Skip to main content

Cadarnhau cyllid ar gyfer buddsoddiadau cyffrous mewn tair ysgol

Penygawsi

Mae Llywodraeth Cymru wedi cadarnhau ei chyfraniad cyllid tuag at adeiladau ysgol newydd sbon ar gyfer Ysgol Gynradd Pont-y-clun, Ysgol Gynradd Llanilltud Faerdref ac Ysgol Gynradd Pen-y-gawsi. Bydd modd i waith ddechrau ar bob safle yn ystod yr wythnosau nesaf o ganlyniad i hyn.

Bydd y prosiectau cyffrous yn cynnig cyfleusterau o'r radd flaenaf i'r ysgolion ym Mhont-y-clun, Pentre'r Eglwys a Llantrisant. Mae angen buddsoddiad ar yr ysgolion er mwyn sicrhau eu bod nhw’n gwbl hygyrch ac i wella’u cyfleusterau fel eu bod nhw’n addas ar gyfer yr 21ain Ganrif. Cafodd caniatâd cynllunio ar gyfer y prosiectau ei roi ym mis Mawrth 2022 yn dilyn ymgynghoriadau cyhoeddus ar gyfer pob cynllun unigol.

Y llynedd, rhoddodd y Cabinet ganiatâd i’r Cyngor gyflwyno achos busnes i Lywodraeth Cymru er mwyn sicrhau cyllid Model Buddsoddi Cydfuddiannol (MIM) ar gyfer y prosiectau. Dyma elfen cyllid refeniw Rhaglen Cymunedau Dysgu Cynaliadwy, sy'n galluogi buddsoddiadau o hyd at £500 miliwn ledled Cymru.

Mae'r Cyngor wedi cael cadarnhad yn ddiweddar fod y cyllid wedi'i gymeradwyo gan Lywodraeth Cymru, a chafodd contract MIM y tri phrosiect ei lofnodi'n ffurfiol ddydd Iau 1 Rhagfyr. Mae'r Cyngor wedi ymrwymo i gontract 25 mlynedd ar gyfer gwaith dylunio, adeiladu, ariannu a chynnal a chadw adeiladau'r tair ysgol. Mae'r contract gyda Project Co, is-gwmni Cwmni Partneriaeth Addysg Cymru a gafodd ei sefydlu gan Lywodraeth Cymru i gyflawni prosiectau yn rhan o ffrwd gyllido MIM Rhaglen Cymunedau Dysgu Cynaliadwy.

Yn dilyn llofnodi'r contract, bydd gwaith adeiladu'n dechrau'n fuan ar safle pob ysgol – ym mis Rhagfyr 2022 yn Ysgol Gynradd Pont-y-clun, ac ym mis Ionawr 2023 yn Ysgol Gynradd Llanilltud Faerdref ac Ysgol Gynradd Pen-y-gawsi.

Mae cwmni Morgan Sindall Construction wedi cael ei benodi'n gontractwr i adeiladu pob ysgol, a bydd Robertson FM yn gyfrifol am reoli'r cyfleusterau yn barhaus wedi hynny. Bydd pob datblygiad yn anelu at fod yn garbon sero-net, a bydd gan bob un amgylcheddau dysgu o'r radd flaenaf a mannau awyr agored gwell. Mae manylion pellach ynglŷn â phob datblygiad wedi’u nodi isod.

Meddai'r Cynghorydd Rhys Lewis, Aelod o'r Cabinet ar faterion Addysg, Cyfranogiad Pobl Ifainc a'r Gymraeg: “Rydw i wrth fy modd bod contractau Model Buddsoddi Cydfuddiannol (MIM) wedi cael eu llofnodi ar gyfer y prosiectau cyffrous yn Ysgol Gynradd Pont-y-clun, Ysgol Gynradd Llanilltud Faerdref ac Ysgol Gynradd Pen-y-gawsi. Mae'r garreg filltir yma’n cadarnhau buddsoddiad Llywodraeth Cymru y mae'r Cyngor yn ddiolchgar iawn amdano. Bydd modd i waith adeiladu ddechrau'n fuan iawn o ganlyniad i hyn.

“Bydd y prosiectau'n cynnig cyfleusterau o'r radd flaenaf ym mhob ysgol, gan barhau â'r buddsoddiad sylweddol diweddar yn rhan o’r Rhaglen Cymunedau Dysgu Cynaliadwy, a hen Raglen Ysgolion yr 21ain Ganrif. Bydd cyfleusterau newydd sbon yn cymryd lle adeiladau presennol pob ysgol, sydd mewn cyflwr gwael, a bydd ganddyn nhw fannau awyr agored croesawgar i gyflawni'r cwricwlwm newydd. Bydd y cyfleusterau yma hefyd ar gael i'r gymuned.

