Skip to main content

Materion Pontio Ysgol

Mae'r cyfnod pontio yn rhan allweddol o brosesau newid. Er enghraifft, mae'r cyfres o newidiadau y mae plant/pobl ifainc a'u teuluoedd yn eu hwynebu wrth symud o un lleoliad i leoliad newydd, e.e. o'r cartref i'r feithrinfa cyn-ysgol, o'r feithrinfa cyn-ysgol i'r dosbarth meithrin, o'r dosbarth meithrin i ddosbarthiadau ysgol gynradd, o'r ysgol gynradd i'r ysgol uwchradd ac yn olaf o'r ysgol uwchradd i addysg bellach neu'r byd gwaith. 

Tri cham pontio o fewn addysg