Skip to main content

Ysgolion yn Ymgymryd â'r Her Clawr Nadolig yn ymwneud â'r Hinsawdd

Climate Winner

Ysgol Gynradd Trealaw yw enillwyr Her Clawr Nadolig yn ymwneud â'r Hinsawdd Cyngor Rhondda Cynon Taf eleni 

Cafodd pob ysgol gynradd ledled Rhondda Cynon Taf ei gwahodd i greu gwaith celf Nadoligaidd yn seiliedig ar y thema sut mae modd i ni i gyd helpu i amddiffyn ein planed a mynd i’r afael â newid yn yr hinsawdd y Nadolig yma. Roedd raid i bob cais fod wedi'i wneud â llaw gan ddefnyddio deunyddiau wedi'u hailgylchu, neu fod wedi'i greu yn ddigidol.

Mae Cyngor Rhondda Cynon Taf wedi ymrwymo i fynd i'r afael â newid yn yr hinsawdd ac wedi mynd at ddisgyblion ifainc gyda'r 'Her Nadolig'. Mae darnau o waith celf anhygoel wedi'u hanfon i'r panel beirniadu.

Meddai'r Cynghorydd Rhys Lewis, Aelod o'r Cabinet ar faterion Cymunedau Cadarn, Llesiant a Gwasanaethau Diwylliannol:

“Roedd safon y ceisiadau yn uchel iawn a hoffwn ddiolch i’n holl artistiaid a dylunwyr ifainc am fod yn rhan o’n Her Clawr Nadolig yn ymwneud â'r Hinsawdd

“Rydyn ni i gyd yn wynebu amseroedd heriol wrth i'r tymheredd barhau i godi ledled y byd, ac rydyn ni i gyd yn rhy gyfarwydd ag amodau tywydd garw yn Rhondda Cynon Taf.

“Mae gan bob un ohonom ni ran i’w chwarae wrth fynd i’r afael â’r argyfwng byd-eang yma ac rwy’n falch iawn bod ein pobl ifainc, dyfodol y blaned, yn siarad am yr argyfwng ac yn gweithredu ar eu liwt eu hunain.

“Llongyfarchiadau i Ysgol Gynradd Trealaw ar greu’r cais buddugol. Llongyfarchiadau hefyd i bawb a gymerodd rhan. Mae dros 240,000 o bobl yn byw yn ein Bwrdeistref Sirol – gyda'n gilydd, mae modd i ni i gyd wneud gwahaniaeth, waeth pa mor fawr neu fach."

Gwnaeth safon yr holl gynigion argraff ar y beirniaid, a dewiswyd Levi Blaken, o Ysgol Gynradd Trealaw, yn enillydd yn y pen draw. Bydd yr ysgol yn derbyn Pecyn Amgylcheddol i'r Ysgol, gwerth tua £400, a Thaleb Garddio gwerth £50 ar gyfer yr ysgol. Bydd y cais buddugol hefyd yn cael ei ddefnyddio ar holl gyfrifon cyfryngau cymdeithasol y Cyngor dros yr ŵyl.

Dyma'r ysgolion eraill sydd hefyd wedi derbyn Taleb Garddio gwerth £50: Ysgol Gynradd Llwynypïa, Ysgol Gynradd Penpych, Ysgol Gynradd Tonyrefail ac Ysgol Gynradd Llanilltud Faerdref.

Mae'r Cyngor yn parhau i weithio tuag at ei nod o ddod yn Gyngor a Bwrdeistref Sirol Carbon Niwtral erbyn 2030. Mae eisoes wedi gwneud cynnydd tuag at gyflawni'r ymrwymiad yma i gyrraedd targedau byd-eang, cenedlaethol a lleol, a chyfrannu atyn nhw.

Mae'r Cyngor eisoes yn prynu 100% o'i gyflenwad ynni trydanol o ffynonellau ynni adnewyddadwy ac mae wedi lleihau ei ôl troed carbon 37%, neu 12,725 tunnell dros y pum mlynedd diwethaf. 

Mae pob golau stryd yn RhCT, oddeutu 29,700 ohonyn nhw, wedi'u newid i LED neu gyfwerth sydd wedi arwain at ostyngiad o 75% yn yr ynni sy'n cael ei ddefnyddio ers 2015/16. Mae'r Cyngor hefyd wedi gosod 108 o araeau panel solar mewn ysgolion ac adeiladau'r Cyngor, sy'n cyfateb i 1.7MW. 

Mae'r Cyngor hefyd ar y trywydd iawn i gyrraedd targed ailgylchu Llywodraeth Cymru o 70% ar gyfer 2025 ac mae wedi cynyddu ei darged ailgylchu i 80% erbyn 2025

Mae dros 11,000 tunnell o wastraff bwyd hefyd yn cael ei gasglu o gartrefi yn Rhondda Cynon Taf bob blwyddyn a'i ailgylchu ar safle Biogen a'i droi'n ynni i bweru dros 1,000 o gartrefi.

 

Wedi ei bostio ar 22/12/21