Skip to main content

Newyddion

Arddangosfa i nodi 40 mlynedd ers Streic y Glowyr 1984-85

Arddangosfa i nodi 40 mlynedd ers Streic y Glowyr 1984-85

Bydd arddangosfa o ffotograffau grymus a gymerwyd cyn, yn ystod ac ar ôl Streic y Glowyr 1984-85 yn agor i'r cyhoedd yn Amgueddfa Parc Treftadaeth Cwm Rhondda ddydd Mercher, 6 Mawrth. ​

29 Chwefror 2024

Trefniadau traffig ar gyfer gwaith ailddatblygu neuadd bingo Pontypridd

Trefniadau traffig ar gyfer gwaith ailddatblygu neuadd bingo Pontypridd

Bydd y lôn ar gyfer troi i'r dde i'r Graig sydd ar gau ar Heol Sardis yn cael ei hailagor erbyn diwedd y dydd, ddydd Gwener, 1 Mawrth - yna, o ddydd Llun, bydd y lôn agosaf at safle'r gwaith ar gau am gyfnod amhenodol

29 Chwefror 2024

Cefnogaeth benodol ar gael i fusnesau fanteisio ar gyfleoedd grant

Cefnogaeth benodol ar gael i fusnesau fanteisio ar gyfleoedd grant

Yma, rydyn ni'n edrych ar sut mae dau fusnes yn Aberpennar a Phontypridd wedi llwyddo i sicrhau cyllid, ar ôl elwa ar y cymorth a gynigiwyd gan ein carfan Adfywio

28 Chwefror 2024

Angen cau ffordd am benwythnos yn Nhrefforest er mwyn cynnal gwaith gosod wyneb newydd

Angen cau ffordd am benwythnos yn Nhrefforest er mwyn cynnal gwaith gosod wyneb newydd

Bydd y gwaith yn cael ei gynnal rhwng 7.30am a 5pm ddydd Sadwrn 2 a dydd Sul 3 Mawrth – os bydd tywydd da

28 Chwefror 2024

Cymorth rhyddhad ardrethi i fusnesau lleol i barhau yn 2024/25

Mae'r Cabinet wedi cytuno i barhau â Chynllun Lleihau Ardrethi Busnes Lleol y Cyngor am flwyddyn arall – i roi gostyngiad ychwanegol o hyd at £500 i oddeutu 500 o fusnesau sy'n gymwys ar gyfer cynllun Manwerthu, Hamdden a Lletygarwch...

26 Chwefror 2024

Cynllun Ffyrdd Cydnerth ar yr A4058 i leihau'r perygl o lifogydd

Bydd y Cyngor yn dechrau'r gwaith ddydd Llun, 4 Mawrth, yn rhan o'r Cynllun Ffyrdd Cydnerth a bydd yn cynnwys gwaith draenio hanfodol a gwella cydnerthedd ein ffyrdd yn ystod llifogydd

26 Chwefror 2024

Buddsoddiad ychwanegol ym mlaenoriaethau'r Cyngor ochr yn ochr â'r rhaglen gyfalaf

Mae'r Cabinet wedi cytuno ar fanylion rhaglen gyfalaf y Cyngor ar gyfer y tair blynedd nesaf – ynghyd â buddsoddiad untro wedi'i dargedu gwerth £19.29 miliwn ar gyfer meysydd blaenoriaeth 2024/25, gan gynnwys priffyrdd, ffyrdd heb eu...

26 Chwefror 2024

Gwella mesurau gwrthsefyll llifogydd trwy waith lleol yn Aberaman

Bydd gwaith o ddydd Llun 26 Chwefror yn cynnwys gosod dau dwll archwilio yn y ffordd gerbydau, yn ogystal â draen dŵr wyneb a gylïau newydd, ac atgyweirio rhan o gwlfer

23 Chwefror 2024

Cabinet yn cytuno ar strategaeth ar gyfer cyllideb 2024/25 yn dilyn ymgynghoriad

Mae Cabinet y Cyngor wedi cytuno i'w strategaeth ar gyfer y gyllideb, a fydd yn cael ei chyflwyno i'r Cyngor llawn, gan gynnig cyllideb gytbwys ar gyfer 2024/25. Mae'r strategaeth sydd wedi'i chymeradwyo wedi'i llunio yn dilyn cyfnod o...

23 Chwefror 2024

Newidiadau i drefniadau bysiau gyda'r hwyr yn ardal Gilfach-goch ar gyfer gwaith cyfagos

Dyma roi gwybod i drigolion am drefniadau dros dro ar gyfer teithiau bysiau gyda'r hwyr i ardal Gilfach Goch ac oddi yno, o ganlyniad i waith gosod wyneb newydd sy'n cael ei gynnal gan Gyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr

22 Chwefror 2024

Chwilio Newyddion