Cerdyn Bws i Berson Anabl

Mae gan bobl yr hawl i ddefnyddio trafnidiaeth gyhoeddus os ydyn nhw'n dymuno gwneud hynny. Does dim cyfyngiadau teithio ar waith yng Nghymru. Serch hynny, gofynnir i bobl feddwl yn ofalus am y teithiau maen nhw'n eu gwneud ac am y bobl maen nhw'n cwrdd â nhw. Mae hi hefyd yn synhwyrol i osgoi teithio i mewn ac allan o'r ardaloedd sydd â'r niferoedd uchaf o achosion os oes modd i chi wneud hynny.

Rydyn ni'n argymell eich bod chi'n cysylltu â'r cwmnïau perthnasol yn uniongyrchol am ragor o wybodaeth am eu gwasanaethau yn ystod y pandemig.

Os oes angen i chi deithio ar drafnidiaeth gyhoeddus, cofiwch aros 2 fetr ar wahân a cheisiwch deithio ar adegau y tu allan i'r oriau prysuraf (rhwng 0900 a 1600).  O ganlyniad i fesurau cadw pellter cymdeithasol, byddwch yn effro i'r ffaith bod llai o gapasiti ar drafnidiaeth gyhoeddus a gall teithio gymryd mwy o amser na'r arfer. Caniatewch amser ychwanegol ar gyfer eich taith, yn enwedig os oes angen i chi deithio ar fwy nag un bws/trên.

Yn unol â chyngor teithio Llywodraeth Cymru, mae bellach yn orfodol gwisgo gorchudd wyneb 3 haen wrth ddefnyddio'r holl drafnidiaeth gyhoeddus gan gynnwys tacsis yng Nghymru, oni bai eich bod o dan 12 oed neu fod gyda chi gyflyrau meddygol penodol. Mae modd i chi weld rhestr lawn o eithriadau yma: https://llyw.cymru/y-gofyniad-i-wisgo-gorchudd-wyneb-ar-drafnidiaeth-gyhoeddus-yng-nghymru. Er bod modd i orchuddion wyneb helpu i reoli lledaeniad y feirws mewn amgylchiadau penodol, dydyn nhw ddim yn disodli'r angen am gadw pellter cymdeithasol, golchi'ch dwylo na defnyddio hylif diheintio dwylo yn rheolaidd

bus-passes

Gwneud cais am Gerdyn Bws i Berson Anabl

bus-passes

Rhoi gwybod bod am gardiau bws sydd wedi'u colli, sydd wedi'u dwyn neu sydd wedi'u difrodi a gwneud cais am un newydd.