Gweld cwestiynau cyffredin am gludiant i'r ysgol.

 

Sut rydw i'n gwneud cais am gludiant am ddim i'r ysgol?

Does dim dull ffurfiol o wneud cais am gludiant i'r ysgol. Mae manylion pob disgybl, ym mhob ysgol, yn cael eu darparu i'r Uned Trafnidiaeth Integredig, a'u hasesu yn unol â'r meini prawf. Os bydd hawl gan eich plentyn i gael cludiant am ddim i'r ysgol, bydd y trefniadau teithio priodol yn cael eu gwneud.

  • Gweld y meini prawf ar-lein

Os byddwn ni'n symud tŷ, beth fydd yn digwydd?

Os ydych chi wedi symud tŷ yn ddiweddar, bydd eisiau i chi roi gwybod i'r ysgol, a bydd yr ysgol yn rhoi gwybod i'r Uned Trafnidiaeth Integredig. Bydd yr Uned Trafnidiaeth Integredig yn gwirio'r cyfeiriad yn erbyn y meini prawf. Os bydd hawl gan eich plentyn i gael cludiant i'r ysgol, byddwn ni'n rhoi pàs bws iddo ac yn trefnu cludiant ar ei gyfer.

Os fydd dim modd i chi gysylltu â'r ysgol (yn ystod gwyliau'r ysgol), bydd croeso i chi roi gwybod i'r Uned Trafnidiaeth Integredig yn unionyrchol drwy lenwi'r ffurflen ar-lein – ond, pan fydd yr ysgol yn ailagor, bydd eisiau i chi roi gwybod i'r ysgol ynglŷn â'ch bod chi wedi symud tŷ. Drwy beidio â rhoi gwybod i'r ysgol, mae'n bosibl y bydd eich plentyn yn cael ei atal rhag cael cludiant am ddim i'r ysgol.

Os byddwn ni'n symud i dŷ sydd y tu allan i ddalgylch yr ysgol, beth fydd yn digwydd?

Os ydyn ni'n darparu cludiant am ddim i'r ysgol ar gyfer eich plentyn, a'ch bod chi'n symud i dŷ sydd y tu allan i ddalgylch yr ysgol/coleg dan sylw, bydd y cludiant am ddim yn dod i ben.

Os byddwn ni'n symud tŷ a bydd fy mhlentyn yn peidio â bodloni'r meini prawf, beth fydd yn digwydd?

Os byddwch chi'n symud i dŷ sydd hyd at 1½ filltir (yn achos disgyblion cynradd) neu 2 filltir (yn achos disgyblion uwchradd) o bellter o'r ysgol/coleg dan sylw, bydd y cludiant am ddim yn dod i ben.

Sut mae'r hawl i gael cludiant am ddim i'r ysgol yn dibynnu ar yr ysgol mae rhieni'n ei dewis?

Os byddwch chi'n dewis peidio ag anfon eich plentyn i'r ysgol briodol agosaf neu ysgol y dalgylch, byddwch chi'n gyfrifol am drefnu cludiant ar gyfer eich plentyn i'r ysgol, ac am dalu am y cludiant hwnnw.

Gwybodaeth am deithiau bws

Sut mae'n bosibl i mi gael gwybod am amserlen y bws ysgol a'r mannau casglu?

Mae'r manylion ar gyfer llwybrau'r bysiau ysgol, darparwyr cludiant, mannau casglu ac amserlenni i gyd ar gael ar wefan y Cyngor.

Os does dim hawl gan eich plentyn chi i gael cludiant am ddim i'r ysgol, cewch chi ddod o hyd i wybodaeth ynglŷn â thrafnidiaeth gyhoeddus ar wefan Traveline Cymru. Mae'r wefan yn darparu amserlenni ar gyfer trafnidiaeth gyhoeddus a pheiriant ar gyfer cynllunio teithiau.

Oes cludiant ar gael o'r cartref i'r ysgol?

Dydyn ni ddim, fel arfer, yn darparu cludiant o gartrefi'r disgyblion. Bydd eisiau i'r rhan fwyaf o'r disgyblion aros am eu bysiau mewn mannau casglu penodol ar hyd llwybrau'r bysiau.

Am ba mor hir bydd eisiau i fy mhlentyn aros cyn i'r bws gyrraedd?

Rydyn ni'n argymell bod y disgyblion yn cyrraedd eu mannau casglu penodol tua 10 munud cyn yr amser sydd wedi'i nodi ar yr amserlen, ac yn aros hyd at 20 munud ar ôl yr amser hwnnw. Cofiwch dydy'r amseroedd hyn ddim yn bendant ac maen nhw'n dibynnu ar lif y traffig ac ati.

Pa mor hir bydd y daith i'r ysgol?

Does dim cyfyngiad amser statudol o ran hyd y daith, ond mae Gweinidogion Llywodraeth Cymru o'r farn y dylai teithiau arferol gymryd hyd at 45 munud yn achos disgyblion cynradd a hyd at 60 munud yn achos disgyblion uwchradd.

Oes hawl gan fy mhlentyn i gael ei gludo i rywle heblaw am ei gartref?

NAC OES. Rydyn ni'n darparu cludiant rhwng ei gartref (neu'r man casglu agosaf) a'r ysgol, ac yn ôl. Fydd dim hawl gan eich plentyn i deithio i unrhyw gyfeiriad neu leoliad arall.

Oes hawl gan fy mhlentyn i ddefnyddio gwasanaeth sy'n wahanol i'r un sydd wedi'i drefnu ar ei gyfer?

