Skip to main content

Sut gallwn ni fod o gymorth

Rydyn ni i gyd am gael rheolaeth dros ein bywydau, ermwyn byw mor annibynnol a diogel yn ein cartrefi einhunain cyhyd â phosibl. Fodd bynnag, ar ryw adeg,efallai y bydd hyn yn mynd ychydig yn anoddach eireoli a bydd angen rhywfaint o gymorth arnoch chi iwneud hyn..

Sut gallwn ni fod o gymorth.
Beth yw Gofal Cymdeithasol i Oedolion?

Gofal Cymdeithasol i Oedolion yw'r gofal a'r cymorth y mae'r Cyngor yn eiddarparu i oedolion sydd, yn ôl asesiad, angen cymorth arnyn nhw i fyw, ahynny mor annibynnol â phosibl. 

Mae oedolion y byddai angen gofal a chymorth arnyn nhw o bosibl yn cynnwys:
• pobl hŷn
• pobl sydd ag anableddau dysgu
• pobl sydd ag anableddau corfforol
• pobl sydd â phroblemau iechyd meddwl
• pobl â phroblemau cyffuriau ac alcohol
• pobl sydd â chyfrifoldebau gofalu am eraill, h.y. cynhalwyr (gofalwyr)

Pa gymorth rydyn ni'n ei ddarparu?

Yn Rhondda Cynon Taf, rydyn ni'n darparu amrywiaeth o wasanaethau i helpuoedolion i ddiwallu eu hanghenion gofal a chymorth. Dyma rai enghreifftiauo'r cymorth rydyn ni'n ei ddarparu:

• darparu gwybodaeth a chyngor
• cyfeirio at weithgareddau a chefnogaeth yn y gymuned leol
• darparu gofal a chymorth tymor byr a thymor hir yn y cartref
• gwneud cartrefi yn fwy hygyrch trwy eu haddasu a darparu offer cymunedol
• trefnu symud i gartref gofal pan dydy hi ddim yn bosibl byw gartref bellach
• cefnogi pobl sy'n gofalu am eraill
• atal a diogelu oedolion sydd mewn perygl rhag niwed neu esgeulustod

Rydyn ni'n gweithio ar y cyd â'r gwasanaeth iechyd, y trydydd sector,sefydliadau preifat, grwpiau gwirfoddol, gwasanaethau tai ac eraill er mwynsicrhau eich bod chi'n cael y gefnogaeth gywir ar yr adeg iawn. 

Am restr o wasanaethau lles yn eich cymuned, gallwch ymweld â gwefan Dewis Cymru:

www.dewis.cymru

Beth sy'n bwysig? –Asesu'ch anghenion

Os hoffech chi gael sgwrs, yn hytrach na derbyn gwybodaeth yn unig,byddwch chi'n siarad ag aelod o'n Carfan Un Pwynt Mynediad (SPA), a fyddyn dechrau eich asesiad gyda chi. Mae'r asesiad yn sgwrs am 'Beth sy'nBwysig' i chi, neu'r unigolyn rydych chi'n gofalu amdano, ac yn rhoi cyfle i chiddweud wrthon ni am eich sefyllfa a sut mae eich anghenion gofal yn effeithioar eich lles.

Mae'r asesiad yn ymwneud â chi ac wrth gymryd rhan, mae'n ein helpu iddeall pethau o'ch safbwynt chi. Byddwn ni'n sicrhau eich bod chi'n rhan o'rbroses drwyddi draw ond, os yw'n well gyda chi, yna mae modd i'chcynhaliwr, ffrind neu aelod o'r teulu eich helpu a'ch cynrychioli.

Os nad oes unrhyw un i'ch helpu neu os hoffech chi i rywun sydd ddim ynaelod o'ch teulu neu'n ffrind i chi eich helpu, mae modd i ni roi cymorth i chi iddod o hyd i eiriolwr annibynnol i'ch cynrychioli.

Gyda'n gilydd, byddwn ni'n cytuno ar y deilliannau mwyaf addas i chi, ac ar ôlcytuno arnyn nhw, bydd modd i chi gael copi ohonyn nhw os ydych chi'ndymuno.

