Supplementary-Planning-Guidance
Fel arfer, mae hawl gyda chi i docio unrhyw ganghennau coed neu lystyfiant sy'n tresmasu ar eich tir, lan at eich ffin. 
Conservation-areas
Os ydych chi'n dod ar draws coeden beryglus, bydd rhaid ichi'n gyntaf ganfod pwy sy biau'r tir lle mae hi’n tyfu. 
Planning-Applications
Mae Deddf Cynllunio Gwlad a Thref 1990 a'r Rheoliadau cysylltiedig yn ein galluogi i ddiogelu coed er budd mwynderau, trwy wneud gorchmynion i ddiogelu (neu gadw) coed.
Tree
Rydyn ni'n sylweddoli bod mater y newid yn yr hinsawdd ar frig yr agenda i lawer o bobl ac rydyn ni'n gweithio’n galed i sicrhau’r cydbwysedd cywir rhwng gwaith tocio/torri coed, y mae’n rhaid ei wneud am resymau iechyd a diogelwch, a phlannu coed i wrthbwyso'r newid yn yr hinsawdd.
Supplementary-Planning-Guidance

Mae Strategaeth Goed y Cyngor yn nodi'r polisïau i fynd ati i ddiogelu a gwneud y mwyaf o fuddion Coedwig Drefol Rhondda Cynon Taf.

Leaf
Mae clefyd coed ynn yn afiechyd difrifol mewn coed ynn ac mae'n cael ei achosi gan ffwng (Hymenoscyphus Fraxineus). Mae'r clefyd yn lledu yn y DU gan achosi coed i golli dail a'u corunau wywo ac mae modd iddo arwain at farwolaeth y goeden.
hedges
Gall y gweithdrefnau gwrychoedd tal, a gafodd eu cyflwyno gan Ddeddf Ymddygiad Gwrthgymdeithasol 2003.