Skip to main content

Disgyblion Ifainc yn Creu Gardd Jiwbilî Platinwm

Platinum Jubilee Garden

Mae disgyblion ifainc Ysgol Gynradd Trewiliam yn mwynhau dysgu am arddwriaeth ac wedi bod yn brysur yn creu Gardd Jiwbilî Platinwm ar dir eu hysgol i nodi 70 mlynedd o deyrnasiad y frenhines.

Mae'r disgyblion wrth eu bodd yn yr awyr agored. Maen nhw'n awyddus i ddysgu am eu cwmpasoedd, yn angerddol dros yr amgylchedd, ac hefyd wedi bod yn dysgu am y frenhiniaeth fel rhan o'r cwricwlwm.

Roedd Prosiect Jiwbilî yr ysgol felly'n llwyddiant ysgubol wrth i'r plant fynd i afael yn yr her yn frwd, gan ddefnyddio'u holl sgiliau a'u hangerdd.

Yn ogystal, mae gan Ysgol Gynradd Trewiliam eu rhandir eu hun sydd wedi'i blannu a'i gynnal gan y plant a'u hathrawon. Ymysg y llysiau y maen nhw'n eu tyfu ar hyn o bryd, mae letys, rhuddygl, winwns, cennin, corbwmpenni, pwmpenni, ffa dringo a phys. Gyda'r rhan fwyaf o'r rhain mae'r plant wedi eu tyfu nhw o hadau. Yna, mae'r cnydau'n cael eu cynaeafu a'u bwyta fel byrbrydau iach yn yr ysgol.

Meddai'r Cynghorydd Rhys Lewis, Aelod o'r Cabinet ar faterion Addysg a Chyfranogiad Pobl Ifainc: "Dylai disgyblion a staff Ysgol Gynradd Trewiliam fod yn falch iawn o’u Gardd Jiwbilî Platinwm – canlyniad llawer o waith caled. Mae eu gwaith caled bellach yn dwyn ffrwyth.

"Am ffordd hyfryd o ddysgu wrth ddathlu Jiwbilî Platinwm y Frenhines, yn ogystal â hyrwyddo pwysigrwydd bwyta'n iach."

Meddai Alison Hall, Pennaeth Ysgol Gynradd Trewiliam: "Rydw i mor falch o'n disgyblion ni, gan taw nhw sydd wedi arwain y prosiect yma eu hunain ers y dechrau. Maen nhw wedi dysgu cymaint am sut i dyfu a chynnal nifer o wahanol blanhigion, yn ogystal â phwysigrwydd rhoi paill, neithdar, a lloches i fwystfilod bach i ffynnu yn ein hamgylchedd.

"Mae pawb sy'n rhan o'r ysgol wrth eu bodd gyda chanlyniadau eu gwaith caled nhw, ac rydyn ni i gyd yn falch o lwyddiannau ein plant a'u Prosiect Jiwbilî llawn dychymyg."

Bu dathliadau ledled y Fwrdeistref Sirol yn gynharach yn y mis i nodi Jiwbilî Platinwm y Frenhines. Roedd baneri Jiwbilî Platinwm y Frenhines yn chwifio â balchder, cafodd adeiladau dinesig eu goleuo a mwynhaodd miloedd o bobl bartïon stryd.

Ar 6 Chwefror 2022, Ei Mawrhydi y Frenhines oedd y Frenhines Brydeinig gyntaf i ddathlu Jiwbilî Platinwm, gan nodi 70 mlynedd o wasanaeth i bobl y Deyrnas Unedig, y teyrnasoedd a'r Gymanwlad.

Mae Cyngor Rhondda Cynon Taf wedi ymrwymo i fynd i'r afael â'r Newid yn yr Hinsawdd ac i wneud gwahaniaeth. Rydyn ni'n annog ein trigolion a'n busnesau i gyd i fod yn 'Hinsawdd Ystyriol.'

Wrth i ni weld rhagor o effeithiau'r Newid yn yr Hinsawdd, mae angen i ni i gyd roi newidiadau ar waith er mwyn helpu i sicrhau bod byd i genhedlaeth y dyfodol ei fwynhau.

Mynd i'r afael â Newid yn yr Hinsawdd yn RhCT 

Mae'r Cyngor, sydd â'r nod o fod yn Garbon Niwtral erbyn 2030, eisoes wedi gwneud cynnydd mawr dros y ddegawd ddiwethaf yn ei ymdrechion i leihau carbon. Mae hyn wedi cynnwys gosod dros 100 o baneli solar, yn ogystal â gosod systemau gwres a phŵer ynni-effeithlon cyfun sy'n cynhyrchu gwres a thrydan ar yr un pryd o'r un ffynhonnell ynni, gosod boeleri effeithlon iawn, uwchraddio systemau gwresogi, awyru ac aerdymheru, a newid i oleuadau LED sy'n defnyddio llai o ynni mewn adeiladau a goleuadau stryd
Wedi ei bostio ar 23/06/22