Cynhalwyr

Os ydych chi'n gofalu am rywun a hoffech chi drafod eich rôl ofalu, cysylltwchâ'r Garfan Ymateb ar Unwaith ar 01443 425003. Byddwn ni'n cynnal yr unsgwrs 'Beth sy'n Bwysig' gyda chi er mwyn nodi pa ddeilliannau yr hoffech eucyflawni a sut mae modd i ni eich helpu yn eich rôl ofalu a chyflawni'rdeilliannau yna.

Gall ein Prosiect Cymorth Gofalwyr hefyd eich cefnogi yn eich rôl ofalu.

Cymhwysedd ar gyfergofal a chymorth
Beth sy'n digwydd os ydw i'n gymwys i dderbyngofal a chymorth?

Pan fyddwn ni'n cynnal eich asesiad, rydyn ni'n ystyried a ydych chi'n gymwysi dderbyn ein cymorth trwy ddefnyddio'r Meini Prawf CymhwyseddCenedlaethol sydd wedi'u nodi gan Lywodraeth Cymru.

Os ydych chi'n gymwys i dderbyn cymorth gennyn ni, byddwn ni'n gweithiogyda chi i gynllunio'r gofal a'r cymorth gorau i ddiwallu eich anghenion.

Mae rhagor o wybodaeth am y Meini Prawf Cymhwysedd Cenedlaethol argael yma:

https://gofalcymdeithasol.cymru/hyb/deddf-sswb-rheoliadau  

Beth sy'n digwydd os dydw i ddim yn gymwys idderbyn gofal a chymorth?

Os yw'ch asesiad yn nodi eich bod chi ddim yn gymwys i dderbyn gofal achymorth gan y Cyngor, byddwn ni'n rhoi gwybodaeth a chyngor i chi ar sut igael gafael ar gymorth yn lleol.

Byddai modd i'r cymorth lleol yma fod yn help gyda'ch lles, materion tai,budd-daliadau neu efallai y bydd yn eich helpu i fynd i glybiau a grwpiaugwirfoddol yn eich cymuned.

Cynllunio eich gofala'ch cymorth

Os ydych chi'n gymwys i gael gofal a chymorth gennyn ni, byddwn ni'ngweithio gyda chi i ddatblygu cynllun gofal a chymorth (neu gynllun gofal athriniaeth os ydych chi'n derbyn cymorth iechyd meddwl eilaidd).

Bydd unrhyw sefydliadau sy'n ymwneud â'ch gofal a'ch cymorth yn paratoieich cynllun gyda chi. Bydd y cynllun yn disgrifio'r cymorth y byddwn ni'n eiddarparu neu'n ei drefnu i chi, ac am ba hyd a pha mor aml y byddwch chi'nei dderbyn. Cewch eich copi eich hun o'ch cynllun gofal a chymorth.

Os ydych chi'n dymuno, wrth ddatblygu eich cynllun gofal a chymorth,byddwn ni'n ystyried barn eich teulu, eich cynhalwyr a phobl broffesiynol sy'ndeall eich amgylchiadau.

Os ydych chi'n derbyn gofal tymor hir yn rhan o'ch cynllun gofal a chymorth,byddwn ni'n adolygu'r cymorth rydych yn ei dderbyn ac yn sicrhau ei fod ynparhau i ddiwallu eich anghenion.

Yn ystod eich asesiad, bydd modd trafod yr opsiwn o dalu'n uniongyrchol iddiwallu eich anghenion gofal a chymorth.

Mae taliadau uniongyrchol yn eich galluogi chi i drefnu gofal a chymorth eichhun yn hytrach na derbyn pecyn gofal sy'n cael ei drefnu gan y Cyngor.Rydych chi'n dewis y math o gymorth sydd ei angen arnoch chi, pwy sy'n eiddarparu a phryd y mae angen y cymorth yma.

Rhannu eich gwybodaethbersonol

Rydyn ni'n casglu ac yn cadw gwybodaeth bersonol am bobl sy'n caelcefnogaeth drwy Ofal Cymdeithasol i Oedolion i'n galluogi ni i ddarparu'r gofalgorau posibl. Mae'n ddyletswydd arnon ni i drin yr wybodaeth yma yngyfrinachol, ond rydyn ni hefyd yn dibynnu ar rannu gwybodaeth amdanochchi gyda'n partneriaid er mwyn darparu gofal a chymorth yn effeithlon.

