Skip to main content

Gwaith atgyweirio ac adnewyddu ar Bont Imperial, Porth

Imperial Bridge grid

Mae'r Cyngor yn rhoi rhybudd ymlaen llaw am gynllun adnewyddu sydd i’w gynnal ar Bont Imperial, Porth. Bydd angen cau ffordd ar ran y bont o Heol Pontypridd a bydd angen trefniadau bws dros dro yn lleol.

Bydd y cyfnod cau'r ffordd yn dechrau ddydd Llun, 25 Ebrill, er mwyn atgyweirio gwaith dur ar elfennau strwythurol y bont, ailbaentio'r holl waith dur a'r canllawiau addurniadol, gosod uniadau ymestyn a gosod wyneb newydd ar y ffordd. Bydd berynnau'r bont yn cael eu newid a gwaith diddosi'n cael ei gynnal ar ddec y bont. Bydd gwaith atgyweirio'r gwaith maen a choncrit hefyd yn cael ei gynnal ar yr ategweithiau, y waliau balast a'r adainfuriau.

Mae'r Cyngor wedi penodi Centregreat Ltd yn gontractwr ar gyfer y cynllun, ac mae disgwyl i'r gwaith gael ei gwblhau yn ddiweddarach eleni. Mae'r gwaith yn golygu bydd raid cau tua 75 metr o Heol Pontypridd, o'i chyffordd â Theras yr Afon.

Bydd trigolion yn sylwi ar rywfaint o weithgarwch ar y safle cyn i’r ffordd gau ar 25 Ebrill, wrth i’r contractwr sefydlu safle ar gyfer peiriannau/offer.

O 25 Ebrill, y llwybr amgen ar gyfer traffig sy'n teithio tua'r gogledd tuag at Ganol Tref Porth fydd ar hyd yr A4058, Stryd Porth, Heol y Gogledd a Heol Pontypridd. Dylai traffig tua'r de sy'n teithio tuag at Heol Eirw neu Bontypridd fynd ar hyd y B4278 Heol Llwyncelyn a'r A4058. Mae'r llwybrau amgen hyn i'w gweld ar y map isod ar wefan y Cyngor.

Yn gyffredinol, bydd mynediad i gerddwyr yn parhau drwy gydol cyfnod cau’r ffordd, ond efallai y bydd cyfnodau byr pan fydd mynediad wedi’i gyfyngu er mwyn sicrhau diogelwch. Bydd contractwr y Cyngor yn trefnu gwasanaeth gwennol i weithredu yn ystod yr amseroedd yma. Bydd y Cyngor yn rhoi rhybudd am y gwasanaeth yma i drigolion. Fydd dim mynediad ar gyfer cerbydau’r gwasanaethau brys yn ystod y gwaith.

Yn ystod cyfnod y gwaith, bydd Gwasanaeth Stagecoach 132 (Caerdydd - Maerdy) yn gwasanaethu Canol Tref Porth i’r ddau gyfeiriad yn ôl yr arfer, ond fydd dim modd iddo wasanaethu Heol Eirw gan y bydd y ffordd ar gau – bydd yn dargyfeirio ar hyd Heol Llwyncelyn a Phont Britannia i’r ddau gyfeiriad. Bydd gwasanaethau 124 (Caerdydd - Maerdy) a 131 (Ysbyty Brenhinol Morgannwg - Maerdy) yn teithio ar hyd eu llwybr arferol tua’r de, ond byddan nhw'n gweithredu ar hyd yr A4058 wrth deithio tua’r gogledd, gan aros wrth Orsaf Heddlu Porth.

Bydd Gwasanaeth 150 (Gilfach-goch - Porth) ar gael bob 30 munud i drigolion Heol Eirw, a hynny o ddydd Llun i ddydd Sadwrn, rhwng 7.45am a 7.30pm. Bydd gwasanaeth bws gwennol yn rhedeg bob awr ar ddydd Sul – gan gludo teithwyr ar hyd Heol Llwyncelyn i Ganol Tref Porth, i gysylltu â Gwasanaeth 132 a gwasanaethau eraill er mwyn i deithwyr barhau i deithio. Bydd Xarrow Travel yn gweithredu’r gwasanaeth bws gwennol, ac mae modd cysylltu â’r cwmni drwy ffonio 07967 636659 i gael rhagor o wybodaeth.

Nodwch y bydd y Cyngor yn sicrhau bod ei gynllun gwaith presennol yn Heol Llwyncelyn, i sefydlogi rhan o arglawdd, yn dod i ben cyn i gynllun Pont Imperial ddechrau. Mae’r gwaith ar Heol Llwyncelyn bron wedi’i gwblhau, a bydd y trefniadau traffig unffordd presennol yn dod i ben cyn i gyfnod cau'r ffordd yn Heol Pontypridd ddod i rym.

Wedi ei bostio ar 13/04/22