Skip to main content

Dogfennau Cyflwyno Ardoll Seilwaith Cymunedol

Mae'r Cyngor wedi cyflwyno cyfres o ddogfennau cyflwyno i'r Arolygiaeth Gynllunio i'w harchwilio ac mae modd gweld y rhain isod.

Derbyniodd y Cyngor gyfanswm o 21 o sylwadau yn deillio o'r ymgynghoriad ar ei Atodlen Codi Tâl Ddrafft a gynhaliwyd rhwng 27 Mehefin 2013 a 7 Awst 2013.  Mae modd gweld y sylwadau yn y tabl isod, Sylwadau 1–21. 

Mae Datganiad o Addasiadau wedi ei gyhoeddi i addasu'r Atodlen Codi Tâl Ddrafft ac roedd hwn yn destun ymgynghoriad chwe wythnos rhwng 28 Chwefror 2014 a 10 Ebrill 2014. 

Dogfennau craidd

Core Documents
 Cyf Dogfen
CD1 Datganiad Cyflwyno
CD2 Datganiad Rheoliad 19
CD3 Rhestr Codi Tâl (Drafft)
CD4 Papur Cefndir Asesu Seilwaith (Diwygiwyd Mawrth 2013)
CD5 Astudiaeth i Hyfywedd Economaidd Ardoll Seilwaith Cymunedol yng Nghyngor Sir Caerffili, Merthyr Tudful a Rhondda Cynon Taf (Gwasanaethau Prisiwr Ardal, 2012)
CD6 Profi hyfywedd pellach ac adolygiad o'r Ardoll Seilwaith Cymunedol yng ngoleuni'r sylwadau sy wedi'u derbyn gan Gyngor Bwrdeistref Sirol Rhondda Cynon Taf (Hydref 2013)
CD7 Profion hyfywedd sy wedi'u diweddaru a'u derbyn gan Gyngor Bwrdeistref Sirol Rhondda Cynon Taf (Chwefror 2014)
CD8 Rhestr Codi Tâl (Drafft) - Adroddiad ar Sylwadau ac Ymatebion (Hydref 2013)
CD9 Adroddiad y Cyngor ar 26 Chwefror 2014 (gan gynnwys Datganiadau Adrannau 211/212)
CD10 Statws Safleoedd sy wedi'u Dyrannu a Phapur Rhagamcanol Derbyniadau'r Ardoll Seilwaith Cymunedol
CD11 Rhestr Seilwaith (Drafft) (Rhestr Rheoliad 123)

Addasiadau

Modifications
 Cyf  Dogfen
M1 Datganiad o Addasiadau
M2 Llythyr i Ymgyngoreion am y Datganiad o Addasiadau
M3 Hysbysiad i'r Wasg

Dogfennau ategol

Supporting Documents
Cyf  Dogfen
SD1 Rhestr Codi Tâl Rhagarweiniol (Drafft) (Tachwedd 2012)
SD2 Adroddiad ar Sylwadau ac Ymatebion y Rhestr Codi Tâl Rhagarweiniol (Drafft) (Ebrill 2013)
SD3 Canllawiau Cynllunio Atodol: Rhwymedigaethau Cynllunio (Drafft) (Mai 2013)

Sylwadau ar y rhestr daliadau ddrafft

Representations on the Draft Charging Schedule
 Cyf Dogfen
REP1 Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili
REP2 Llywodraeth Cymru
REP3 Cyfoeth Naturiol Cymru
REP4 Cymdeithas Tir a Busnesau Cefn Gwlad
REP5 Sainsbury’s PLC
REP6

Yr Awdurdod Glo

REP7 Network Rail Western
REP8 Ymddiriedolaeth y Theatrau
REP9 Consortiwm Ffederasiwn Adeiladwyr Cartrefi
REP10 McCarthy and Stone Retirement Lifestyles Ltd
REP11 Meadbro Investments
REP12 Gregory Bryne and Associates
REP13 CPL Industries 
REP14 Cymdeithas Tai Rhondda
REP15 Cymdeithas Tai Cynon Taf
REP16 Cymdeithas Tai yr Hendre
REP17 Cymdeithas Tai 'Newydd'
REP18 Dŵr Cymru
REP19 Talbot Green Developments Ltd
REP20 Bwrdd Iechyd Cwm Taf  (Tresalem)
REP21 Cynrychiolaeth Hwyr Bwrdd Iechyd Cwm Taf (Gofal Sylfaenol)