Bydd y mathau o wybodaeth amdanoch chi rydyn ni'n eu cadw a'u prosesuyn amrywio yn dibynnu ar y gofal a'r gefnogaeth rydych chi'n eu derbyngennyn ni. Yn nodweddiadol, bydd hyn yn cynnwys gwybodaeth am eichanghenion a'ch amgylchiadau personol, yn ogystal ag asesiadau proffesiynolstaff Gofal Cymdeithasol i Oedolion a'r hyn maen nhw a gweithwyrproffesiynol eraill sy'n ymwneud â'ch gofal wedi'i arsylwi.

Byddwn ni'n sicrhau:
• bydd eich gwybodaeth yn cael ei rhannu'n gyfrifol ac yn ddiogel
• bydd rhannu gwybodaeth fel hyn yn eich atal rhag gorfod ailadrodd eichhanes i wahanol bobl ar wahanol adegau
• bydd yn eich helpu i gael y cymorth sydd ei angen arnoch cyn gynted âphosibl

Mae gyda chi hawl i wrthod gadael i'r Cyngor brosesu eich gwybodaethbersonol. Dydy'r hawl yma ddim yn ddiamod, ac mae hi ond yn berthnasol odan amgylchiadau penodol. Mae hyn yn dibynnu ar ein rhesymau drosbrosesu'r wybodaeth a'r sail gyfreithiol dros wneud hynny.

Mae'r Ddeddf Diogelu Data yn rhoi nifer o hawliau i unigolion, gangynnwys yr hawl i wybod pa wybodaeth sy'n cael ei chadw amdanochchi. Mae'n pennu rheolau i sicrhau bod yr wybodaeth yma yn cael eithrin yn gywir.

gael manylion eich hawliau ynghylch gwybodaeth o dan y RheoliadauDiogelu Data Cyffredinol (GDPR) neu i weld Hysbysiad Preifatrwydd yGwasanaethau Cymuned a Gwasanaethau i Blant, ewch i:

https://www.rctcbc.gov.uk/CY/Council/DataProtectionandFreedomofInformation/DataProtection/Yourinformationrights/Yourinformationrights.aspx 

Cysylltu â ni

Mae croeso i chi gysylltu â ni, neu mae modd i ffrind, perthynas neu weithiwriechyd proffesiynol (e.e. eich meddyg) gysylltu â ni ar eich rhan.

Mae modd gwneud cais am gymorth i ddiwallu eich anghenion gofal achymorth trwy gysylltu â'r Garfan Ymateb ar Unwaith:

Ffôn: 01443 425003(pris galwad leol)
E-bost: gwasanaethaucymdeithasol@rhondda-cynon-taf.gov.uk

Fe gewch chi unrhyw wybodaeth berthnasol gan aelod o'r Garfan. Fel arall,byddan nhw'n eich trosglwyddo i Garfan arall a fydd yn hapus i drafod â chi.

Os oes gyda chi bryderon am eich iechyd meddwl eich hun neu rywunarall, eich cam cyntaf fyddai cysylltu â'ch meddyg teulu, a fydd wedynyn gwneud atgyfeiriad i'r Garfan Gofal Cymdeithasol i Oedolion.   

Mae ein Carfan ar Ddyletswydd ar gyfer Argyfyngau (EDT) yndelio â materion gofal cymdeithasol sy'n digwydd y tu allan i oriau swyddfa,ar benwythnosau neu ar wyliau banc lle does dim modd aros nes i'nswyddfeydd ailagor ar y diwrnod gwaith nesaf:

Ffôn: 01443 743665 (pris galwad leol)

Os ydych chi o'r farn bod oedolyn mewn perygl, rhowch wybodtrwy ffonio ein Carfan Ymateb ar Unwaith ar y rhif uchod.

Os ydych chi'n amau bod unigolyn mewn perygl uniongyrcholo niwed, ffoniwch 999 a siarad â'r Heddlu.

Os ydych chi o'r farn bod trosedd wedi digwydd,ffoniwch Heddlu De Cymru ar 101