mae Rhaglen Llwybr Gofal 16 -19 oed (a hŷn) yn cael ei gweithredu.  Mae'r llwybr yma'n darparu ffordd glir i bobl ifainc tuag at yrfa yn y sector gofal.  Mae Gyrfa mewn Gofal hefyd yn cael ei hamlygu mewn ysgolion lleol, mewn partneriaeth â Gyrfa Cymru
  • Cylchlythyron. Mae cylchlythyron rheolaidd yn cael eu paratoi i roi gwybod i holl aelodau'r bartneriaeth am weithgareddau a newyddion

Cysylltu â ni

Dyma eich Carfan Partneriaeth Datblygu'r Gweithlu Gofal Cymdeithasol:

Cysylltau Defnyddiol

Rydyn ni'n aelod gweithgar o’r corff Gofal Cymdeithasol mewn Partneriaeth (de ddwyrain Cymru), ac yn gweithio ar draws de ddwyrain Cymru i hyrwyddo recriwtio, cadw a datblygu ar draws yr holl weithlu gofal cymdeithasol.

Mae Cyngor Gofal Cymru yn hyrwyddo safonau uchel i weithwyr gofal cymdeithasol er mwyn gwella dulliau diogelu i ddefnyddwyr y gwasanaethau cymdeithasol.

Interlink yw grŵp ymbarél Rhondda Cynon Taf ar gyfer y sector gwirfoddol ac mae'n trefnu rhaglen o hyfforddiant.  Cliciwch yma i weld eu rhaglen hyfforddiant gyfredol.

Mae gan Age UK (wedi'i ffurfio trwy gyfuno Help the Aged ag Age Concern) wefan o'r enw My Home Life sy'n cyhoeddi deunydd datblygu staff a deunyddiau eraill am ddim.

Mae Canolfan Dewis ar gyfer Byw'n Annibynnol yn darparu calendr o achlysuron hyfforddiant, gan gynnwys hyfforddiant cydraddoldeb anabledd a chyrsiau sy'n trafod agweddau gwahanol ar ofal. 

Mae'r Asiantaeth Gwella Gwasanaethau Cymdeithasol wedi datblygu amrywiaeth eang o ddeunyddiau dysgu, o raglenni gwaith cyfredol a blaenorol, ac mae'r rhain ar gael yn ei Llyfrgell Dysgu.

Mae cyrsiau hyfforddi ar-lein o safon dda ar gael am ddim yn Social Care TV.

Mae'r Sefydliad Gofal Cymdeithasol er Rhagoriaeth yn cyhoeddi rhestr sylweddol o'r adnoddau hyfforddi sydd ar gael.

Mae Partneriaeth Plant a Phobl Ifainc Fframwaith, yn rhestru cyfleoedd hyfforddiant ar ei gwefan.

Helpwch ni i wella - peidiwch â chynnwys gwybodaeth bersonol neu ariannol, e.e. eich Rhif Yswiriant Gwladol neu fanylion cerdyn credyd.