Polisi’rAwdurdod Lleol yw bod pob plentyn, cyn belled ag y bo hynny’n bosibl dan amodau Deddf Addysg 1996 (sydd wedi'i ddiwygio o dan ofynion Deddf Anghenion Addysgol Arbennig ac Anableddau 2001), yn cael ei addysgu mewn ysgol brif ffrwd yn ei gymuned leol ac yn derbyn cymorth ychwanegol ble fo angen

Mae'r Gwasanaeth Mynediad a Chynhwysiant yn Rhondda Cynon Taf yn rhan allweddol o drefniadau'r Cyngor i gefnogi disgyblion sydd ag anghenion dysgu ychwanegol, gan gynnwys anghenion addysgol arbennig. Mae'r Gwasanaeth yn cynnwys:

 • Gwasanaeth Seicoleg Addysg
 • Gwasanaeth Cynnal Dysgu (gan gynnwys Gwasanaeth Cynnal Ymddygiad)

Mae'r gwasanaethau yma wedi ymrwymo i'r amcanion craidd canlynol:

 • Cyfleoedd Cyfartal i bob plentyn
 • Cynhwysiant Cymdeithasol ac Addysgol
 • Gwella Ysgolion
 • Gweithio mewn partneriaeth ac ar y cyd
 • Cyfathrebu Effeithiol

Mae'r gwasanaeth yn dilyn canllawiau Cod Ymarfer Anghenion Addysgol Arbennig (AAA) Cymru 2002. Mae'r gwasanaeth wedi ymrwymo i weithio mewn partneriaeth ag eraill. Mae anghenion byr dymor a hir dymor pob plentyn wrth wraidd gwaith pob aelod o staff. Mae diogelu plant, pobl ifainc ac oedolion sy'n agored i niwed yn sail i'n gwaith.

Me'r cyfle i gael mynediad at addysg yn rhan allweddol o ddyfodol pob plentyn a pherson ifanc. Mynychu'r ysgol leol gyda'i ffrindiau yw'r opsiwn gorau, ond rhaid i ni gydnabod nad yw hyn yn bosib, nac er lles pennaf rhai dysgwyr; bob amser.

Mae cynhwysiant yn broses ble mae'r rhwystrau sy'n bodoli ac sy'n atal mynediad at ddysgu a chymryd rhan yn cael eu herydu. Mae Gwasanaeth Mynediad a Chynhwysiant, ar y cyd ag eraill, yn gweithio tuag at gyflawni cyfleoedd cyfatal a sicrhau bod amrywiaeth yn cael ei ddathlu.

Mae'r Gwasanaeth Mynediad a Chynhwysiant yn gweithio mewn partneriaeth ag asiantaethau statudol a gwirfoddol. Mae hyn er mwyn sicrhau bod pob plentyn a pherson ifanc sydd ag anghenion dysgu ychwanegol gyfle i gyflawni'i botensial mewn amgylchedd cefnogol sy'n paratoi'r unigolyn ar gyfer bywyd fel oedolyn. Byddan nhw hefyd yn gallu:

 • Bod yn iach
 • Aros yn ddiogel
 • Mwynhau bywyd a llwyddo
 • Gwneud cyfraniad cadarnhaol
 • Cyflawni llesiant economaidd

Ein swyddogaeth ni yw darparu cymorth i blant a phobl ifainc sydd ag amrywiaeth o anawsterau gan gynnwys namau synhwyraidd, anawsterau cymdeithasol, emosiynol ac ymddygiadol. Rydyn ni hefyd yn darparu cymorth i blant a phobl ifainc sydd ag anhwylderau iaith a lleferydd a chyfathrebu gan gynnwys anhwylder y sbectrwm awtistig, anableddau corfforol a meddygol, anawsterau cyffredinol ac anawsterau dysgu penodol.

