Skip to main content

Ymweliadau Ysgol

 

Rydyn ni'n cynnig ystod o gyfleoedd addysgol ym Mharc Treftadaeth Cwm Rhondda sydd yn cynorthwyo staff addysgu er mwyn darparu cwricwlwm ystyrlon, perthnasol ac ysgogol ar gyfer disgyblion.

Rhondda Heritage Park-122
Rhondda Heritage Park-140
Rhondda Heritage Park-71
Rhondda Heritage Park-136

Taith Aur Du

Teithiwch drwy fywyd mewn pwll glo gyda'n tywyswyr, a fu'n gyn-lowyr!

Bydd eich profiad yn cychwyn yn yr Ystafell Lampau. Yma, byddwch chi yn dysgu am yr holl nwyon peryglus sy'n gysylltiedig â gweithio dan y ddaear. Bydd eich tywysydd yn egluro pwysigrwydd gwiriadau diogelwch y lampau.

Dysgwch am ddatblygiad systemau diogelwch tanddaear, o gyfnod y caneri hyd at gyflwyniad y lampau diogelwch.

Symudwch ymlaen drwy'r gwythiennau glo a phrofi bywyd fel glöwr.

Taith Aur Du, gyda lle i 25 disgybl, sy'n para tua 1 awr 15 munud am bris o (£4.50 ar gyfer ysgolion yn Rhondda Cynon Taf) neu (£4.95 ar gyfer ysgolion y tu allan i Rhondda Cynon Taf) y plentyn.

Cysylltiadau â'r Cwricwlwm: Hanes, Rhifedd, a Gwyddoniaeth.

Y Ganolfan Ymwelwyr

Croeso i'r Amgueddfa - Cewch chi grwydro o gwmpas ein stryd sy’n ail-greu siopau a chartrefi'r oes a fu yng Nghymoedd De Cymru.

Bwrwch olwg ar siopau'r pentref sydd wedi cael eu hailadeiladu gan ddefnyddio ffasadau siop wreiddiol o ffynonellau lleol. Edmygwch y nodweddion pensaernïol amlwg, ac ar ôl camu i mewn, cewch weld sut roedd yr hen haearnwerthwyr, cigyddion, argraffwyr a chryddion.

Ystyriwch sut mae siopa am nwyddau hanfodol wedi newid dros y blynyddoedd, a'r effaith y mae hyn wedi ei chael ar fywyd mewn pentref.

Er mwyn sicrhau eich bod chi'n cael y profiad gorau posib wrth ymweld, rydyn ni'n darparu taflenni gwaith. Cewch hwyl yn archwilio ac mae modd mynd â nhw yn ôl i'r dosbarth.

Gallwn ni anfon y taflenni gwaith atoch chi yn electronig cyn eich ymweliad, neu fel arall mae modd eu casglu o'r Dderbynfa wrth gyrraedd am £5.40 fesul dosbarth.

Cysylltiadau â'r Cwricwlwm: Llythrennedd, Rhifedd, Hanes.

Diwrnod Golch Mam-gu

Gweithgaredd llawn hwyl sy'n sicr o ddenu sylw'r plant. Bydd modd iddyn nhw weld sut y byddai eu hen fam-gu wedi golchi'r dillad.

Dyma weithdy ymarferol sy'n ddelfrydol ar gyfer plant Dosbarth Derbyn a phlant Cyfnod Allweddol 1.

Darganfyddwch sut brofiad oedd diwrnod golch yn y dyddiau cyn peiriannau golchi a sychu dillad a haearn smwddio trydan. Dysgwch sut mae datblygiadau mewn technoleg wedi newid ein harferion domestig bob dydd.

Hyd y gweithgaredd: tua 45 munud. Pris Ychwanegol £1 y plentyn.

Bydd modd i blant:

  • Golchi dillad gan ddefnyddio bwrdd sgwrio, sebon coch a golchbren
  • Gwasgu'r dillad mewn mangl i gael gwared ar y dŵr.
  • Rhoi'r dillad ar y lein gan ddefnyddio pegiau doli pren

Cysylltiadau â'r Cwricwlwm: Llythrennedd, Rhifedd, Hanes, Gwyddoniaeth.

Taith Tywys y Dramffordd

Ewch yn ôl mewn amser a gweld sut esblygodd trafnidiaeth diwydiant, a sut y cafodd ei haddasu i gludo'r cyhoedd ar Ddiwrnod Marchnad.