“Mae pob un o'n datblygiadau ysgol newydd yn cydymffurfio â nodau ac ymrwymiad y Cyngor mewn perthynas â’r newid yn yr hinsawdd, gan anelu at fod yn garbon sero net. Rydw i hefyd yn falch bod y Cyngor wedi cyhoeddi penodi Morgan Sindall yn gontractwr y tri phrosiect. Bydd hyn yn parhau â'n perthynas gwaith ragorol yn dilyn llwyddiant y cwmni i gyflawni prosiectau blaenorol, gan gynnwys ysgolion cynradd newydd yng Nghwmaman a Hirwaun yn ddiweddar.

“Rydw i'n edrych ymlaen at weld cynnydd y datblygiadau dros yr wythnosau a misoedd nesaf, hyd at y dyddiadau cwblhau sydd wedi'u trefnu ar gyfer 2024 a 2025.”

Mae crynodeb i'w weld isod o'r hyn y bydd y buddsoddiadau'n ei ddarparu ym mhob ysgol:

Ysgol Gynradd Pont-y-clun (erbyn misoedd cyntaf 2025)

Bydd pob adeilad presennol (gan gynnwys ystafelloedd dosbarth dros dro) yn cael eu dymchwel er mwyn adeiladu adeilad ysgol deulawr newydd a chyfleusterau chwaraeon a hamdden, gan gynnwys gwaith tirlunio, draenio a seilwaith. Bydd yn cynnwys dwy ystafell ar gyfer y dosbarth meithrin, dwy ystafell ar gyfer y dosbarth derbyn, pum ystafell ar gyfer yr adran babanod, naw ar gyfer yr adran iau, ardal 'calon yr ysgol' a phrif neuadd gyda chyfleusterau a mannau amrywiol. Bydd meysydd chwarae caled yn cael eu darparu y tu allan, yn ogystal â dwy Ardal Gemau Aml-ddefnydd a meysydd chwarae glaswellt anffurfiol eraill. Bydd gan y ddau faes parcio gyfanswm o 40 o leoedd parcio (bydd gan 10% ohonyn nhw gyfleuster gwefru cerbydau trydan) a bydd nifer helaeth o fannau storio beiciau yn cael eu darparu. Bydd gan y safle System Ddraenio Drefol Gynaliadwy. 

Ysgol Gynradd Llanilltud Faerdref (erbyn y gwanwyn, 2024)

Bydd yr adeilad unllawr newydd yn cael ei adeiladu ar y cae chwarae presennol ar ran ddwyreiniol y safle. Bydd yn cynnwys un ystafell ddosbarth ar gyfer y dosbarth meithrin, un ystafell ddosbarth ar gyfer y dosbarth derbyn, pedair ystafell ddosbarth ar gyfer yr adran babanod a phum ystafell ddosbarth ar gyfer yr adran iau – yn ogystal ag ardal 'calon yr ysgol' a phrif neuadd gyda chyfleusterau a mannau amrywiol. Y tu allan bydd ardaloedd wedi'u tirlunio a meysydd chwarae caled a meddwl o gwmpas yr ysgol. Bydd dwy Ardal Gemau Aml-ddefnydd yn cael eu hadeiladu, yn ogystal â chae chwaraeon glaswellt (5 bob ochr) a thrac rhedeg glaswellt 40 metr. Bydd gan y safle System Ddraenio Drefol Gynaliadwy. Bydd 23 o leoedd parcio (bydd gan bedwar ohonyn nhw gyfleuster gwefru cerbydau trydan) a nifer helaeth o fannau storio beiciau yn cael eu darparu. Bydd gan y safle System Ddraenio Drefol Gynaliadwy.

Ysgol Gynradd Pen-y-gawsi (erbyn yr haf, 2024)

Bydd pob adeilad presennol yn cael ei ddymchwel er mwyn adeiladu adeilad deulawr newydd ar gornel ogledd-ddwyreiniol y safle. Bydd gan yr adeilad ddwy ystafell ddosbarth ar gyfer y dosbarth meithrin, un ystafell ddosbarth ar gyfer y dosbarth derbyn, tair ystafell ddosbarth ar gyfer yr adran babanod a chwe ystafell ddosbarth ar gyfer yr adran iau, yn ogystal ag ardal 'calon yr ysgol' a phrif neuadd gyda chyfleusterau a mannau amrywiol. Bydd meysydd chwarae caled yn cael eu darparu y tu allan, yn ogystal â chae chwaraeon glaswellt (7 bob ochr), dwy Ardal Gemau Aml-ddefnydd a meysydd chwarae anffurfiol ar ochr ddeheuol y safle. Bydd 28 o leoedd parcio (bydd gan bedwar ohonyn nhw gyfleuster gwefru cerbydau trydan) a nifer helaeth o fannau storio beiciau yn cael eu darparu. Bydd y safle'n cynnwys System Ddraenio Drefol Gynaliadwy.

Wedi ei bostio ar 02/12/22