Mae'r Gwasanaethu Mynediad a Chynhwysiant yn cydnabod:

 • Bydd y Gwasanaeth yn cael ei gynllunio ar sail aml-asiantaeth er mwyn darparu cymorth o ansawdd uchel, di-dor ac effeithlon i blant, pobl ifainc a'u teuluoedd ac ysgolion.
 • Rhaid i ni oresgyn y rhwystrau sy'n bodoli sy'n atal gweithio mewn partneriaeth drwy gyfathrebu'n  effeithiol ac ymgysylltu'n fwriadol ar bob lefel.
 • Rhaid i bolisïau a gweithdrefnau, sy'n golygu bod anghenion addysgol arbennig disgyblion yn cael eu cydnabod ac yn cael eu bodloni, bod yn gadarn ac yn dryloyw.
 • Dylai Anghenion Addysgol Arbennig plant a phobl ifainc Rhondda Cynon Taf cael eu bodloni'n lleol ble'n bosib.
 • Bydd rhaid ailstrwythuro carfanau a gweithredu newidiadau i arferion gwaith, gan gynnwys technoleg, er mwyn gwneud yn fawr o effeithlonrwydd.
 • Mae dysgwyr sydd ag anghenion dysgu ychwanegol a'u teuluoedd/cynhalwyr yn haeddu cyfleoedd cyfartal.

Mae'r term Anghenion Dysgu Ychwanegol yn cwmpasu plant a phobl ifainc sydd ag anghenion dysgu sy'n fwy na'r mwyafrif o'u cyfoedion ac nid y rheiny sy'n cael eu cydnabod fel unigolyn sydd ag Anghenion Addysgol Arbennig (AAA) fel y diffiniwyd yn Neddf Addysg 1996 a Chod Ymarfer Anghenion Addysgol Arbennig (AAA) Cymru 2002 yn unig.

Mae'n bosib bod yna nifer o grwpiau o ddisgyblion y mae modd eu cydnabod fel pobl sydd ag Anghenion Dysgu Ychwanegol ac sydd angen sylw. Fodd bynnag, y prif grwpiau yw:

 • Plant o deuluoedd mewn amgylchiadau anodd
 • Disgyblion ag Anghenion Addysgol Arbennig
 • Disgyblion ag anabledd
 • Rhai disgyblion o leiafrifoedd ethnig, gan gynnwys y rheiny sy'n dysgu Saesneg fel iaith ychwanegol (EAL)
 • Plant sy'n ceisio lloches ac/neu sy'n ffoaduriaid
 • Sipsiwn neu Deithiwr
 • Plant gweithwyr mudol
 • Disgyblion sy'n fwy galluog a dawnus
 • Plant sy'n derbyn gofal gan yr awdurdod lleol
 • Disgyblion sydd ag anghenion meddygol
 • Rhieni Ifainc a menywod ifainc sy'n feichiog
 • Troseddwyr ifainc
 • Cynhalwyr ifainc
 • Pobl Lesbiaidd, Hoyw, Deurywiol a Thrawsrywiol
 • Disgyblion sy'n gwrthod mynd i'r ysgol neu sydd â ffobia am fynd i'r ysgol
 • Disgyblion sy'n perfformio neu sydd â swydd

Mae'r rhan fwyaf o ysgolion fel arfer yn bodloni anghenion eu disgyblion sydd ag amrywiaeth o anghenion addysgol. Mae'r ysgolion yma'n trefnu amgylchedd yr ysgol er mwyn gwneud y gorau posibl o'u potensial. Y mwyaf hyblyg ac ymatebol y mae'r ysgolion, y mwyaf tebygol y mae disgyblion i wneud cynnydd. Bydd angen sefydlu camau gweithredu fel bod modd rhoi ymyraethau mwy grymus ar waith er mwyn ateb y galw. Mae hyn yn adlewyrchu canllawiau Cod Ymarfer Anghenion Addysgol Arbennig (AAA) Cymru drwy fabwysiadu ymateb graddedig. Pan fydd disgybl angen cymorth ychwanegol, bydd y cymorth yma, gan amlaf, ar gael o fewn adnoddau'r dosbarth a bydd modd i'r athro dosbarth/pwnc rheoli'r cymorth yma. Hyd yn oed os yw disgybl angen cymorth ychwanegol tu allan i'r dosbarth, dylai hwn fod yng nghyd-destun cwricwlwm cynhwysol. Mae cynnydd pob plentyn sydd ag anghenion addysgol arbennig yn cael ei fonitro’n fanwl a’i adolygu’n flynyddol.

Helpwch ni i wella - peidiwch â chynnwys gwybodaeth bersonol neu ariannol, e.e. eich Rhif Yswiriant Gwladol neu fanylion cerdyn credyd.