Skip to main content

Ymweliadau Ysgol

 
Mae gan Daith Pyllau Glo Cymru gynnig addysgol unigryw. Pa le gwell i ysbrydoli dysgu a chwilfrydedd nag mewn lleoliad lle ddechreuodd antur ryngwladol? Mae ein hystod o sesiynau ymarferol, rhyngweithiol yn dilyn y Cwricwlwm Cenedlaethol ac mae modd eu cymysgu a'u cyfuno i greu diwrnod allan gwych.
Rhondda Heritage Park-122
Rhondda Heritage Park-140
Rhondda Heritage Park-71
Rhondda Heritage Park-136

Mae pob taith yn dechrau ac yn gorffen yn Nhŷ'r Wyntyll. Mae hwn yn fan cyfarfod ac yn rywle i fwyta brechdanau. Os yw'r tywydd yn braf a bydd digon o amser, bydd cyfle i ddisgyblion ddefnyddio'r man chwarae'r 'Parth Ynni'.

Os oes angen rhagor o wybodaeth arnoch chi, cysylltwch â ni a byddwn ni'n eich helpu i gynllunio a phrisio'ch ymweliad.

Lawrlwythwch ein teithlyfr er mwyn cael syniadau am sut mae modd i’ch dosbarth dreulio’r diwrnod yn ein cwmni

Rydyn ni hefyd yn cynnig cyfle i gael cip o flaen llaw am ddim, fel bod modd i chi gael gwell syniad o beth rydyn ni'n ei gynnig.

Gweithgareddau (croeso i chi ddewis a dethol fel yr hoffech)

 

Gweithgareddau gyda Thywysydd/dan Arweiniad

Taith Danddaearol yr Aur Du

Cer ar daith drwy fywyd mewn pwll glo yng nghwmni cyn-lowyr sy'n dywyswyr arbenigol.

Bydd y daith yn dechrau yn y Tai Injan, sydd newydd gael eu hadnewyddu, lle fyddi di'n "cwrdd" â chymeriad hanesyddol. Dysga am sut oedd yr adeiladau yma'n helpu i bweru'r diwydiant glo. Clyw am y peryglon oedd y dynion a'r bechgyn dewr yma'n eu hwynebu. Wyt ti'n gwybod sut oedd caneris yn achub bywydau? Darganfyddi!

Gwisga dy helmed glöwr ac, yng nghwmni dy dywysydd, cyn-löwr fydd yn rhannu straeon personol, atgofion a phrofiadau o weithio ar y ffas glo, cer ar daith fydd yn dod â stori epig am ddiwydiant, cyflawniad a chymuned yn fyw!

Neidia ar y Dram! Dyma brofiad sinematig cyffrous wrth i ti neidio ar y dram olaf o lo ar ei thaith i wyneb y pwll. Dalia'n dynn!

Hyd: 45 munud

Cysylltiadau Cwricwlwm: Hanes a dinasyddiaeth fyd-eang

Diwrnod Golchi Mrs Thomas

Sut oedd pobl yn ymdopi cyn peiriannau golchi, peiriannau sychu dillad neu olchdai?

Torcha dy lewys i ddarganfod sut yn y gweithgaredd sebonllyd yma. Mae'r gweithgaredd ymarferol yma'n berffaith ar gyfer Dosbarthiadau Derbyn a Chyfnod Allweddol 1.

Defnyddia fwrdd sgwrio, sebon carbolig a doli golchi i olchi dillad, cyn gwasgu'r dŵr allan gyda mangl a'u hongian nhw allan i sychu gyda phegiau 'doli' pren.

Hyd: 45 munud

Cysylltiadau Cwricwlwm: Hanes, llythrennedd, ABCh a gwyddoniaeth.

Gweithdy 'Craft of Hearts'

Ymuna â Jo a'i chydweithwyr o Craft of Hearts, sydd wedi'i leoli yn yr amgueddfa. Mae Craft of Hearts yn defnyddio amrywiaeth o ddeunyddiau i greu nwyddau prydferth bydd modd i'r plant eu gwneud eu hunain a mynd â nhw adref i gofio eu hymweliad.

Hyd: Awr

Cysylltiadau Cwricwlwm: Diderfyn, yn dibynnu ar y gweithgaredd.

Gweithgareddau dan arweiniad yr amgueddfa neu'r athro

Taith Gerdded ar Lwybr y Dramffordd

Dros 200 mlynedd yn ôl, adeiladodd yr arloeswr Richard Griffiths ffordd tram o Lofa Lewis Merthyr i Bontypridd. Cafodd hon ei defnyddio gan berchnogion y pyllau glo a chan fenywod Cwm Rhondda oedd angen mynd i'r dref ar ddiwrnod y farchnad!

Dilyna'r llwybr tram drwy Barc Gwledig prydferth Barry Sidings ac edrycha allan am Dŷ Weindio'r Hetty.

Hyd: Awr

Cysylltiadau Cwricwlwm: Llythrennedd, daearyddiaeth, gwyddoniaeth, hanes, celf, datblygiad cynaliadwy a globaleiddio.

