Mae gyda ni ystod o wasanaethau yn gymorth i fagu teuluoedd cadarn, a chydag ystod o gyfleoedd ar gael iddyn nhw fanteisio ar wasanaethau cymorth yn ôl y gofyn. Yn ogystal â hynny, rydyn ni’n rhoi cyfle i bobl rhannu profiadau cadarnhaol â’i gilydd!

Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd

Dyma wasanaeth cynhwysfawr sy’n cynnig gwybodaeth ar faterion gofal plant, pethau i’w gwneud a’r achlysuron diweddaraf. Cewch wybodaeth am gyfleoedd gwaith a hyfforddiant, dod o hyd i gymorth ar faterion bod yn rhiant a chyngor penodol am blant sydd ag anableddau neu anghenion arbennig. 

Ffôn: 0800 180 4151
E-bostgwasanaethgwybodaethideuluoedd@rhondda-cynon-taf.gov.uk

Cynllun High 5 a’r Unig Ffordd yw Chwaraeon

Mae’r cynlluniau yma’n caniatáu mynediad am ddim i’r sawl sy’n 16 oed neu’n iau, ynghyd â’u rhieni a chynhalwyr, yn ystod gwyliau’r ysgol. Dewch i nofio, chwarae pêl-droed neu ddefnyddio’r gampfa. Dewch i ddod ar draws doniau cudd neu ddatblygu un o’ch diddordebau ym maes chwaraeon. 

Gwasanaethau Cymorth i Deuluoedd

Mae cadw tŷ gallu bod yn waith caled. Peidiwch ag anghofio bod modd i chi gael hyd i wisgoedd ysgol sydd fel newydd yn rhan o gynllun Ail-wisgo’r Wisg y Cyngor. Mae beiciau am brisiau rhesymol i’w cael ac efallai bod modd i chi hawlio prydau ysgol am ddim yn ogystal.
I gael rhagor o fanylion, trowch at yr adran Materion Ariannol.

Cynhalwyr a Chynhalwyr Ifainc

Mae teuluoedd yn rhoi gofal i’w gilydd, ond pryd mae rhoi gofal yn eich gwneud chi’n gynhaliwr (gofalwr)? Mae bod yn gynhaliwr yn swydd bwysig ac yn un efallai y bydd eisiau cymorth arnoch chi i’w gwneud – hyd yn oed cael y cyfle i gwrdd â phobl debyg sydd yn yr un sefyllfa â chi a chwrdd â ffrindiau newydd bob hyn a hyn. 
I gael rhagor o fanylion, codwch y ffôn neu anfon neges e-bost: 
Ffôn: 01443 425003
E-bost: gwasanaethaucymdeithasol@rhondda-cynon-taf.gov.uk

Gwasanaethau Diogelu

Un o swyddogaethau mwyaf pwysig y Cyngor ydy gofalu bod yr unigolion mwyaf bregus, gan gynnwys plant a phobl hŷn, wedi’u diogelu rhag niwed ac ecsbloetiaeth. 
Ffôn: 01443 425003
E-bost: gwasanaethaucymdeithasol@rhondda-cynon-taf.gov.uk

Gwasanaethau i Bobl Ifainc

Yn cynnig ystod o bethau diddorol, buddiol a rhad ac am ddim i bobl ifainc eu gwneud a’u mwynhau. Mae hyn yn cynnwys chwaraeon a gweithgareddau allgyrsiol sy’n amrywio o weithdai DJ a sgiliau syrcas, gweithwyr ieuenctid yn y maes, clybiau ieuenctid, disgos ar y penwythnos i heriau Gwobr Dug Caeredin. 
I gael rhagor o fanylion, ewch i www.wicid.tv

Helpwch ni i wella - peidiwch â chynnwys gwybodaeth bersonol neu ariannol, e.e. eich Rhif Yswiriant Gwladol neu fanylion cerdyn credyd.