NAC OES. Mae rhif cytundeb gwahanol gan bob cerbyd, a dim ond y disgyblion hynny sydd wedi derbyn pàs neu lythyr o ganiatâd sy'n cael teithio yn y cerbyd hwnnw. Bydd y gyrwyr yn atal pawb arall rhag teithio yn eu cerbydau.

Os ydych chi eisiau i'ch plentyn deithio ar hyd llwybr arall, er enghraifft, teithio yn rheolaidd rhwng yr ysgol a chartref aelod arall o'i deulu, mae'n bosibl y cewch chi brynu pàs arall am £122.40 ar gyfer y flwyddyn academaidd (os oes seddi ar gael). Os fydd dim seddi ar gael, fydd hi ddim yn bosibl i chi brynu pàs. 

Oes angen i mi gasglu fy mhlentyn pan ddaw'r cerbyd cludo o'r ysgol?

Oes (yn achos disgyblion cynradd yn unig). Bydd angen i chi, neu oedolyn cyfrifol arall, fod yn y man casglu o leiaf 10 munud cyn yr amseroedd sydd wedi'u nodi ar amserlen y bysiau ysgol, er mwyn rhoi eich plentyn ar y bws neu ei gasglu o'r bws.

Os fyddwch chi ddim wrth y man casglu, bydd eisiau i'r darparwyr fynd â'ch plentyn i rywle diogel, er enghraifft, yr orsaf heddlu agosaf neu un o swyddfeydd y Gwasanaethau Cymdeithasol.

Os byddwch chi'n methu â chasglu'ch plentyn, mae'n bosibl y bydd eich plentyn yn cael ei atal rhag teithio ar y bws hyd nes y byddwch chi'n gwneud trefniadau priodol i'ch plentyn gael ei gasglu gan oedolyn cyfrifol.

Cofiwch does dim hawl gan y darparwyr i dderbyn cyfarwyddiadau ysgrifenedig neu ar lafar o ran gadael eich plentyn mewn man casglu heb fod oedolyn cyfrifol yno i'w gasglu.

Disgyblion sydd heb hawl i gael cludiant am ddim i'r ysgol

Does dim hawl gan fy mhlentyn i gael cludiant am ddim i'r ysgol, felly, pa gymorth sydd ar gael?

Byddwn ni'n gwerthu unrhyw seddi gwag, sydd ar gael ar gludiant i'r ysgolion prif ffrwd, i'r disgyblion hynny sydd heb hawl i gael cludiant am ddim i'r ysgol.

Sut mae'n bosibl i mi brynu sedd?

Bydd seddi ar gael i'w prynu pan fyddwn ni'n gwybod sawl un sydd ar gael. Yn gyffredinol, fydd hi ddim yn bosibl i ni adael i chi brynu sedd hyd nes y byddwn ni'n gwybod nifer y disgyblion sydd wedi gadael yr ysgol.

I wneud cais am sedd, ffoniwch 01443 425001.

Prynais sedd wag ar gyfer fy mhlentyn yn ystod y flwyddyn academaidd ddiwethaf, felly, oes eisiau i mi wneud cais arall?

OES. Byddwn ni'n anfon llythyr at bob rhiant sydd wedi prynu sedd yn ystod y flwyddyn academaidd flaenorol, ac yn eu hatgoffa nhw i wneud cais arall (os yw'n briodol).

Fydd hi'n bosibl i mi wneud cais arall i brynu sedd ar unrhyw adeg yn ystod y flwyddyn academaidd nesaf?

NA FYDD. Mae'n bosibl prynu seddi ar ôl i'r flwyddyn academaidd ddod i ben. Byddwch chi'n derbyn llythyr sy'n nodi pryd y cewch chi wneud cais. 

Beth os bydda i'n llenwi'r ffurflen gais, ac yn ei chyflwyno hi cyn y dyddiad yma?

Fyddwn ni ddim yn rhoi ystyriaeth i unrhyw ffurflenni cais a fydd yn cael eu hanfon atom ni cyn y dyddiad yma, a bydd eisiau i chi wneud cais arall ar ôl y dyddiad yma. 

Mae'n bosibl fydd fy mhlentyn ddim yn teithio ar y bws bob dydd, felly, oes eisiau i mi dalu'r pris llawn?

OES. Mae eisiau i chi dalu'r pris llawn oherwydd rydych chi'n cadw sedd ar gyfer eich plentyn; os yw'n teithio ar y bws neu beidio.

Teledu Cylch Cyfyng (‘CCTV’)

Gall system Teledu Cylch Cyfyng fod ar waith yn eich cerbyd cludiant ysgol. Gall y system yma gael ei defnyddio i adnabod unrhyw deithiwr sy'n torri rheolau'r Cod Ymddygiad wrth Deithio. Gall y system hefyd gael ei defnyddio i ddiogelu teithwyr, cynorthwywyr teithio a gyrwyr.

Gall y system Teledu Cylch Cyfyng gael ei defnyddio gan swyddogion penodol yr Uned Trafnidiaeth Integredig, ysgolion neu'r cwmni cludiant os bydd camau cyfreithiol yn cael eu cymryd yn erbyn unrhyw randdeiliad.

Yr unig adeg pan fydd lluniau Teledu Cylch Cyfyng yn cael eu monitro yw pan fydd unrhyw barti'n rhoi gwybod am ddigwyddiad. Mae'r lluniau wedi eu diogelu, felly, dim ond swyddogion penodol sy'n cael eu gweld nhw.

Helpwch ni i wella - peidiwch â chynnwys gwybodaeth bersonol neu ariannol, e.e. eich Rhif Yswiriant Gwladol neu fanylion cerdyn credyd.