Cais cynllunio wedi'i gyflwyno ar gyfer Porth Gogledd Cwm Cynon, yr A465

Cais cynllunio wedi'i gyflwyno ar gyfer Porth Gogledd Cwm Cynon, yr A465

Mae'r Cyngor wedi cyflwyno cais cynllunio ar gyfer cynllun fydd yn cael ei gwblhau yn y dyfodol, sef yr A465, Porth Gogledd Cwm Cynon (ffordd gyswllt yr A465) - a dyma garreg filltir bwysig yn dilyn yr Ymgynghoriad Cyn Cyflwyno Cais a...

02 Mawrth 2021

Canolfannau Brechu Eraill yn y Gymuned ar gyfer COVID-19 ar agor yn Rhondda Cynon Taf

Canolfannau Brechu Eraill yn y Gymuned ar gyfer COVID-19 ar agor yn Rhondda Cynon Taf

Mae RhCT yn parhau i gefnogi cyflwyno'r rhaglen frechu genedlaethol yn erbyn, mae'n darparu tair Canolfan Brechu yn y Gymuned, un yng Nghanolfan Hamdden Llantrisant, Canolfan Chwaraeon Rhondda, a canolfan Bowlio Dan Do Cwm Cynon.

02 Mawrth 2021

Bargen Ddinesig Prifddinas-Ranbarth Caerdydd – Adroddiad ar gynnydd wedi pum mlynedd

Bargen Ddinesig Prifddinas-Ranbarth Caerdydd – Adroddiad ar gynnydd wedi pum mlynedd

Mae'r Aelodau'r Cabinet wedi derbyn yr wybodaeth ddiweddaraf am Fargen Ddinesig Prifddinas-Ranbarth Caerdydd, sy'n amlinellu'r cynnydd wedi pum mlynedd mewn perthynas â chynllun Metro De Cymru a'r buddsoddiad ehangach i helpu i ddatblygu...

01 Mawrth 2021

Caniatâd cynllunio i dri buddsoddiad cyffrous ar gyfer ysgolion

Caniatâd cynllunio i dri buddsoddiad cyffrous ar gyfer ysgolion

Mae'r Cyngor yn falch o gadarnhau bod cynlluniau buddsoddi sylweddol ar gyfer Ysgol Gynradd Ffynnon Taf, Ysgol Gynradd Cwmlai ac Ysgol Gyfun Rhydywaun wedi cael caniatâd cynllunio. Bydd bellach modd dechrau ar waith y buddsoddiadau yma

01 Mawrth 2021

Aelodau o'r Cabinet i argymell Cyllideb 2021/22 yng nghyfarfod o'r Cyngor llawn

Bydd y Cabinet yn argymell Cyllideb derfynol ar gyfer 2021/22 yn y cyfarfod o'r Cyngor Llawn y mis nesaf gan fod Aelodau wedi cytuno ar y strategaeth ddrafft yr ymgynghorwyd arni hi yn ddiweddar - gydag un ychwanegiad yn ymwneud â rhewi...

26 Chwefror 2021

Llywodraeth Cymru yn Cadarnhau bod Rhaglen Profi Cymunedol i gychwyn yng Nghwm Taf Morgannwg

Mae Gweinidog Iechyd Llywodraeth Cymru wedi cadarnhau bydd Rhaglen Profi yn y Gymuned yn dechrau ar draws 6 ardal yn Rhondda Cynon Taf, o ddydd Mercher, 3 Mawrth

24 Chwefror 2021

Grant Cyfleusterau i'r Anabl yn helpu trigolion i fyw'n annibynnol

Mae cymorth ar gael i drigolion oedrannus, agored i niwed ac anabl Rhondda Cynon Taf er mwyn addasu eu cartrefi, a darparu cymhorthion ac offer arbenigol, i'w helpu i'w cadw'n ddiogel rhag anaf, yn ogystal â byw'n annibynnol yn eu cartrefi.

24 Chwefror 2021

Gwaith draenio cynaliadwy arloesol i'w gyflawni yn Stryd y Felin

Bydd gwaith lliniaru llifogydd yn cychwyn yn Stryd y Felin ym Mhontypridd yr wythnos hon, i osod nodweddion gwyrdd fel pyllau coed a gerddi glaw i fynd i'r afael â dŵr wyneb mewn ffordd gynaliadwy – gan wella estheteg a bioamrywiaeth yr...

23 Chwefror 2021

Dal Ati i Ailgylchu RhCT

Dal Ati i Ailgylchu RhCT

23 Chwefror 2021

Gwaith lliniaru llifogydd ar Stryd Kingcraft yn Aberpennar

Bydd y Cyngor yn dechrau ar gynllun lliniaru llifogydd ar Stryd Kingcraft yn Aberpennar yr wythnos yma, gan wella'r rhwydwaith presennol er mwyn lleihau'r risg o lifogydd yn ystod cyfnodau o law trwm

23 Chwefror 2021