Gall ble rydych chi'n byw effeithio ar eich iechyd a'ch lles yn gyffredinol. Ry'n ni'n darparu nifer o gynlluniau gan gynnwys rhoi cymorth i'r rheiny sy'n prynu am y tro cyntaf gyda morgais neu gartref fforddiadwy, newidiadau i'r cartref neu gymorth i gynnal annibyniaeth .  

'Homestep' a 'Homstep Plus'

Mae modd ichi gael tŷ newydd sbon neu adeilad wedi'i drawsnewid yn arbenigol am gost yn is nag ar y farchnad. 
Ffôn: 01443 425678 
E-bost 
homestep@rctcbc.gov.uk

Cymorth wrth Law

Gall prynwyr tro cyntaf gael morgais drwy roi blaendal o 5%. 

Gosod ar rent!

Mae Strategaeth Tai y Cyngor yn gweithio gyda landlordiaid i sicrhau bod y cartrefi sydd ar gael i rentu o'r safon uchaf. 
Ffôn: 01443 425678 E-bost: homestep@rctcbc.gov.uk

http://www.rctcbc.gov.uk/CY/Resident/Housing/Housingoptions/Homestep.aspx

Gwasanaethau Therapi Galwedigaethol

Asesu addasiadau sydd angen ar eich cartref. Mae Grant Cyfleusterau i’r Anabl, sy'n cael ei weithredu trwy brawf moddion, yn gallu helpu gyda'r gost. 
Cysylltwch am ragor o wybodaeth Ffôn: 01443 425003 E-bost: gwasanaethaucymdeithasol@rctcbc@gov.uk

Canolfan Cyngor Tai

Yn 11-12 Gelliwasted Road, Pontypridd ac wedi helpu miloedd o bobl ar amrywiaeth o faterion yn ymwneud â thai. 
Am ragor o wybodaeth ewch i ymweld â'r garfan neu ffonio Ffôn: 01443 485515  

Llwybrau i dai sydd wedi'u Haddasu 

Bwriad y cynllun ydy gweithio gyda'r prif ddarparwyr i gynnig tai a addaswyd i ddiwallu anghenion pobl. 
Ffôn 01443 485515 E-bost:  ptah@rctcbc.gov.uk

Gofalu am Bobl

Helpu tenantiaid/perchnogion tai sy'n brwydro i gadw eu sefyllfa gartrefol. 
Ffôn: 01443 425465 E-bost: cymorthibobl@rctcbc.gov.uk

Diogelwch yn y Cartref

Mae gwasanaeth Telecare yn gofalu am y rheiny rhwng 4 oed a 100 oed drwy ddefnyddio'r dechnoleg ddiweddaraf sy'n cysylltu â chanolfan gyswllt 24-awr, er mwyn cadw eich annibyniaeth. 
Ffôn: 01443 239104 E-bost: diogelwchynycartref@rctcbc.gov.uk

Cymorth yn y Cartref

Os oes angen cymorth yn y cartref, megis dod â bwyd i chi, addasiadau, cymorth byw neu gymorth dros dro wedi i chi adael yr ysbyty, gallwn eich helpu. 
Ffôn: 01443 425003 E-bost: gwasanaethaucymdeithasol@rctcbc.gov.uk
http://alabare.co.uk/

Gwresogi ac Arbed

Inswleiddio am ddim neu am bris gostyngedig sy'n arbed ynni AC arian. 
Ffôn: 01443 425678    

Helpwch ni i wella - peidiwch â chynnwys gwybodaeth bersonol neu ariannol, e.e. eich Rhif Yswiriant Gwladol neu fanylion cerdyn credyd.