Cerddwch ar hyd ein Tramffordd ac fe welwch chi ble y dechreuodd a beth sydd ar ôl erbyn heddiw. Edrychwch ar y newidiadau i'r tirlun ac yna archwiliwch amgylchedd y Parc Gwledig Barry Sidings cyfagos.

Ar hyd y daith, darganfyddwch sut mae natur wedi adennill yr hyn a gymerwyd oddi wrthi, a sut mae'r hen diwydiant glo ffyniannus wedi llunio'r dirwedd. Mae hyn yn gyfle gwych i chi ddod â'ch camera!

Hyd y gweithgaredd yw tua 1 awr. Pris Ychwanegol £1 y plentyn.

Cysylltiadau â'r Cwricwlwm: Llythrennedd, Rhifedd, Daearyddiaeth, Hanes, Gwyddoniaeth, TGCh.

Gweithgareddau Ychwanegol ar gael

Mae modd manteisio ar eich ymweliad â Pharc Treftadaeth Cwm Rhondda drwy gymryd rhan yn y gweithgareddau addysgol canlynol. Does dim cyfyngiad amser ar gyfer y gweithgareddau hyn. Mae modd eu cwblhau ar gyflymder sy'n addas i anghenion unigol.
Gwnewch astrolab a mesur uchder ein Simnai ac adeiladau eraill.

Dyma weithgaredd sy'n seiliedig ar rifedd a bydd y plant sy'n cymryd rhan yn dysgu sut i fesur adeilad tal gan ddefnyddio protractor ac ongl 45˚.

Bydd modd i'r plant fynd â'u hastrolab gyda nhw, a bydd rhaid defnyddio'r olwynion fesur er mwyn cyflawni eu cyfrifiadau. Bydd taflenni cofnodi a phapur graff hefyd yn cael eu darparu.

Cost £10.50 fesul dosbarth

Llunio helmed a lamp diogelwch i löwr

Mae'r gweithgaredd yma'n seiliedig ar grefft ac yn cynnwys defnyddio siapiau a chymesuredd. Ar ôl rhoi'r helmedau a'r lampau at ei gilydd, bydd y plant yn cael cadw'r cofroddion unigol.

Cost £10.50 fesul dosbarth.

Taflenni gwaith/gweithgareddau'r amgueddfa

Bydd gofyn i'r plant ddefnyddio'u sgiliau ymchwilio, ac archwilio'r amgueddfa yn drylwyr i ddod o hyd i wybodaeth a gwrthrychau cudd. Mae hyn yn cynnig cyfle gwych i werthuso sut mae cynnydd wedi newid ein ffordd o fyw.

Bydd taflenni gwaith a phensiliau yn cael eu darparu. Gallwn ni anfon y taflenni gwaith atoch chi yn electronig cyn eich ymweliad, neu fel arall mae modd eu casglu o'r Dderbynfa wrth gyrraedd.

Cost £5.25 fesul dosbarth

Blwch Arteffactau/Celfyddydau Mwyngloddio

Blwch yn llawn danteithion addysgol a phethau cofiadwy mwyngloddio, megis pâr o esgidiau, ffon ddynameit a detholiad o ffotograffau mwyngloddio gwreiddiol drwy'r oesoedd. Bydd modd i'r plant archwilio a thrafod cynnwys y blwch, a chreu cofnod artistig o'r eitemau gyda siarcol.

Bydd Pecyn Gwybodaeth yn cael ei ddarparu ar gyfer yr Athrawon sy'n cynnwys gwybodaeth am y gwrthrychau i gyd, ynghyd â deunydd ymchwilio ychwanegol i'ch helpu gyda'r pwnc.

Coast £10.50 fesul dosbarth

Blychau i'w benthyg

Mae gennyn ni amrywiaeth o flychau i'w benthyg a fydd yn helpu staff i ddarparu profiad addysgol ystyrlon a pherthnasol. Gall y blychau yma fod yn sail i ddysgu sgiliau eraill ar draws y cwricwlwm.

Thema'r blychau benthyg yw yr Ail Ryfel Byd; Y Rhufeiniaid; Y Tuduriaid; Teganau Oes Fictoria.

Cost £37 am bob hanner tymor

Trefnwch ymweliad ysgol. Ffoniwch 01443 682036