Vaccine (2)

Mae Cyngor Rhondda Cynon Taf yn parhau i gefnogi cyflwyno'r rhaglen frechu genedlaethol yn erbyn Covid-19, ac mewn partneriaeth â Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf Morgannwg, mae'n darparu tair Canolfan Brechu yn y Gymuned, un yng Nghanolfan Hamdden Llantrisant, un yng nghanolfan Chwaraeon Rhondda, ac un arall yng Nghanolfan Bowlio Dan Do Cwm Cynon.

Yn dilyn llwyddiant cam cyntaf y rhaglen hyd at 14 Chwefror, mae Canolfannau Hamdden Llantrisant a Chwaraeon Rhondda, sy'n eiddo i'r Cyngor, wedi'u hailfodelu i helpu i ddarparu cyfleusterau ar gyfer gweithredu'r rhaglen.

Mae Cyngor Taf Rhondda Cynon hefyd wedi cyfrannu at ailfodelu Canolfan Bowls Dan Do Cwm Cynon i'w defnyddio fel Canolfan Brechu yn y Gymuned. Mae hyn yn disodli'r Ganolfan Brechu yn y Gymuned a oedd yn swyddfeydd Tŷ Trevithick y Cyngor.

Ym mhob un o'r safleoedd, mae'r Cyngor yn darparu cymorth staffio i sicrhau diogelwch y bobl sy'n mynd ar gyfer brechlyn, sy'n cynnwys rheoli safle, rheoli ciw, croedawu a chyfarch a materion gweinyddol.

Ddylai pobl ddim mynd i'r canolfannau brechu oni bai bod ganddyn nhw apwyntiad brechu. Mae hyn oherwydd bod y brechlyn Covid-19 yn cael ei gyflwyno yn ôl blaenoriaeth ar hyn o bryd sy'n seiliedig ar lefel y risg y mae gwahanol grwpiau yn ei hwynebu yn sgil Covid-19.

Mae'r Cyd-bwyllgor ar Imiwneiddio a Brechu yn penderfynu ar y grwpiau sydd i'w blaenoriaethu ar lefel y DU. Dyma'r rhestr o flaenoriaethau:

  1. preswylwyr mewn cartrefi gofal ar gyfer oedolion hŷn a'u cynhalwyr
  2. pawb sy'n 80 oed ac yn hŷn a gweithwyr iechyd a gofal cymdeithasol rheng flaen
  3. pawb sy'n 75 oed ac yn hŷn
  4. pawb sy'n 70 oed ac yn hŷn ac unigolion sy'n eithriadol o agored i niwed yn glinigol
  5. pawb sy'n 65 oed ac yn hŷn
  6. pob unigolyn rhwng 16 a 64 oed â chyflyrau iechyd sy'n bodoli eisoes sy'n wynebu risg uwch o salwch difrifol a marwolaeth, a chynhalwyr (gofalwyr) di-dâl
  7. pawb sy'n 60 oed ac yn hŷn
  8. pawb sy'n 55 oed ac yn hŷn
  9. pawb sy'n 50 oed ac yn hŷn

Meddai'r Cynghorydd Andrew Morgan, Arweinydd Cyngor Rhondda Cynon Taf: “Rwy’n falch iawn ein bod ni'n gallu cefnogi Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf Morgannwg i gael tair Canolfan Brechu yn y Gymuned yn Rhondda Cynon Taf.

“Trwy gydol argyfwng cenedlaethol Covid-19, mae Cyngor RhCT wedi gweithio mewn partneriaeth â chydweithwyr Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf Morgannwg i arafu lledaeniad heintiau Covid-19 yn ein cymunedau.

“Yn ogystal â chefnogi sefydlu Canolfannau Brechu yn y Gymuned Covid-19 yn ein safleoedd, mae ein staff yn cefnogi gwaith trefnu brechlynnau ar gyfer y rhai sy'n wynebu'r risg fwyaf. Byddwn ni'n hyfforddi rhagor o staff cyn bo hir i roi'r brechlyn fel bod modd cyflwyno'r rhaglen frechu hyd yn oed yn gyflymach.

“Mae'r brechlyn yn cynnig cyfle i ni droi'r llanw yn erbyn y feirws marwol yma. Serch hynny, wrth i ni barhau i frechu'r grwpiau hynny sy'n wynebu'r risg fwyaf yn sgil y feirws, mae rhaid i ni i gyd barhau i ddilyn y mesurau a roddwyd ar waith i amddiffyn ein hiechyd ein hunain ac iechyd y rhai o'n cwmpas. Mae hyn yn cynnwys parhau i gadw pellter cymdeithasol, golchi ein dwylo'n rheolaidd, a gwisgo mwgwd pan fo'n ofynnol i chi wneud hynny neu mewn mannau lle mae pobl eraill.

“Rydyn ni wedi cyrraedd adeg wirioneddol dyngedfennol yn yr argyfwng iechyd hwn, rydyn ni'n dechrau troi'r llanw yn erbyn COVID-19. Mae'r rhaglen frechu yn cael ei chyflwyno fel y cynlluniwyd ac mae cyfraddau heintiau yn gostwng oherwydd y cyfyngiadau cyfredol. Fodd bynnag, mae angen i ni i gyd barhau i ddilyn y rheolau cyfredol ac unrhyw fesurau yn y dyfodol. Allwn ni ddim bod ag agwedd hunanfodlon yn y mater yma, ac allwn ni ddim gadael i'r feirws ennill tir eto.

“Rydyn ni'n gwybod pa mor gyflym y gall COVID-19 ymledu o lefelau isel iawn yn ein cymunedau, ac mae'n hanfodol bwysig bod pob un ohonom ni'n chwarae ein rhan i leihau lledaeniad y firws hwn.

“Mae ein cydweithwyr yn y GIG dan bwysau sylweddol oherwydd Covid-19. Rydyn ni'n benderfynol o’u cefnogi mewn unrhyw ffordd bosibl fel bod modd iddyn nhw barhau i ganolbwyntio ar roi triniaeth i'r rhai sydd ei hangen fwyaf.

Mae'r brechlyn yn cynnig gobaith i ni, ond mae angen i ni barhau i atal y feirws yma rhag achosi marwolaethau ychwanegol hyd nes y bydd y rhai mwyaf agored i niwed yn ein cymuned yn cael eu hamddiffyn.”

Wedi ei bostio ar Dydd Mawrth 2nd Mawrth 2021

Helpwch ni i wella - peidiwch â chynnwys gwybodaeth bersonol neu ariannol, e.e. eich Rhif Yswiriant Gwladol neu fanylion cerdyn credyd.