Skip to main content

Prydau ysgol am ddim

Mae prydau ysgol am ddim ar gael i’r plant hynny mae’u rhieni neu warcheidwaid yn gallu profi eu bod nhw’n hawlio un o’r budd-daliadau canlynol ar hyn o bryd:
 • Credyd Treth i Blant – lle bod cyfanswm yr incwm blynyddol heb fod dros £16,190
 • Cymhorthdal Incwm (gyda chyfrifoldeb dros blant)
 • Lwfans Ceisio Gwaith yn Seiliedig ar Incwm (gyda chyfrifoldeb dros blant)
 • Cymorth o dan ran VI Deddf Mewnfudo a Lloches 1999
 • Credyd Pensiwn y Wladwriaeth (Elfen Gwarant)
 • Mae disgyblion sy'n derbyn Cymhorthdal Incwm a Lwfans Ceisio Gwaith yn Seiliedig ar Incwm hefyd yn gymwys i dderbyn prydau ysgol am ddim
 • Lwfans Cyflogaeth a Chymorth (yn seiliedig ar incwm)
 • Credyd Cynhwysol (os dylai'r enillion net blynyddol fod yn £7,400 neu lai)
 • Taliadau Credyd Treth Gwaith ychwanegol – y taliadau ychwanegol y gall unigolyn eu derbyn am bedair wythnos yn ychwanegol ar ôl i’w hawl i dderbyn Credyd Treth Gwaith ddod i ben

Mae disgyblion sy'n derbyn Cymhorthdal Incwm a Lwfans Ceisio Gwaith yn Seiliedig ar Incwm hefyd yn gymwys i dderbyn prydau ysgol am ddim.

Ydw i’n gymwys os ydw i’n hawlio Credydau Treth Gwaith (gydag incwm heb fod dros £16,190)?

Nac ydych. Unwaith na fyddwch chi’n gymwys i hawlio Credydau Treth Gwaith dim rhagor, mae gofyn eich bod chi’n rhoi gwybod i Adran Cyllid y Wlad, a chan ddibynnu ar eich amgylchiadau, efallai bydd modd dechrau prydau ysgol am ddim.

Bydd gofyn ichi gyflwyno un o’r dogfennau canlynol yn gefn i’ch cais.

 • Copi o’r dudalen "Sut mae cyfrifo’ch Cymhorthdal Incwm/Lwfans Ceisio Gwaith" sy'n rhan o lythyr diweddar. Os does dim copi gyda chi, cysylltwch â’ch Asiantaeth Budd-daliadau leol
 • Copi o’ch Hysbysiad Treth Cyfredol. Os does dim copi gyda chi, cysylltwch â Gwifren Gymorth Cyllid y Wlad ar 0845 300 3900
 • Copi o’ch Hysbysiad Credyd Pensiwn Cyfredol (M1000) neu Hysbysiad Credyd Treth i Blant  (TC602)
 • Mae gofyn bod y sawl sy’n ceisio noddfa’n cyflwyno Rhif Cyfeirnod NASS i gadarnhau’ch hawl

Serch hynny, os ydych chi ar hyn o bryd yn derbyn Budd-dalidau Tai/Treth y Cyngor, mae cofnod eisoes gyda ni o'ch incwm. Felly, fydd dim rhaid i chi gyflwyno'r wybodaeth yma oni bai ein bod ni'n gofyn amdani.

Cyflwyno cais am brydau ysgol am ddim

Mae gofyn eich bod chi’n llenwi ffurflen gais i hawlio prydau ysgol am ddim, cliciwch ar y ddolen gyswllt isod:

Wneud cais ar-lein gael prydau ysgol am ddim

Unwaith eich bod chi'n gymwys i dderbyn prydau ysgol am ddim, byddwch chi'n gymwys i dderbyn grant gwisg ysgol a / neu lwfans a gaiff ei weinyddu gan ysgolion uwchradd.  Am ragor o wybodaeth a chyngor am brydau ysgol am ddim, edrychwch ar ein ffurflen gais am Brydau Ysgol am Ddim.

Mae ffurflenni cais ar gael yn yr ysgol hefyd. Mae manylion cyswllt ein hysgolion i gyd ar gael trwy ddefnyddio dolen Chwilio am Ysgol.

Newid yn eich amgylchiadau

Os ydych chi’n hawlio prydau ysgol am ddim a bod newid yn eich amgylchiadau a all effeithio ar eich hawl i hawlio, mae hi’n hollbwysig eich bod chi’n rhoi gwybod inni ar unwaith: prydauysgolamdimm@rctcbc.gov.uk