Gwyddonwyr Glo:

Cer am dro drwy hanes glo i ddysgu sut mae'n cael ei ffurfio - o ddyfnderoedd Cymoedd y Rhondda i ystafelloedd injan llongau. Ymchwilia hanes glo a'i werth fel tanwydd yn y 19eg a'r 20fed Ganrif.

Hyd: Awr

Cysylltiadau Cwricwlwm: Gwyddoniaeth, hanes, mathemateg ac ABCh.

Tirluniau o Gymoedd y Rhondda:

Edrycha ar wead a thonnau gwaith artistiaid o'r Rhondda sydd i'w weld yn yr amgueddfa. Ymchwilia arddulliau artistiaid lleol a chreu dy gampwaith eich hun.

Hyd: 45 munud

Cysylltiadau Cwricwlwm: Celf a Dylunio, Hanes, ABCh

Symiau Simnai:

Gwnewch astrolab a mesur uchder ein Simnai. Bydd y gweithgaredd yma'n helpu plant i ddysgu sut i fesur taldra gydag onglydd ac ongl 45 gradd.

Hyd: 45 munud

Cysylltiadau Cwricwlwm: Rhifedd, Llythrennedd, ABCh

Gwneud Helmed Glöwr:

Mae'r ymarfer crefft yma'n defnyddio siapiau a chymesuredd er mwyn galluogi plant i wneud helmed bapur i fynd adref gyda nhw.

Hyd: 45 munud

Cysylltiadau Cwricwlwm: Rhifedd, Llythrennedd.

Gweithgareddau dan arweiniad athro

Glo:  O'r Rhondda i'r Titanic

Llunia stori fawr wedi'i hysbrydoli gan eich ymweliad. Bydd y stori'n cynnwys dy hoff wrthrychau yn yr oriel a sut fywyd rwyt ti'n dychmygu cafodd glöwr a'i deulu yn ystod y cyfnod diwydiannol.

Hyd: 30 munud

Cysylltiadau Cwricwlwm: Llythrennedd, Hanes, Rhifedd.

Taflenni gwaith Oriel yr Aur Du:

Defnyddia'r daflen sydd wedi'i pharatoi'n barod i archwilio'r amgueddfa i gasglu llawer o wybodaeth! Ateba'r cwestiynau am hanes lleol drwy ddod o hyd i gliwiau.

Hyd: 30 munud

Cysylltiadau Cwricwlwm:  Llythrennedd, Rhifedd, ABCh 

Bocsys Gwrthrychau

Mae modd i chi fenthyg y bocsys gwrthrychau i'w harchwilio yn yr amgueddfa, neu cewch logi nhw i'w defnyddio yn y dosbarth.

Mae pob bocs yn dod gyda phecyn adnoddau i athrawon a thaflenni gwaith.

  • Diwrnod Mr Thomas: Cewch gyfle i ddysgu am fywyd y glöwr yma, oedd yn gweithio ym Mhwll Bertie yng Nglofa Lewis Merthyr ym 1926, mewn ffordd ymarferol drwy focs o wrthrychau'n ymwneud â phyllau glo. Mae'r gweithgaredd yn berffaith ar gyfer Cyfnodau Allweddol 2 a 3 ac mae modd ei addasu ar gyfer addysg uwchradd. Mae'n cysylltu gyda gwyddoniaeth, hanes, ABCh a ThG.
  • Yr Ail Ryfel Byd: Mae'n cynnwys mwgwd nwy (copi), pecyn adnoddau am y blits, papurau newydd, helmed Warden Cyrchoedd Awyr a phecyn dogni. Mae hyn hefyd yn berffaith ar gyfer Cyfnodau Allweddol 2-3 ac mae modd ei addasu ar gyfer addysg Uwchradd.
  • Teganau Oes Fictoria Golwg ar sut roedd plant yn chwarae yn y cyfnod cyn y cyfrifiadur. Mae'n cynnwys ceffyl pren, cylch a ffon, chwip a thop, 'diablo' a marblis.
  • Cwrdd â'r Rhufeiniaid: Yn cynnwys arfwisg, tlysau, offer coginio ac offer glendid personol i roi'r cyfle i chi flasu bywyd fel Rhufeiniad.
  • Cartref Oes Fictoria: Dysgwch am y gwahaniaethau rhwng dosbarthiadau cymdeithasol yn ystod Oes Fictoria a sut cafodd y rhain eu hadlewyrchu yn y cartref.
  • Ysgol Oes Fictoria: Gwisgwch gap a gŵn yr ysgolfeistr a dysgwch ddosbarth yn ôl dull Oes Fictoria!

Cofiwch fod modd i ni ddarparu ar gyfer grŵp o unrhyw faint. Mae'r prisiau sydd wedi'u hamcangyfrif ar gyfer yr ymweliadau ar gyfer 60 disgybl.

Trefnwch ymweliad ysgol. Ffoniwch 01443 803625